#439 plousios

lessaan tuli köyhäksi, vaikka oli rikas, tuli köyhäksi, Kristuksesta 2.Kor 8:9, vert. Fil 2:6. Katso Liite I.

πλουσίως, adv.

(πλούσιος)

rikkaasti, runsaasti, yltäkylläisestä Kol 3:16. 1.Tim 6:17. Tit. 3:6. 2.Piet 1:11.

πλουτέω, sup. ω,

aor. 1 εκπλούτησα

pf. πεπλούτηκα

(πλουτος)

olla rikas, varakas, varallinen, äveriäs, absol. Luuk. 1:53. 1.Tim 6:9;

aor. 1 olen tullut rikkaaksi, olen koonnut tavaraa, olen rikastunut, εκ τινος jstakin Ilm 18:3. 19;

sam. εκ τινι 1.Tim 6:18;

sam. από τινος Ilm 18:15;

kuv. olla rikas, εις πάντας kaikkia kohtaan, s. o. kykenee kaikille autuuden aarteita jakamaan, Jumalasta Rom 10:12;

πλουτειν εις θεόν olla rikas Jumalaan nähden, s. o. omistaa Jumalan antamia ijankaikkisuuden aarteita Luuk. 12:21;

aor. 1 επλούτησα absol. olen tullut rikkaaksi, olen rikastunut 1.Kor 4:8. 2.Kor 8:9. Ilm 3:18;

sam. πεπλούτηκα Ilm 3:17. Katso Liite I.

πλουτίζω,

aor. 1 pass. επλουτίσθην

(πλουτος)

tehdä rikkaaksi, varakkaaksi, varalliseksi, äveriääksi, rikastuttaa, τινά 2.Kor 6:10;

pass. olla rikas, rikastua, εις τι jhnkin, jtkin tarkoitusta varten 2.Kor 9:11;

εν πανει εν αυτω kaikissa Hänessä 1.Kor 1:5.

πλουτος, ου, ο, ja εος, τό,

(pro πλέοτος, πλέος plenus)

rikkaus, varat, tavara, omaisuus,

- a) vars. ja absol. maalliset tavarat Matth. 13:22. Mark. 4:19. Luuk. 8:14. 1.Tim 6:17. Jaak. 5:2. Ilm 18:16;

- b) rikkaus, runsaus, yltäkylläisyys, gen. kera, joka ilmoittaa sitä hyvettä tahi hyvää ominaisuutta, jota runsaasti on Rom 2:4. 9:23. 2.Kor 8:2. Ef 1:7. 18. 2:7. 3:10. Kol 1:27. 2:2;

c. gen. subj. θεου Jumalan rikkaus Rom 11:33. Fil 4:19;

sam. του Χριστου Kristuksen armon ja autuuden rikkaus Ef. 3:8. Ilm 5:12;

c. gen. pers. Rom 11:12;

- c) tavarat, s. o. edut Hepr. 11:20. Katso Liite I

πλύνω,

impf. επλυνον,

aor. 1 επληνα,

pestä, puhdistaa Luuk. 5:2, jossa toinen lukuparsi on απέπλιναν; τας στολας αυτων Ilm 7:14. 22:14.

πνευμα, τος, τό,

(πνέω)

spiritus,

- 1) puhallus, hengähdys,

- a) tuulen, tuulen henki, tuuli Joh 3:8;

plur. Hepr. 1:7;

- b) hengähdys, henki, πνευμα του στόματος suun henki 2.Thess 2:8;

ζωης elämän l. elon henki Ilm 11:11;

- 2) henki, s. o. elon voima, jolla hengitään ja ihminen elävänä pysyy Luuk. 23:40. Joh 19:30 Apt 7:59. Ilm 13:15;

αφιέναι το πνευμα heittää henkensä Matth. 27:50;

σωμα χωρις πνεύματος νεκρόν εστιν ruumis ilman henkeä on kuollut Jaak. 2:26;

το πνευμα εστι το ζωοποιουν, η σάρξ ούκ ώφελει ουδέν henki on se, joka tekee eläväksi, liha ei mitään hyödytä, jonka lauseen tarkoitus on; samoin kuin ihmisen henki antaa eloa ruumiille, joka ilman henkeä olisi hyödytön, ovat myöskin ne opit, jotka olen teille esittänyt, teille hengellinen ja elähyttävä voima Joh 6:63;

- 3) se ihmisen kyky, jolla hän tietää, tuntee, ajattelee, tahtoo, päättää, henki 1.Kor 2:11;

vastak. σαρξ Matth. 26:41. Mark. 14:38. 1.Kor 5:5 2.Kor 7:1. Kol 2:5;

vastak. το σωμα Rom 8:10. 1.Kor 6:17. 7:34 1.Piet 4:6.

Vaikka UT:ssa usein käsitteet πνευμα ja ψυχή käytetään samaa merkitsemässä ja sen johdosta ψυχή käsitteen vastakohdaksi usein (ei kuitenkaan koskaan Paavalin kirjoituksissa) asetetaan σωμα, erotetaan kuitenkin thricotomice το πνευμα και η ψυχη και το σωμα henki ja sielu

Tästä sivulle 440

ja ruumis, jossa lauseessa πνευμα on inhimillisen luonnon järjellinen osa, kyky käsittämään jumalallisia ja ijankaikkisia asioita, jossa Jumalan henki osoittaa vaikutustansa; πνευμα on ihmisen jaloin ja ylevin osa, jolla hδn kykenee käsittämättömiä, näkymättömiä ja ijankaikkisia asioita ymmärtämään, se on, lyhyesti sanoen, se huone, jossa usko ja Jumalan sana asuvat" (Lutherus), αχρι μερισμου ψυχης και πνευματος, katso μερισμος, 2, Hepr. 4:12;

εν ενι πνευματι, μια ψυχη yhdessä hengessä, yhdessä mielessä Fil 1:27;

το πνευμα τινος jkn henki Mark. 2:8. 8:12. Luuk. 1:47. Apt 17:10. Rom 1:9. 8:16. 1.Kor 5:4. 16:18. 2.Kor 2:13. 7:13. Gal 6:18. 2.Tim 4:22. Filem. 25;

dat. τω πνευματι, hengessä, ilmoittaa paikan, jossa jku jtakin tekee tahi kokee Joh. 11:33. 13:21. Apt 18:25. Rom 12:11. y. m.;

dat. relationis Matth. 5:3. Luuk. 1:80. 2:40. 1.Kor 7:34. 1.Piet 3:18. 4:0;dat. comm. 2.Kor. 2:13;

πνευματα προφητων profeettojen henget, joita Pyhä Henki johtaa ja hallitsee 1.Kor 14:32;

- 4) henki, s. o. henkiolento,- a) yl. Luuk. 24:37. 39. Joh 4:23. Apt 23:8;

πνευμα ζωοποιουν eläväksi tekevä henki, kuolleista nousseesta Vapahtajasta 1.Kor 15:45;πατηρ των πνευματων henkien, s. o. ihmishenkien ja enkelien isä Hepr. 12:9;

- b) henki, s. o. ihmissielu ilman ruumista Hepr. 12:23. 1.Piet 3:19;

- c) ihmistä korkeampi ja Jumalaa alhaisempi henki, s. o. enkeli, plur. Hepr. 1:14;

paha henki Luuk. 9:39. Apt 16:18;

plur. Matth. 8:10. 12:45. Luuk. 10:20. 11:26. y. m.;

πνευμα ακαθαρτον Matth. 10:1. Mark. 1:23. 26. 27. Luuk. 4:36. Apt 5:16. Ilm 16:13. y. m.; αλαλον, κωφον Mark. 9:17. 25;

πονηρον Luuk. 7:21; 8:2. Apt 19:12. 13. 15. 16;

- d) Kristuksen henki 1.Tim 3:16;

lisättynä αγιωσυνης Rom 1:4; αιωνιον ijankaikkinen henki Hepr. 9:14;

- 5) Pyhä Henki, πνευμα αγιον, το αγιον πνευμα, το πνευμα το αγιον Matth. 1:18. 20. 3:11. Mark. 1:8. 3:29. 12:36. Luuk. 1:15. 35. 2:25. 26. Joh 1:33. 7:39. Apt 1:2. 5. 8. 16. Rom 9:1. 1.Kor 6:19. 2.Kor 6:6. Ef. 1:13. 1.Thess 1:5. 6. 2.Tim 1:14. Tiit 3:5. Hepr. 2:4. Jud. 20. y. m.;

του θεου Jumalan Henki Matth. 3:16. 12:18. 28. 1.Kor 2:11. 3:16. Ef. 3:16. 1.Joh 4:2;

του πατρος Isδn Henki Matth. 10:20;

του κυριου Herran, s. o. Jumalan Henki Luuk. 4:18. Apt 5:9, sam. Kristuksen 2.Kor 3:17. 18; Χριστου Rom 8:9;

Ιησου Χριστου Fil 1:19;

οι επτα πνευματα Jumalan seitsemδn Henkeä Ilm 4:5. 5:6;

το πνευμα ja πνευμα Matth. 4:l. Mark. 1:10. 12. Luuk. 4:1. 14. Joh 1:32. 33. Apt 2:4. Rom 8:6. 16. 1.Kor 2:4. 10. 2.Kor 1:22. Gal 3:5. 14. Ef. 4:3. Fil 2:1. 2.Thess 2:13. y. m.;

της αληθειας totuuden Henki 1.Joh 4:6;

εν πνευματι Hengessδ Ef. 2:22. 3:5;

- 6) henki, s. o. mieli ja voima, joka jkssa on vaikuttamassa, tahi joka ilmoittaa, minkälainen jku kykynsä, tunteittensa, harrastustensa y. m. puolesta on, της προφητειας profetian l. ennustuksen henki Ilm 19:10;

εν πνευματι Ηλιον on varustettuna Eliaan hengellä l. Eliaan henkisenä Luuk. 1:17;

το πνευμα του κοσμου maailman henki 1.Kor 2:12;

sam. Rom 8:15. 11:8. 2.Kor 11:4. Ef. 4:23. 1.Joh 4:6. y. m.