##A10 tammi tupla plus eu10, 39 s. 2019-01-14

Kirjan EVANKELIUMI kaksikielisen työversion osa A10

Рабочая версия главы 10 из книги ЕВАНГЕЛИЕ,

 

 

Jumalan Hengen hedelmät

Плоды Духа Божьего

 

#A10B01Fi

Edellä me jo luimme siitä kuinka yhtäpitävät todistukset Paavali, Johannes ja Pietari Jumalan tuntemisesta antoivat, kts. Fil 3:7-11, 1.Joh 5:18-21 ja 2.Piet 1:1-7. Nyt on siis tavallaan palattu paratiisin puutarhaan, sillä Hengen Hedelmät syntyvät yhteydestä jumalalliseen luontoon (”θειας κοινωνοι φυσεως”) joka meille Jumalan tuntemisen kautta lahjoitetaan:

Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät (δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ημας) kirkkaudellaan ja kunnollisuudellaan (δια δοξης και αρετης), 1:4 joiden kautta hδn on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset (δι ων τα τιμια ημιν και μεγιστα επαγγελματα δεδωρηται), ettδ te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi (ινα δια τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως) ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee (αποφυγοντες της εν κοσμω εν επιθυμια φθορας). (2.Piet 1:3-4)

Мы же уже увидели, насколько одинаковые были свидетельства Павла, Иоанна и Петра насчет познания Бога, см. Фил 3:7-11, 1.Иоанн 5:18-21 и 2.Петра 1:1-7. Мы как будто возвратились обратно в Божий сад, потому что плоды Духа в самом деле являются распространением Божественного естества (θειας κοινωνοι φυσεως) на нас как Божий дар через познания Его:

Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас (δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ημας) славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества (ινα δια τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως), удалившись от господствующего в мире растления похотью. (2.Петра 1:3-4)

#A10B02Fi

Vaikka me olisimme yhtä köyhiä kuin Paavo Ruotsalainen seppä Högmanin tentissä, meidän ei tarvitse jäädä syrjästäkatsojiksi. Emme me Pyhän Hengen lahjaa pelkällä rukoilemisella saa, mutta jos kynnyskysymykset ja mielenmuutokseen liittyvät asiat on oikein hoidettu, ei Jumala pidätä lahjaansa, jonka kautta me tunnemme Jumalan.

Даже если мы настолько бедные как Пааво Руотсалайнен перед кузнецом Хёгмана, нам не надо остановиться на этом. Правда, что мы не можем получить Дара Святого Духа одной только молитвой, но если мы успешно прошли вопросы о ключах входа в Царство, Бог не задерживает нам получения дара Святого Духа, через которого мы познаем Бога.

#A10B03Fi

Ja mitä sitten, kun olemme jo tulleet tuntemaan Jumalan? Mitä Pyhä Henki meissä vaikuttaa? Annetaan Pietarin jatkaa:


Niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne kunnollisuutta (και αυτο τουτο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε εν τη πιστει υμων την αρετην), kunnollisuudessa tuntemusta (εν δε τη αρετη την γνωσιν), 1:6 tuntemuksessa itsenne hillitsemistä (εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν), itsenne hillitsemisessδ kärsivällisyyttä (εν δε τη εγκρατεια την υπομονην), kδrsivällisyydessä jumalanpelkoa (εν δε τη υπομονη την ευσεβειαν), 1:7 jumalanpelossa veljellistδ kiintymystä (εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν), veljellisessδ kiintymyksessä rakkautta (εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην). 1:8 Sillδ jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät (ταυτα γαρ υμιν υπαρχοντα και πλεοναζοντα), niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä (ουκ αργους ουδε ακαρπους καθιστησιν) meidδn Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa (εις την του κυριου ημων ιησου χριστου επιγνωσιν). (2.Piet 1:5-8)

А что потом, когда мы уже познали Бога? Как Святой действует в нас? Пуст Петр продолжает:

Tо вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность (εν δε τη αρετη την γνωσιν - в добродетели познание), 1:6 в рассудительности воздержание (εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν - в познании воздержание), в воздержании терпение, в терпении благочестие, 1:7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 1:8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода (ουκ αργους ουδε ακαρπους καθιστησιν - не останетесь бездеятельными и не без плода) в познании Господа нашего Иисуса Христа (εις την του κυριου ημων ιησου χριστου επιγνωσιν). (2.Петра 1:5-8)

#A10B04Fi

Sanaa "hedelmä" käytetään Raamatussa ilmaisemaan konkreettisia asioita, kuten viljaa, hedelmiä tai lapsia, tai ilmaistaessa työn tuloksia ja elintavan seurauksia. Esimerkkinä yksi, vähän arvoituksellinen lause Viidennessä Mooseksen kirjan luvussa 30, jossa kerrotaan Israelin paluusta maahansa ja sille annettujen lupausten täyttymisestä. Sana "jälleen" osoittaa, että tämä lupaus täytyy vasta tietyn, vähemmän maineikkaan ajan jälkeen:

Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle ylen runsaasti hyvää kaikissa sinun kättesi töissä, hän tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi. Sillä niinkuin Herra iloitsi sinun isistäsi, hän jälleen iloitsee sinusta, siitä, että tekee sinulle hyvää. (5.Ms 30:9)

Слово плод в Библии применяется для выражения конкретных вещей как зерна, фрукты и дети, а также для выражения результатов труда или поведения. В качестве примера приводим немного загадочную фразу из 30-ой главы Второзакония - Пятой Книги Моисея - где нам откроется виды на порядки мироздания после времен язычников. Слово "снова" указывает, что это обещание будет исполнено только после какого-нибудь менее славного времени:

С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей; ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя [тебе], как Он радовался об отцах твоих, (Втор 30:9)

#A10B05Fi

Nämä maalliset siunaukset ovat käsinkosketeltavia, mutta jo Vanhan Testamentin kirjoituksissa hedelmillä oli myös symbolisia merkityksiä. Jesajan profetioissa puhutaan vanhurskauden hedelmistä, jotka tulevat esiin vasta Hengen vuodatuksen jälkeen:

Näin on hamaan siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan Henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi, 32:16 ja puutarha on metsän veroinen. Ja erämaassa asuu oikeus, ja puutarhassa majailee vanhurskaus. 32:17 Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. (Jes 32:15-17)

Эти житейские благословения понятные, потому что их можно трогать руками, но уже во священных писаниях Ветхого Завета плоды понимались символически. Пророк Исаия говорит о плодах праведности, которые появляются только после излияния Духа:

Доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. 32:16 Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. 32:17 И делом правды будет мир, и плодом правосудия - спокойствие и безопасность вовеки. 32:18 Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. (Ис 32:15-18)

#A10B06Fi

Jeesus oli ensimmäinen, joka palveli Herraa Pyhässä Hengessä, mutta helluntaina, Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Jumalan vehnäpeltokin alkoi tuottaa satoa:

Niin, veljeni (ωστε αδελφοι μου), teidδtkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta (και υμεις εθανατωθητε τω νομω δια του σωματος του χριστου), tullaksenne toisen omiksi, hδnen, joka on kuolleista herätetty (εις το γενεσθαι υμας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι), että me kantaisimme hedelmää Jumalalle (ινα καρποφορησωμεν τω θεω). 7:5 Sillä kun olimme lihassa (οτε γαρ ημεν εν τη σαρκι), niin synnin himot (τα παθηματα των αμαρτιων), jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme (τα δια του νομου ενηργειτο εν τοις μελεσιν ημων), niin ettδ me kannoimme hedelmää kuolemalle (εις το καρποφορησαι τω θανατω), 7:6 mutta nyt me olemme irti laista (νυνι δε κατηργηθημεν απο του νομου) ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina (Sαποθανοντος TBAαποθανοντες εν ω κατειχομεθα), niin ettδ me palvelemme* Jumalaa* Hengen uudessa tilassa (ωστε δουλευειν* ημας εν καινοτητι πνευματος) emmekä kirjaimen vanhassa (και ου παλαιοτητι γραμματος). (Rm 7:4-6)

Иисус был первым, который служил Богу в Духе, но в день пятидесятницы, после воскресения Иисуса, Божья пшеничное поле стало производить урожай:

Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. 7:5 Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, [обнаруживаемые] законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти; 7:6 но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа (εν καινοτητι πνευματος), а не по ветхой букве. (Рм 7:4-6)

#A10B07Fi

Kaikella elävällä on isä, jonka siemenestä kaikki elävä syntyy. Ensimmäisen kerran sana siemen (zera) mainitaan Raamatun ensimmäisellä sivulla, ja samasta lauseesta löytyy myös sana hedelmä (pirjo).

Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa (ha'aretz) vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä (zera), ja hedelmäpuita (ets pri), jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää (pri), jossa niiden siemen (zera) on". Ja tapahtui niin: 1:12 maa (ha'aretz) tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä (zera) lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää (pri), jossa niiden siemen (zera) oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. (1.Ms 1:11-12)

Все живущее имеет отца, от семени которого все живое происходит. Первый раз слово семя (зера) упоминается на первой странице Библии, и в той же фразе мы находим также слово "плод" (пирьё).

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя (zera) дерево плодовитое (ets pri), приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. 1:12 И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод (pri), в котором семя (zera) его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо. (Бытие 1:11-12)

#A10B08Fi

Raamatun symboliikassa puut tarkoittavat kansoja ja maailma on Jumalan sekametsä, joka tuottaa hirvittävää satoa, ja tämä siksi, että ihmisen tottelemattomuuden takia Synti pääsi luomakunnan rakenteisiin. Ihmisetkin ovat ymmärtäneet, että muutos on välttämätön. Johannes Kastaja sanoi niille, jotka tulivat hänen kastettavakseen:

Te kyykäärmeitten sikiöt (γεννηματα εχιδνων), kuka on teitδ neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa (τις υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης οργης)? 3:8 Tehkδä sentähden mielenmuutoksen soveliaita hedelmiä (ποιησατε ουν καρπους αξιους της μετανοιας), δlkääkä ruvetko sanomaan mielessänne (και μη αρξησθε λεγειν εν εαυτοις): "Onhan meillδ isänä Aabraham (πατερα εχομεν τον αβρααμ )", sillδ minä sanon teille (λεγω γαρ υμιν) ettδ Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille (οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ). 3:9 Jo on myφs kirves pantu puitten juurelle (ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται); jokainen puu (παν ουν δενδρον), joka ei tee hyvää hedelmää (μη ποιουν καρπον καλον), siis hakataan pois ja heitetδän tuleen (εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται). (Kts. Lk 3:7-9)

В библейской символике народы представлены в виде деревьев, а мир - Божье смешанный лес, который приносит дикие плоды, так что даже неверующие люди уже поняли, что изменение необходимо. Иоанн Креститель сказал тем, кто приходили к нему креститься:

Порождения ехиднины (γεννηματα εχιδνων - отродье гадюк)! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 3:8 Сотворите же достойные плоды покаяния (ποιησατε ουν καρπους αξιους της μετανοιας) и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 3:9 Уже и секира (η αξινη - топор) при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. (Лк 3:7-9)

#A10B09Fi

Jeesuksen lausunto ihmiskunnan tilasta on laajempi, kts. Mt 11:16-12:50, mutta yhtäpitävä Johanneksen lausunnon kanssa:

Te kyykäärmeitten sikiöt (γεννηματα εχιδνων), kuinka te saattaisitte hyvää puhua (πως δυνασθε αγαθα λαλειν), kun itse olette pahoja (πονηροι οντες)? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu (εκ γαρ του περισσευματος της καρδιας το στομα λαλει). (Mt 12:34)

Заключение, которое Иисус дает о состоянии дел человеческих более обширно, см. Мф 11:16-12:50, чем у Иоанна, но по смыслу совпадает со словами Иоанна Крестителя:

Порождения ехиднины (γεννηματα εχιδνων - отродье гадюк)! как вы можете говорить доброе (αγαθα), будучи злы (πονηροι)? Ибо от избытка сердца говорят уста. (Мф 12:34)

#A10B10Fi

Eivät vain huonot hedelmäpuut vaan muutkin vieraat kasvustot hävitetään:

Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut (πασα φυτεια ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ μου ο ουρανιος), on juurineen revittävä pois (εκριζωθησεται). (Kts. Mt 15:13)

Не только плохие фруктовые деревья но и другие чужие насаждения будут уничтожены:

Всякое растение (πασα φυτεια), которое не Отец Мой Небесный насадил (ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ μου ο ουρανιος), искоренится (εκριζωθησεται). (см. Мф 15:13)

#A10B11Fi

Kyse ei ole onnesta eikä sattumasta, vaan hyvän ja pahan tiedon (ha-dda'at: tuntemisen) puun karvaista hedelmistä. Jos Jumala olisi hylännyt luomakuntansa, niin mekin olisimme ilman toivoa. Mutta kirjoitettu on:

Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu (εγενετο ο πρωτος ανθρωπος αδαμ εις ψυχην ζωσαν)"; viimeisestδ Aadamista tuli eläväksitekevä henki (ο εσχατος αδαμ εις πνευμα ζωοποιουν). (kts. 1.Kor 15:45)

Речь не о счастье или случайности, а о горьких плодах дерева познания добра и зла. Если бы Бог оставил свое сотворение, то и мы были без надежды. Но написано не так:

Первый человек Адам стал душею живущею (εις ψυχην ζωσαν); а последний Адам - есть дух животворящий (εις πνευμα ζωοποιουν - духом животворящим). (1.Кор 15:45)

#A10B12Fi

Ensimmäisen Adamin syntymästä oli kulunut pari tuhatta vuotta kun kolme miestä saapui Abramin luo ilmoittamaan hyvää sanomaa siitä, että hän saa pojan vanhoilla päivillään. Poika oli oleva esikuva tulevasta Viimeisestä Adamista. Abram tunnisti tulijan, ja osoitti kunnioitustaan sitä vastaavalla tavalla:

Ja Herra ilmestyi hänelle (Va-jera elav Jehovah) Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan. 18:2 Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä; nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan (va-jjishtachu artsa) 18:3 ja sanoi: "Herrani (Adonai), jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä (im-na matsati chen be-einecha), älä mene orjasi ohitse (al-na ta'avor me-al avdeka). 18:4 Sallikaa tuoda vähän vettä pestäksenne jalkanne ja levätkää puun siimeksessä. 18:5 Minä tuon palasen leipää virkistääksenne itseänne, ennenkuin jatkatte matkaanne, sillä kaiketi sitä varten olette poikenneet orjanne luo (al-avdekem)." He sanoivat: "Tee, niinkuin olet puhunut". (1.Ms 18:1-5)

От рождения первого Адама прошло уже пару тысячи лет, когда к Авраму пришли три мужчины сообщить хорошую весть от том, что он породит сына. Аврам был уже стар, как и его жена, и сын, как мы уже знаем, стал прообразом о будущего, последнего Адама. Аврам узнал в этих трех мужчинах Бога, и оказал Ему должную честь:

И явился ему Господь (Va-jera elav Jehovah) у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного. 18:2 Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли (va-jjishtachu artsa), 18:3 и сказал: Владыка (Adonai)! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; 18:4 и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, 18:5 а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. (Бытие 18:1-5)

#A10B13Fi

Kun itämaan tietäjät pari tuhatta vuotta myöhemmin tulivat osoittamaan kunnioitustaan vastasyntyneelle Israelin kuninkaalle, he noudattivat kotimaansa tapoja ja lankesivat Jeesuksen eteen ikään kuin suudellakseen hallitsijan vaipan liepeitä:

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä (του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεμ της ιουδαιας) kuningas Herodeksen aikana (εν ημεραις ηρωδου του βασιλεως), niin katso, tietδjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin (ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυμα), 2:2 ja he sanoivat (λεγοντες): "Missδ on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas (που εστιν ο τεχθεις βασιλευς των ιουδαιων)? Sillδ me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla (ειδομεν γαρ αυτου τον αστερα εν τη ανατολη) ja olemme tulleet hδntä kumartamaan (και ηλθομεν προσκυνησαι αυτω)." (Mt 2:1-2)

Когда на пару тысячи лет позже того с востока пришли маги выражать свое уважение перед новорожденным Царем иудейским, они поклонялись, как было принято у них на родине, перед ним на землю, как будто целовать полы одеяния царя:

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 2:2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (και ηλθομεν προσκυνησαι αυτω). (Мф 2:1-2)

#A10B14Fi

Myös Juudean kuningas Herodes "Suuri" halusi oman ilmoituksensa mukaan tulla kumartamaan Jeesusta, mutta hänen todellinen tarkoituksensa oli tappaa Jeesus kätkyeeseensä. Miten tärkeä palvonnan kohteen oikea valinta on, käy ilmi siitä, mikä oli saatanan korkein tarjous hänen yrittäessään ostaa Jeesus oman järjestelmänsä palvelukseen:

Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle (παλιν παραλαμβανει αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον λιαν) ja nδytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston (και δεικνυσιν αυτω πασας τας βασιλειας του κοσμου και την δοξαν* αυτων) 4:9 ja sanoi hδnelle (και λεγει αυτω): "Tδmän kaiken minä annan sinulle (ταυτα παντα σοι δωσω), jos lankeat maahan ja palvot minua (εαν πεσων προσκυνησης μοι)". .(Mt 4:8-9)

Король Иудеев, Ирод "Великий" тоже выражал свое желание пойти поклоняться Царю Иудейском, но его намерение было просто убить его в яслях. Насколько важно правильный выбор объекта поклонения, видно из того, какое было самое большое предложение сатаны, когда он попытался подкупить Иисус на службу своей системы:

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 4:9 и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне (εαν πεσων προσκυνησης μοι). (Мф 4:8-9)

#A10B15Fi

Palvonnan kohteesta riippuu se, mitä me teemme ja minkälaisia ovat työmme hedelmät. Jeesuksen vastauksessa sanan proskinéo, palvoa, lisäksi tulevat ensimmäistä kertaa Uudessa Testamentissa esille myös sana latreuo, palvella (Jumalaa) ja diakoneo, tehdä palvelusta.

Silloin Jeesus sanoi hänelle (τοτε λεγει αυτω ο ιησους): "Mene pois, saatana (υπαγε σατανα); sillä kirjoitettu on (γεγραπται γαρ): 'Herraa, sinun Jumalaasi (κυριον τον θεον σου), pitää sinun palvoman (προσκυνησεις) ja häntä ainoata palveleman (και αυτω μονω λατρευσεις)'." 4:11 Silloin perkele jätti hänet (τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος); ja katso (και ιδου), enkeleitä tuli hänen tykönsä (αγγελοι προσηλθον), ja he tekivδt hänelle palvelusta (και διηκονουν αυτω). (Mt 4:10-11)

От объекта нашего поклонения зависит, что мы будем делать, и соответственно, какие будут плоды наших дел. Кроме слова προσκυνεω, поклоняться, в ответе Иисуса первый раз в Новом Завете встречаются слова λατρεω, служить (Богу) и διακονεω, обслуживать:

Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся (προσκυνησεις) и Ему одному служи (λατρευσεις). 4:11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили (διηκονουν) Ему. (Мф 4:10-11)

#A10B16Fi

Saatanan pyrkimys on saada ihminen vaikka yhden ainoan kerran poikkeamaan tästä Jeesuksen esittämästä periaatteesta ja Lain käskystä päästäkseen osalliseksi Jumalalle kuuluvasta palvonnasta. Jos Jeesus olisi siihen suostunut, hänestä olisi tullut vain yksi syntinen kaikkien muiden joukkoon, ja hän olisi joutunut vastustajan valtaan, eikä olisi pystynyt hoitamaan hänelle uskottua tehtävää, ihminen vapautusta syyttäjän otteesta.

Стремление противника, то есть сатаны, увлечь человека так, что он хоть раз отступал от этого принципа, чтобы обманутый человек поклонился ему вместе Бога, нарушая Божий Закон. Если бы Иисус пошел на это, он стал бы лишь одним грешником среди всех других подобных, и из-за греха попадая под власть противника так, что он не смог бы выполнить доверенного ему задания - искупления грехов так, что человек освобождается от власти обвинителя.

#A10B17Fi

Kohta julkisen toimintansa alussa Jeesus osoitti, että jumalanpalveluksen muodot olivat muuttumassa. Esikuvallinen uhrijumalanpalvelus kävisi Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen tarpeettomaksi. Palvonta ei enää tulisi olemaan paikkaan sidottua, eikä erityisten rituaalien noudattamista enää vaadittaisi. Ihmisen koko elämä tulisi muuttumaan jatkuvaksi jumalanpalvelukseksi. Samarialaisen naisen Sykarin kaivolla esittämään kysymykseen siitä, mikä on oikea paikka palvella Jumalaa, Jeesus vastaa:

Vaimo, usko minua että (γυναι πιστευσον μοι οτι) tulee aika, jolloin ette palvo Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa (ερχεται ωρα οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν ιεροσολυμοις προσκυνησετε τω πατρι). 4:22 Te palvotte sitä, mitä ette tunne (υμεις προσκυνειτε ο ουκ οιδατε); me palvomme sitä, minkä me tunnemme (ημεις προσκυνουμεν ο οιδαμεν). Sillä pelastus on juutalaisista (οτι η σωτηρια εκ των ιουδαιων εστιν). 4:23 Mutta tulee aika ja on jo (αλλ ερχεται ωρα και νυν εστιν), jolloin totiset palvojat palvovat Isää hengessä ja totuudessa (οτε οι αληθινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευματι και αληθεια); sillä senkaltaisia palvojia myös Isä etsii (και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον). 4:24 Jumala on Henki (πνευμα ο θεος); ja jotka häntä palvovat (και τους προσκυνουντας αυτον), niiden tulee palvoa hengessä ja totuudessa (εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν). (kts. Joh 4:21-24)

Но уже в начале своего публичного служения Иисус указал, что формы богослужения будут изменяться. Совершаемые в Иерусалимском храме жертвоприношения становятся не нужными как только Иисус сам будет жертвой за грех. Поклонение как форма богослужение упразднится и выполнение церемониального богослужения больше не требуется. Жизнь человека превращается в постоянное богослужение. На вопрос женщины самаритянки у колодца города Шихар о том, где правильное место для богослужения, Иисус отвечает:

Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу (ερχεται ωρα οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν ιεροσολυμοις προσκυνησετε τω πατρι). 4:22 Вы не знаете, чему кланяетесь (υμεις προσκυνειτε ο ουκ οιδατε), а мы знаем, чему кланяемся (ημεις προσκυνουμεν ο οιδαμεν), ибо спасение от Иудеев (οτι η σωτηρια εκ των ιουδαιων εστιν). 4:23 Но настанет время и настало уже (αλλ ερχεται ωρα και νυν εστιν), когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине (οτε οι αληθινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευματι και αληθεια), ибо таких поклонников Отец ищет Себе (και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον). 4:24 Бог есть дух (πνευμα ο θεος), и поклоняющиеся Ему (και τους προσκυνουντας αυτον) должны поклоняться в духе и истине (εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν). (см. Иоанн 4:21-24)

#A10B18Fi

Kun Jeesus oli noussut kuolleista, hänen opetuslapset palvoivat häntä:

Mutta katso (και ιδου), Jeesus tuli heitδ vastaan ja sanoi (ο ιησους απηντησεν αυταις λεγων): "Iloitkaa (χαιρετε)!" Ja he menivät hänen tykönsä (αι δε προσελθουσαι), syleilivät hänen jalkojaan (εκρατησαν αυτου τους ποδας) ja palvoivat häntä (και προσεκυνησαν αυτω). 28:10 Silloin Jeesus sanoi heille (τοτε λεγει αυταις ο ιησους): "Älkää peljätkö (μη φοβεισθε); menkää ja viekää sana minun veljilleni (υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου), että he menisivät Galileaan (ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν): siellä he saavat minut nähdä (κακει με οψονται)". (Kts. Mt 28:9-10)

Когда Иисус уже воскрес из мертвых, его ученики поклонялись ему:

Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 28:10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. (Мф 28:9-10)

#A10B19Fi

Paavalin kirjoittama Roomalaiskirjeen yleisohje Jumalan palvelemisesta, kts Rm 12:1-15:16, alkaa ja päättyy sanoilla, jotka merkitsevät uhria ja antia. Ruumis, joka ennen hallitsi ihmisen sielunelämää synnin avulla, joutuu alistumaan uskon kautta uudistuneen ihmisen hengelle, joka palvelee Jumalaa.

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan (παρακαλω ουν υμας αδελφοι δια των οικτιρμων του θεου παραστησαι) ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi (τα σωματα υμων θυσιαν ζωσαν αγιαν ευαρεστον τω θεω); tδmä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne (την λογικην λατρειαν υμων). (Rm 12:1)

Написанные Павлом общие инструкции для поклонников Бога, см. Рм 12:1-15:15, начинаются и оканчиваются словами, означающими приношения жертв и воздаяний Богу. Тело, которое раньше господствовало над душой через грех, подчиняется духу обновленного по вере человека, который служит Богу.

Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую (τα σωματα υμων θυσιαν ζωσαν), святую (αγιαν), благоугодную Богу (ευαρεστον τω θεω), [для] разумного служения вашего (την λογικην λατρειαν υμων). (Рм 12:1)

#A10B20Fi

Jumalan palveluksen tarkoituksena on tuottaa iloa Jumalalle, ja se täyttyy siinä, kun jumalanpalveluksen lopputulos on Uusi, Pyhässä Hengessä pyhitetty anti, προσφορα, joka tuodaan Jumalalle ikδän kuin osinkona siitä kaikesta, mitä hänen armonsa on maailmassa, kansojen keskuudessa, tuottanut.

Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti kirjoittanut teille veljet, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta (τολμηροτερον δε εγραψα υμιν αδελφοι απο μερους ως επαναμιμνησκων υμας δια την χαριν), jonka Jumala on minulle antanut (την δοθεισαν μοι υπο του θεου) 15:16 sitδ varten, että minä olisin Jeesuksen Kristuksen palvelija kansojen keskuudessa (εις το ειναι με λειτουργον ιησου χριστου εις τα εθνη), papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta (ιερουργουντα το ευαγγελιον του θεου), niin ettδ kansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty anti (ινα γενηται η προσφορα των εθνων ευπροσδεκτος ηγιασμενη εν πνευματι αγιω). (Rm 15:15-16)

Цель богослужения производить радость для Бога, что исполнится, когда результатом богослужения будет Новый, освященный в Святом Духе приношение, προσφορα, дань, приносимое Богу в роде дивидендов из всего, что его благодать в мире, среди народов производил.

Я писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати 15:16 быть служителем Иисуса Христа у язычников и [совершать] священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно [Богу] (ινα γενηται η προσφορα των εθνων ευπροσδεκτος ηγιασμενη εν πνευματι αγιω). (см. Рм 15:15-16)

#A10B21Fi

Jumalalle anniksi ei kelpaa mikään muu, kuin se, mikä on lähtöisin hänestä itsestään. Mikään saastainen ei kelpaa. Ensimmäinen ihminen, joka kelpasi uhriksi Jumalalle, oli Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka uhrattuaan itsensä palasi Isän Jumalan luo, ensimmäisenä maan hedelmistä:

Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä (αδυνατον γαρ αιμα ταυρων και τραγων αφαιρειν αμαρτιας). 10:5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo (διο εισερχομενος εις τον κοσμον λεγει): "Uhria ja antia sinä et tahtonut (θυσιαν και προσφοραν ουκ ηθελησας), mutta ruumiin sinä minulle valmistit (σωμα δε κατηρτισω μοι); 10:6 kokonaispolttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt (ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας ουκ ευδοκησας). 10:7 Silloin minä sanoin (τοτε ειπον): 'Katso, minä tulen (ιδου ηκω) - kirjakääröön on minusta kirjoitettu (εν κεφαλιδι βιβλιου γεγραπται περι εμου) - tekemään sinun tahtosi, Jumala (του ποιησαι ο θεος το θελημα σου)'." 10:8 Kun hän ensin sanoo (ανωτερον λεγων οτι): "Uhria ja antia ja kokonaispolttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut (θυσιαν και προσφοραν και ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας ουκ ηθελησας) etkä niihin mielistynyt (ουδε ευδοκησας)", vaikka niitδ lain mukaan uhrataankin (αιτινες κατα τον νομον προσφερονται), 10:9 sanoo hän sitten (τοτε ειρηκεν): "Katso, minä tulen tekemään, Jumala, sinun tahtosi (ιδου ηκω του ποιησαι ο θεος το θελημα σου)". Hän poistaa ensimmäisen (αναιρει το πρωτον), pystyttääkseen toisen (ινα το δευτερον στηση). 10:10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt (εν ω θεληματι ηγιασμενοι εσμεν) Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla (οι δια της προσφορας του σωματος του ιησου χριστου) kerta kaikkiaan (εφαπαξ). (Hebr 10:4-10)

Пригодными для Бога как жертва или приношение могут быть только то, что исходит от его самого. Ничего нечистого он не одобряет. Первый человек, который угодил Богу как жертва, был Иисус Христос, Сын его, который после смерти и воскресения вернулся к Отцу своему Богу, первый из плодов земли:

Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 10:5 Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел (θυσιαν και προσφοραν ουκ ηθελησας), но тело уготовал Мне (σωμα δε κατηρτισω μοι). 10:6 Всесожжения и [жертвы] за грех неугодны Тебе (ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας ουκ ευδοκησας). 10:7 Тогда Я сказал (τοτε ειπον): вот, иду (ιδου ηκω), [как] в начале книги написано о Мне (εν κεφαλιδι βιβλιου γεγραπται περι εμου), исполнить волю Твою, Боже (του ποιησαι ο θεος το θελημα σου). 10:8 Сказав прежде, что (ανωτερον λεγων οτι) `ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни [жертвы] за грех, - которые приносятся по закону (αιτινες κατα τον νομον προσφερονται), - Ты не восхотел (θυσιαν και προσφοραν και ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας ουκ ηθελησας) и не благоизволил (ουδε ευδοκησας)', 10:9 потом прибавил (τοτε ειρηκεν): `вот, иду исполнить волю Твою, Боже (ιδου ηκω του ποιησαι ο θεος το θελημα σου)'. Отменяет первое (αναιρει το πρωτον), чтобы постановить второе (ινα το δευτερον στηση). 10:10 По сей-то воле освящены мы (εν ω θεληματι ηγιασμενοι εσμεν) единократным принесением тела Иисуса Христа (οι δια της προσφορας του σωματος του ιησου χριστου) (за один раз - εφαπαξ). (Евр 10:4-10)

#A10B22Fi

Isä meidän rukouksessa me tunnustamme samaa tahtoa kuin Jumala:

Isä meidän, joka olet taivaissa (πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις)! Pyhitetty olkoon sinun nimesi (αγιασθητω το ονομα σου); 6:10 tulkoon sinun valtakuntasi (ελθετω η βασιλεια σου); tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa (γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι της γης). (Kts. Mt 6:9-13)

В молитве Отце наш мы исповедуем ту же волю, как и Отец:

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 6:10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. (см. Мф 6:9-13)

#A10B23Fi

Myös Jeesus itse tunnusti Isän tahdon ja sanoi toimivansa sen mukaisesti:

Jeesus sanoi heille (ειπεν δε αυτοις ο ιησους): "Minä olen elämän leipä (εγω ειμι ο αρτος της ζωης); joka tulee minun tyköni (ο ερχομενος προς με), se ei koskaan isoa (ου μη πειναση), ja joka uskoo minuun (και ο πιστευων εις εμε), se ei koskaan janoa (ου μη διψηση πωποτε). 6:36 Mutta minä olen sanonut teille (αλλ ειπον υμιν), että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko (οτι και εωρακατε με και ου πιστευετε). 6:37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni (παν ο διδωσιν μοι ο πατηρ προς εμε ηξει); ja sitä, joka minun tyköni tulee (και τον ερχομενον προς με), minä en heitä ulos (ου μη εκβαλω εξω). 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta (οτι καταβεβηκα εκ του ουρανου), en tekemään omaa tahtoani (ουχ ινα ποιω το θελημα το εμον), vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt (αλλα το θελημα του πεμψαντος με). 6:39 Ja minun lähettäjäni tahto on se (τουτο δε εστιν το θελημα του πεμψαντος με πατρος), että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut (ινα παν ο δεδωκεν μοι), en kadota yhtäkään (μη απολεσω εξ αυτου), vaan herätän heidät viimeisenä päivänä (αλλα αναστησω αυτο εν τη εσχατη ημερα). 6:40 Sillä minun lähettäjäni tahto on se (τουτο δε εστιν το θελημα του πεμψαντος με), että jokaisella, joka näkee Pojan (ινα πας ο θεωρων τον υιον) ja uskoo häneen (και πιστευων εις αυτον), on iankaikkinen elämä (εχη ζωην αιωνιον); ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä (και αναστησω αυτον εγω τη εσχατη ημερα)." (Joh 6:35-40)

Также и Иисус сам признал волю Бога и говорил, что все, что он делает он делает согласно воли его. Но иудеям было трудно примириться с тем, что Иисус говорил о необходимости пить и есть его плоть.

Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. 6:36 Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. 6:37 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 6:39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 6:40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. (Иоанн 6:35-40)

#A10B24Fi

Jeesuksen Isältä saama toimintaohje oli erittäin selkeä, mutta kuulijat näkivät siitä vain sen hetken, kun Jeesus seisoi heidän edessään, eivätkä ymmärtäneet hänen sanojaan. Usko siihen, että vielä tulevaisuuden peitossa olevat asiat tapahtuvat nekin saman aikataulun mukaan, puuttui. Ilman uskoa on kuitenkin melko mahdotonta lähteä tekemään työtä, josta saa palkan vasta viimeisenä päivänä, ja jos edes toimintaohjetta ei ole ymmärretty, hommasta ei tule mitään. Juutalaiset menivät matkoihinsa, ja Jeesuksen seuraan jäi vain kaksitoista miestä. Koko kertomuksessa on vissi symboliikka. Viisi tuhatta ruokittua miestä lähti kylläisinä pois, mutta heidät ruokkineille kahdelletoista jäi vain kaksitoista vakallista murusia. Niillä kuitenkin ruokittiin koko maailma kantamaan hedelmää, joka pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen.

Полученная Иисусом от Отца программа действия очень четкая, но слушатели видели только тот момент, когда Иисус стоял перед ним, они даже не понимали его слов. Веры в того, что покрытые пока тенью будущего события тоже будут выполнены по этой же графике, не было. Без веры, однако сложно начинать работу, за которую получка будет только последний день, а если даже рабочая программа не была понята, дело просто не состоится. Иудей ушли своей дорогой, и с Иисусом остались только двенадцать человек. Весь рассказ имеет определенную символику. Пять тысяч только что откормленных Иисусом человек ушли, а оставшимся двенадцати остались двенадцать корзин с крошками. Но их хватало на пишу тех, которые приносили плод, который остается от веки до веков вечных.

#A10B25Fi

Kukaan ei voi palvella Jumalaa, ellei tiedä hänen tahtoaan. Jeesuksen äiti antoi hyvän neuvon, vaikka Jeesus sen kuullessaan tunsi olonsa epämukavaksi ja oikaisi äitinsä vallattomuuden. Mutta sana sinänsä on mielessä pitämisen arvoinen: "Mitä hän teille sanoo, se tehkää (ο τι αν λεγη υμιν ποιησατε)", kts. Joh 2:5. Tietδmättömyys Jumalan tahdosta on myös vaarallista, sillä ilman Jumalaa ihmiskunta ei pysty hoitamaan asioitaan. Jumalan ratkaisu ihmisen tietämättömyyteen on Pyhä Henki, joka johdattaa kaikkeen totuuteen. Hänen ohjauksessaan myös mieli muuttuu ymmärtämään, mikä on Jumalan tahto:

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan (και μη συσχηματιζεσθε τω αιωνι τουτω), vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta (αλλα μεταμορφουσθε τη ανακαινωσει του νοος υμων), tutkiaksenne (εις το δοκιμαζειν υμας), mikδ on Jumalan tahto (τι το θελημα του θεου), mikδ hyvää ja otollista ja täydellistä (το αγαθον και ευαρεστον και τελειον). (Rm 12:2)

Никто не может служить Богу, если не знает его волю. Мать Иисуса дала хороший совет, хотя Иисус при этом чувствовал себя неудобно и выпрямил шалость своей матери. Но тем не менее эти слова достойны запоминания: "что скажет Он вам, то сделайте", см. Иоанн 2:5. Неведение насчет Божьей воли также опасно, потому что человечество не умеет вести свой дела без Бога. Решение проблемы неадекватности человека - Святой Дух, который приводит ко всей правде. Под Его руководством также и разум преобразовывается и станет способным разуметь, какая есть воля Бога.

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего (αλλα μεταμορφουσθε τη ανακαινωσει του νοος υμων), чтобы вам познавать (εις το δοκιμαζειν υμας - чтобы вам распознавать), что есть воля Божия (τι το θελημα του θεου), благая, угодная и совершенная. (Рм 12:2)

#A10B26Fi

Jumalan tahdon tunteminen näyttää salaisuudelta, koska se ilmoitetaan vasta tilanteen sitä vaatiessa ja vain sille, joka joka sitä etsii, tunnustaa faktat ja on suostunut hänen ehtoihinsa. Jos ihmisen on ensi vuoden keväällä lähdettävä uittotöihin, hän saattaa jo talvella kertoa, että osta kumisaappaat, mutta ei välttämättä vielä silloin kerro, mihin niitä tarvitaan. Hyvä käytäntö on polvistua joka aamu jo ennen aamukahvia ja pyytää ymmärrystä noudattaa sitä ohjelmaa, jonka Jumala on ilmoittanut, tai hetki hetkeltä ilmoittaa. Sinua on kutsuttu seuraamaan Jeesusta, ei komentelemaan häntä. Jumalle puhutaan kuin kaverille. Minulla oli ymmärtäväinen poika, joka jo nuorena osasi esittää asiat oikein. Kun hänellä oli asiaa, hän saattoi esittää sen näin: "Iskä, mitä arvelet siitä, jos minä…". Hänen hautakiveensä leskivaimo ja neljä lasta laittoivat tekstin "Maailman paras isi". Käy katsomassa Kelloniemen hautausmaalla, äläkä unohda kukkia.

Знание Божьей воли кажется тайной, потому что она будет изъявлена только тогда, когда ситуация созрела для того, и только тому, кто ищет познания Божьей воли, признает факты и согласится с Его условиями. Если человеку весной будущего года выходит на сплавку леса, Он может уже зимой сказать, что купи резиновые сапоги, но не обязательно скажет сразу, для чего они нужны. Рекомендую стать на колени каждое утро уже до завтрака и просить разумения соблюдать ту программу, которую Бог уже изъявил, и просить благодати, чтобы услышать и понимать что он еще будет сообщать. Ты приглашен следовать за Иисусом, а не командовать над ним. С Богом говорят как с другом. У меня был разумный сын, который уже с молодых лет умел правильно представить свои желания. Когда у него было какой вопрос, он мог его представлять так: "Папа, что ты думаешь о том, если я …" На его надгробную камень вдова и четыре их детей поставили памятник с текстом "Лучший папа в мире". Можешь пойти посмотреть на кладбищу в Келлониеми. Не забывай цветы.

#A10B27Fi

Kristuksesta elävä ekklesian yhteiselämällä, koinonia, on täysipainoinen aatteellinen sisältö ja sitä vastaavat teot. Yhteiselämän perusteiden opetuksen Paavali kuitenkin aloittaa varoituksella, sillä Pyhän Hengen lahjat saatuaan uskossaan vakiintumaton ihminen saattaa ylpistyä:

Sillä sen armon kautta (δια της χαριτος), mikδ minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää (μη υπερφρονειν), kuin ajatella sopii (παρ ο δει φρονειν), vaan ajatella (αλλα φρονειν) kohtuullisesti (αλλα φρονειν εις το σωφρονειν), sen uskonmδärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut (ως ο θεος εμερισεν μετρον πιστεως). 12:4 Sillδ niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä (καθαπερ γαρ εν ενι σωματι μελη πολλα εχομεν), mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä (τα δε μελη παντα ου την αυτην εχει πραξιν), 12:5 niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa (ουτως οι πολλοι εν σωμα εσμεν εν χριστω), mutta itsekukin olemme toistemme jδseniä (ο δε καθ εις αλληλων μελη); 12:6 ja meillδ on (εχοντες δε) erilaisia (διαφορα) armoituksia (χαρισματα) sen armon mukaan (κατα την χαριν), mikδ meille on annettu (την δοθεισαν ημιν); jos jollakin on profetoimisen lahja (ειτε προφητειαν), kδyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on (κατα την αναλογιαν της πιστεως); 12:7 Jos joku palvelee (ειτε διακονιαν), palvelkoon armossa (εν τη διακονια); jos joku opettaa (ειτε ο διδασκων), opettakoon armossa (εν τη διδασκαλια); 12:8 jos kehoittaa (ειτε ο παρακαλων), kehoittakoon armossa (εν τη παρακλησει); joka antaa (ο μεταδιδους), antakoon armossa (εν απλοτητι); joka on johtaja (ο προϊσταμενος - joka seisoo edessδ), johtakoon ahkerana (εν σπουδη); joka laupeutta harjoittaa (ο ελεων), tehkφön sen iloiten (εν ιλαροτητι). (Rm 12:3-8)

Жизнь во Христе, коинония, имеет полное идеологическое содержание с соответствующими делами. Учение о принципах общей жизни во Христе, см. Рим 12:1-15:16 Павел, однако, начинает с предупреждением, потому что от полученных даров молодой в вере человек может возгордиться:

По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 12:4 Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело (τα δε μελη παντα ου την αυτην εχει πραξιν), 12:5 так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. 12:6 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования (χαρισματα), [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 12:7 [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; 12:8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием. (Рм 12:3-8)

#A10B28Fi

Armoituksista siirrytään saumattomasti käyttäytymisohjeisiin, vaikka Hengen hedelmistä ei tässä vielä suoranaisesti puhutakaan:

Olkoon rakkaus vilpitön (η αγαπη ανυποκριτος), kammokaa pahaa (αποστυγουντες το πονηρον), riippukaa hyvδssä kiinni (κολλωμενοι τω αγαθω). 12:10 Olkaa veljellisessä kiintymyksessä helläsydämiset toisianne kohtaan (τη φιλαδελφια εις αλληλους φιλοστοργοι); toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenδnne (τη τιμη αλληλους προηγουμενοι). 12:11 Δlkää harrastuksessanne olko veltot (τη σπουδη μη οκνηροι); olkaa hengessδ palavat (τω πνευματι ζεοντες) Herraa orjana palvellen (τω κυριω δουλευοντες). 12:12 Olkaa toivossa iloiset (τη ελπιδι χαιροντες), ahdistuksessa kδrsivälliset (τη θλιψει υπομενοντες), rukouksessa kestδvät (τη προσευχη προσκαρτερουντες). 12:13 Pitδkää pyhien tarpeet ominanne (ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες); harrastakaa vieraanvaraisuutta (την φιλοξενιαν διωκοντες). 12:14 Siunatkaa vainoojianne (ευλογειτε τους διωκοντας υμας), siunatkaa, δlkääkä kirotko (ευλογειτε και μη καταρασθε). 12:15 Iloitkaa iloitsevien kanssa (χαιρειν μετα χαιροντων), itkekδä itkevien kanssa (και κλαιειν μετα κλαιοντων). 12:16 Olkaa keskenδnne yksimieliset (το αυτο εις αλληλους φρονουντες). Δlkää korkeita mielitelkö (μη τα υψηλα φρονουντες), vaan tyytykδä alhaisiin oloihin (αλλα τοις ταπεινοις συναπαγομενοι). Δlkää olko itsemielestänne viisaita (μη γινεσθε φρονιμοι παρ εαυτοις). 12:17 Δlkää kenellekään pahaa pahalla kostako (μηδενι κακον αντι κακου αποδιδοντες). Ahkeroikaa sitδ, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä (προνοουμενοι καλα ενωπιον παντων ανθρωπων). 12:18 Jos mahdollista on ja mikδli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa (ει δυνατον το εξ υμων μετα παντων ανθρωπων ειρηνευοντες). 12:19 Δlkää itse kostako (μη εαυτους εκδικουντες), rakkaani (αγαπητοι), vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle (αλλα δοτε τοπον τη οργη), sillδ kirjoitettu on (γεγραπται γαρ): "Minun on kosto (εμοι εκδικησις), minδ olen maksava (εγω ανταποδωσω)”, sanoo Herra (λεγει κυριος). 12:20 Jos vihamiehellδsi on nälkä (εαν ουν πεινα ο εχθρος σου), ruoki hδntä (ψωμιζε αυτον), jos hδnellä on jano, juota häntä (εαν διψα ποτιζε αυτον), sillδ näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle (τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου). 12:21 Δlä anna pahan itseäsi voittaa (μη νικω υπο του κακου), vaan voita sinδ paha hyvällä (αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον). (Kts. Rm 12:9-21)

От даров Павел плавно переходит к вопросам поведения, чтобы потом переходить к описанию плодов Духа:

Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 12:10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; 12:11 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 12:12 утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны; 12:13 в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 12:14 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. 12:15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 12:16 Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; 12:17 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 12:18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 12:19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 12:20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. 12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. (Рм 12:3-21)

#A10B29Fi

Ennen ylösnousemusta, kun Jeesuksen oppilailla ei vielä ollut omakohtaista kokemusta Hengen hedelmistä, Jeesus opetti heitä vertauksin ja Vanhan Testamentin kuvakieltä käyttäen. Tässä vertauksessa puhuttiin siitä, miten maa tuottaa sadon itsestään, automaattisesti:

Ja hän sanoi (και ελεγεν): "Niin on Jumalan valtakunta (ουτως εστιν η βασιλεια του θεου), kuin jos mies kylvää siemenen maahan (ως εαν ανθρωπος βαλη τον σπορον επι της γης); 4:27 ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin (και καθευδη και εγειρηται νυκτα και ημεραν); ja siemen orastaa (και ο σπορος βλαστανη) ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten (και μηκυνηται ως ουκ οιδεν αυτος). 4:28 Sillä itsestään maa tuottaa viljan (αυτοματη γαρ η γη καρποφορει): ensin korren (πρωτον χορτον), sitten tähkän (ειτα σταχυν), sitten täyden jyvän tähkään (ειτα πληρη σιτον εν τω σταχυι). 4:29 Mutta kun hedelmä on kypsynyt (οταν δε παραδω ο καρπος), lähettää hän kohta sinne sirpin (ευθεως αποστελλει το δρεπανον), sillä elonleikkuu on käsissä (οτι παρεστηκεν ο θερισμος)." (Mark 4:26-29)

До воскрешения, когда ученики Иисуса не имели личного опыта о плодов Духа, Иисус говорил используя притчи и прообразы Ветхого Завета. В одной из притч он говорил о том, как земля производит плод сам собой, как будто автоматически:

Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит (αυτοματη γαρ η γη καρποφορει) сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. (см. Марк 4:26-29)

#A10B30Fi

Hengen hedelmien kasvu tapahtuu samalla tapaa, melkein tiedostamatta, jos vain olemme liittyneet Jeesukseen, tunnemme hänet ja pysymme Hänessä, samalla tapaa kuin viinipuun oksat liittyvät sen runkoon:

"Minä olen totinen viinipuu (εγω ειμι η αμπελος η αληθινη), ja minun Isäni on viinitarhuri (και ο πατηρ μου ο γεωργος εστιν). 15:2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää (παν κλημα εν εμοι μη φερον καρπον), hän karsii pois (αιρει αυτο); ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa (και παν το καρπον φερον καθαιρει αυτο), että se kantaisi runsaamman hedelmän (ινα πλειονα καρπον φερη). 15:3 Te olette jo puhtaat (ηδη υμεις καθαροι εστε) sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut (δια τον λογον ον λελαληκα υμιν). 15:4 Pysykää minussa (μεινατε εν εμοι), niin minä pysyn teissä (καγω εν υμιν). Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään (καθως το κλημα ου δυναται καρπον φερειν αφ εαυτου), ellei se pysy viinipuussa (εαν μη μεινη εν τη αμπελω), niin ette tekään (ουτως ουδε υμεις), ellette pysy minussa (εαν μη εν εμοι μεινητε). 15:5 Minä olen viinipuu (εγω ειμι η αμπελος), te olette oksat (υμεις τα κληματα). Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn (ο μενων εν εμοι καγω εν αυτω), se kantaa paljon hedelmää (ουτος φερει καρπον πολυν); sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä (οτι χωρις εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν). 15:6 Jos joku ei pysy minussa (εαν μη τις μεινη εν εμοι), niin hänet heitetään pois niinkuin oksa (εβληθη εξω ως το κλημα), ja hän kuivettuu (και εξηρανθη); ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat (και συναγουσιν αυτα και εις πυρ βαλλουσιν και καιεται). 15:7 Jos te pysytte minussa (εαν μεινητε εν εμοι) ja minun sanani pysyvät teissä (και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη), niin anokaa, mitä ikinä tahdotte (ο εαν θελητε αιτησεσθε), ja te saatte sen (και γενησεται υμιν). 15:8 Minun Isäni kunnia tulee esiin siinä (εν τουτω εδοξασθη ο πατηρ μου), että te kannatte paljon hedelmää (ινα καρπον πολυν φερητε) ja tulette minun opetuslapsikseni (και γενησεσθε εμοι μαθηται). (Joh 15:1-8)

Духовные плоды растут в нас подобным образом, почты несознательно, если только мы соединены с Иисусом, познали его и держимся в нем, как ветви виноградной лозы держатся с ее стволом:

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. 15:2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 15:3 Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 15:4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 15:5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 15:6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 15:8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. (Иоанн 15:1-8)

#A10B31Fi

Jos rakastamme Jeesusta, me kannamme hedelmiä hänelle:

Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä (καθως ηγαπησεν με ο πατηρ καγω ηγαπησα υμας); pysykää minun rakkaudessani (μεινατε εν τη αγαπη τη εμη). 15:10 Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani (εαν τας εντολας μου τηρησητε μενειτε εν τη αγαπη μου), niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan (καθως εγω τας εντολας του πατρος μου τετηρηκα και μενω αυτου εν τη αγαπη). 15:11 Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni pysyisi teissä (ταυτα λελαληκα υμιν ινα η χαρα η εμη εν υμιν μεινη) ja teidän ilonne täyttyisi (και η χαρα υμων πληρωθη). (Joh 15:9-11)

Если мы любим Иисуса, мы приносим плоды ему:

Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 15:10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 15:11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна (και η χαρα υμων πληρωθη - исполнится). (Иоанн 15:9-11)

#A10B32Fi

Ilo on koodisana elämästä Jumalan yhteydessä, mutta nyt on tullut aika jättää koodisanat sikseen:

Tämä on minun käskyni (αυτη εστιν η εντολη η εμη), että te rakastatte toisianne (ινα αγαπατε αλληλους), niinkuin minä olen teitä rakastanut (καθως ηγαπησα υμας). 15:13 Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään (μειζονα ταυτης αγαπην ουδεις εχει), kuin että hän antaa sielunsa ystäväinsä edestä (ινα τις την ψυχην αυτου θη υπερ των φιλων αυτου). 15:14 Te olette minun ystäväni (υμεις φιλοι μου εστε), jos teette (εαν ποιητε), niinkuin minä käsken teidän tehdä (οσα εγω εντελλομαι υμιν). 15:15 En minä enää sano teitä orjiksi (ουκετι υμας λεγω δουλους), sillä orja ei tiedä (οτι ο δουλος ουκ οιδεν), mitä hänen herransa tekee (τι ποιει αυτου ο κυριος); vaan ystäviksi minä sanon teitä (υμας δε ειρηκα φιλους), sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni (οτι παντα α ηκουσα παρα του πατρος μου εγνωρισα υμιν). (Joh 15:12-15)

Слово радость используется здесь в значении общения с Богом. Но дальше Иисус говорить со своими учениками уже прямо, без образной речи:

Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 15:13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 15:14 Вы друзья Мои, если исполняете (εαν ποιητε - если делаете) то, что Я заповедую вам. 15:15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его (τι ποιει αυτου ο κυριος); но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. (Иоанн 15:12-15)

#A10B33Fi

Jos meidän tavoitteenamme on Jumalan tahdon tekeminen ja siitä syntyvän hedelmän tuottaminen, voimme nyt lukea lopunkin siitä, mitä Jeesus vertauksessa viinipuusta ja sen oksista opetti:


Te ette valinneet minua (ουχ υμεις με εξελεξασθε), vaan minä valitsin teidät (αλλ εγω εξελεξαμην υμας) ja asetin teidät (και εθηκα υμας), että te menisitte (ινα υμεις υπαγητε) ja kantaisitte hedelmää (και καρπον φερητε) ja että teidän hedelmänne pysyisi (και ο καρπος υμων μενη): että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni (ινα ο τι αν αιτησητε τον πατερα εν τω ονοματι μου), hän sen teille antaisi (δω υμιν). 15:17 Tämän minä säädän sitä varten, että rakastaisitte toisianne (ταυτα εντελλομαι υμιν ινα αγαπατε αλληλους). (Joh 15:16-17)

Если наша цель выполнить волю Бога, чтобы приносить соответствующий плод, мы можем читать учение о виноградной лозе и ее сучек до конца:

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 15:17 Сие заповедаю вам (ταυτα εντελλομαι υμιν), да любите друг друга (ινα αγαπατε αλληλους). (Иоанн 15:16-17)

#A10B34Fi

Galatalaiskirjeestä me löydämme luettelon Hengen hedelmistä. Siinä mainitut seitsemän asiaa ovat ihmisten silmissä melkein huomaamattomia, mutta Jumalan suunnitelmassa juuri sitä satoa, mitä hän lapsiltaan odottaa:

Mutta Hengen hedelmä on (ο δε καρπος του πνευματος εστιν) rakkaus (αγαπη), ilo (χαρα), rauha (ειρηνη), pitkδmielisyys (μακροθυμια), avuliaisuus (χρηστοτης), hyvyys (αγαθωσυνη), uskollisuus (πιστις), sδvyisyys (πραοτης), itsensδhillitseminen (εγκρατεια). 5:23 Sellaista vastaan ei ole laki (κατα των τοιουτων ουκ εστιν νομος). (Gal 5:22-23)

В Послании Галатам мы находим перечень плодов Духа. Перечисленные девять вещей в глазах людей почты незаметны, но по шкале ценностей Бога они как раз тот урожай, что он от своих детей ожидает:

Плод же духа (ο δε καρπος του πνευματος εστιν): любовь (αγαπη), радость (χαρα), мир (ειρηνη), долготерпение (μακροθυμια), благость (χρηστοτης - полезность), милосердие (αγαθωσυνη), вера (πιστις - верность), 5:23 кротость (πραοτης), воздержание (εγκρατεια). На таковых нет закона. (Гал 5:22-23)

#A10B35Fi

Kaikki nämä ovat hyviä ja toivottuja asioita, mutta siihen se tavallisesti sitten tyssääkin, koska kaikki, mikä tehdään käskystä, tuntuu tahmealta. Asia ratkeaa, kun Jumala täyttää meissä lupauksensa Pyhän Hengen lahjasta. Pakettiin kuuluu paljon muutakin, mutta tässä mainitaan se, mistä rakkaus tulee:

Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta (η αγαπη του θεου εκκεχυται εν ταις καρδιαις ημων δια πνευματος αγιου). (Kts. Rm 5:1-5)

Это все такие вещи, которые желательны, но обычно на это оно и остановиться, потому что то, что делается по приказу, нам противно или просто требует слишком много от нас. Вопрос, однако, уже решен тогда, когда Бос дал нам дар Святого Духа. В пакет входит и много другого, но в данный момент нам надо знать это:

Любовь Божия излилась в сердца наши (η αγαπη του θεου εκκεχυται εν ταις καρδιαις ημων) Духом Святым (δια πνευματος αγιου). (См. Рм 5:1-5)

#A10B36Fi

Mikäli rakkautta ei ole, ei ole niinkään mukavaa tehdä kaikkea sitä työtä, joka rakkauden osoittaminen vaatii, eikä kärsivällisyyttäkään tyhjästä nyhjäistä. On tietenkin ihmisiä, jotka luulevat näiden ominaisuuksien olevan helposti saavutettavissa, mutta ne, jotka ovat sitä yrittäneet, eivätkä ole saavutuksiaan itsellään mitanneet, tietävät, että näiden tavoitteiden saavuttaminen ei ole helppoa edes omassa keittiössä, kansainvälisestä politiikasta puhumattakaan. Paavalin ei tätä selitä, vaan tarjoaa ratkaisun: meidän on kuoltava itsellemme, ennen kuin pystymme tuottamaan Hengen hedelmiä:

Ja ne, jotka ovat Kristuksen omat (οι δε του χριστου), ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen (την σαρκα εσταυρωσαν συν τοις παθημασιν και ταις επιθυμιαις). 5:25 Jos me Hengessδ elämme (ει ζωμεν πνευματι), niin myφs Hengessä vaeltakaamme (πνευματι και στοιχωμεν). (Gal 5:24-25)

Если любви нет, просто неудобно потрудиться для того, чтобы оказывать любовь, да и терпения не из пустоты сердца не берешь. Есть конечно люди, которые думают, что эти цели достигаются легко, но тот, кто попытался это сделать и не измерял результатов самым собой, знает, то достигать этих целей сложно даже в своей кухне, а о мировой политике нечего и не говорить. Павел не объясняет это, но предлагает решение: мы должны умереть для себя, прежде чем мы можем производить плоды Духа:

Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 5:25 Если мы живем духом (ει ζωμεν πνευματι), то по духу и поступать должны (πνευματι και στοιχωμεν). (Гал 5:24-25)

#A10B37Fi

Jo Galatalaiskirjeen luettelossa ensimmäisenä mainittu asia, rakkaus, on ihmisten keskuudessa täysin tuntematon asia. Me osaamme kyllä vaatia, että meitä rakastetaan, mutta silloinkin, kun me haluamme olla rakastettavia, se tehdään itsekkäistä syistä. Vihollisten rakastaminen ei ole tästä maailmasta. Ja kaiken lisäksi ihminen ei tiedä, mitä rakkaus on, eikä osaa rakastaa edes itseään.

Уже первый из этих девяти вещей, любовь, людям вообще не известное дело. Да конечно мы умеем требовать, что нас любили, но если мы хотим оказывать любовь, это только потому что мы делаем это в эгоистических целях, если не хуже, а любовь по отношению к врагу вообще не из мира сего. И поскольку человек не знает любви, он даже себя любить не умеет.

#A10B38Fi

Jumala on rakkaus, ja se ilmenee myös hänen lapsissaan:

Rakkaus on pitkämielinen (η αγαπη μακροθυμει), rakkaus on lempeδ (χρηστευεται); rakkaus ei kadehdi (η αγαπη ου ζηλοι), ei kerskaa (η αγαπη ου περπερευεται), ei pφyhkeile (ου φυσιουται), 13:5 ei kδyttäydy sopimattomasti (ουκ ασχημονει), ei etsi omaansa (ου ζητει τα εαυτης), ei katkeroidu (ου παροξυνεται), ei muistele kδrsimäänsä pahaa (ου λογιζεται το κακον), 13:6 ei iloitse vδäryydestä (ου χαιρει επι τη αδικια), vaan iloitsee yhdessδ totuuden kanssa (συγχαιρει δε τη αληθεια); 13:7 kaikki se peittδä (παντα στεγει), kaikki se uskoo (παντα πιστευει), kaikki se toivoo (παντα ελπιζει), kaikki se kδrsii (παντα υπομενει). (1.Kor 13:4-7)

Бог есть Любовь, и это будет выражено и в вас, если вы его дети:

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 13:5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 13:6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 13:7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. (1.Кор 13:4-7)

#A10B39Fi

Jos tämä tuntuu vaikealta, tutki itseäsi, asuuko Jumalan Henki sinussa. Paavali, joka nuoruudessaan oli juutalainen fanaatikko, Jumalan laupeuden koettuaan tuli kuin toiseksi ihmiseksi, ja käyttää sitä esimerkkinä Jumalan pitkämielisyydestä:

Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen (πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος), ettδ Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan (οτι χριστος ιησους ηλθεν εις τον κοσμον αμαρτωλους σωσαι), joista minδ olen suurin (ων πρωτος ειμι εγω). 1:16 Mutta sentδhden minä sain laupeuden (αλλα δια τουτο ηλεηθην), ettδ Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä (ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται ιησους χριστος την πασαν μακροθυμιαν), esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan hδneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi (προς υποτυπωσιν των μελλοντων πιστευειν επ αυτω εις ζωην αιωνιον). (1.Tim 1:15-16)

Если это кажется сложным, изучай себя, живет ли Божий Дух в тебе. Павел, который в свои молодые годы был фанатиком иудейской религии, получив Божью милость стал совсем другим человеком, что он использует как пример о долготерпении Бога:

Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1:16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. (1.Тим 1:15-16)

#A10B40Fi

Rakkaudella on kaksi puolta: Osoittaa rakkautta sen täyteen määrään asti ja ottaa vastaan kärsimystä sen täyteen määrään asti, ja se määrä kummassakin tapauksessa on kuolema. Jumala, joka on rakkaus, rakastaa lapsiaan, mutta hänen lastensa valheellisuus, rakkaudettomuus ja kuolema tuottavat hänelle suunnatonta tuskaa, sillä Hän on myös Totuus ja Elämä.

Любовь имеет две стороны: Оказывать любовь до полной меры и принимать скорбь до полной меры, а полная мера в обоих случаях - смерть. Бог, который есть Любовь, любит своих детей, но их фальш, отсутствие любви у них, и их смерть причиняют Ему тяжелейшее горе, потому что он кроме Любви, есть и Истина и Жизнь.

#A10B41Fi

Toisena Galatalaiskirjeen luettelossa mainitaan ilo. Pieni tyttöni kysyi, miksi minä olen aina iloinen. En minä ole aina iloinen, mutta aina kun hän tulee minun luokseni, minä olen iloinen, sillä minä rakastan häntä samoin, kun hän rakastaa minua. Kun rakkaus kohtaa rakkauden, se herättää iloa, mutta jos rakkaus kohtaa valheen ja vääryyden, se herättää murhetta. Poistaakseen valheen ja vääryyden, Jeesus oli valmis kuolemaan ristillä, että Isän ja Hänen lapsiensa kohtaaminen olisi iloinen.

Вторым в перечне письма к Галатам названа радость. Маленькая дочка спросила, почему я всегда рад. Я не всегда рад, но каждый раз, когда она приходит ко мне, я рад. Причина простая: я люблю ее и она любит меня. Когда любовь встретит любовь, возникает радость, но если любовь встречает фальш и несправедливость, возникает горе. Чтобы удалить фальш и несправедливость Иисус готов был умереть на кресте, чтобы встреча Отца с его детьми была радостная.

#A10B42Fi

Vertauksissa kadonneesta rahasta, kadonneesta lampaasta ja erikoisesti kadonneesta pojasta me pääsemme lähelle Jumalan rakkauden ja ilon tuntemista, kun hänen kadonnut poikansa palaa hänen luokseen. Kun poika vielä on kaukana, Isä lähtee häntä vastaan, uudistaa hänet ja vie perille Taivasten valtakuntaan, jossa enkelitkin iloitsevat hänen paluustaan.

В притчах о потерянной монете, о потерянной овечке и особенно о потерянном сыне мы подходим к пониманию Божьей любви и радости, когда его заблудший сын возвращается к нему. Ничего не значит, в каком состоянии он приходить, как Отец уже выходит встречать его. Отец скоро же переведет его в Царство Неба и ангелы радуются.

#A10B43Fi

Kolmantena Galatalaiskirjeen luettelossa mainitaan rauha. Meillä, jotka olemme saaneet Pyhän Hengen, meidän rakastettumme Jeesus Kristus on meidän paitamme sisäpuolella. Galatalaiskirjeen kehoitus "Iloitkaa aina Herrassa" on tullut mahdolliseksi. Kun meillä on rauha paitamme sisäpuolella, me pystymme rauhallisesti kohtaamaan myös maailman, jossa ei ole rauhaa.

Третьим в перечне письма к Галатам назван мир. Мы, которые получили от Святого Духа, Иисус, которого мы любим проживает внутри нас. Пожелание в письме к Галатам "Радуйтесь всегда в Господе" стало возможным. Когда у нас мир уже под нашей рубашкой, мы можем спокойно встретить также тот мир, где мира нет.

#A10B44Fi

Koko luettelo Hengen hedelmistä on tulosta yhdestä ainoasta asiasta - Pyhän Hengen täyteydestä. Siksi Efesolaiskirjeessä voidaan sanoa näin:

Älkääkä juopuko viinistä (και μη μεθυσκεσθε οινω), sillδ siitä tulee irstas meno (εν ω εστιν ασωτια), vaan täyttykää Hengellä (αλλα πληρουσθε εν πνευματι), 5:19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä (λαλουντες εαυτοις ψαλμοις και υμνοις) ja hengellisillδ lauluilla (και ωδαις πνευματικαις), veisaten ja laulaen sydδmessänne Herralle (αδοντες και ψαλλοντες εν τη καρδια υμων τω κυριω), 5:20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta (ευχαριστουντες παντοτε υπερ παντων) meidδn Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä (εν ονοματι του κυριου ημων ιησου χριστου τω θεω και πατρι). (Ef 5:18-20)

Все плоды Духа являются последствием пребывания в полноте Духа. Поэтому в письме эфесянам возможно было написать так:

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом (αλλα πληρουσθε εν πνευματι), 5:19 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 5:20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа (Эф 5:18-20)

#A10B45Fi

Olen saanut usein viettää aikaa pitkään Jumalan armossa ja vaikeissa olosuhteissa vaeltaneitten uskovien seurassa, kuunnellen ja ihastellen sitä, miten tarkkaan ja voittoisasti Jumalan Henki on näiden ihmisten elämää johdattanut tilanteesta toiseen, vaikka näiden uskovien teoreettinen tieto näistä samoista asioista on ollut puutteellista kuin Galilean kalamiehillä tai Joosefilla Egyptissä: He, kuten muutkin Jumalan ohjauksessa vaeltavat uskovat osanneet toimia oikein joka tilanteessa ja myös saaneet avun ja voiman aina tilanteen mukaan jo silloin, kun Raamattua ei oltu kirjoitettukaan.

Мне доставалась возможность довольно часто провести время среди людей, которые долго жили в благодати Божией в трудных условиях. Слушая их рассказов и я восхищался тому, как точно и победоносно Божий Дух руководил ими из одной ситуации в другую, хотя теоретические сведения у этих людей о тех же вопросов были такие же скромные как у галилейских рыбаков или у Иосифа в Египте: они, как и все водимые Божьим духом сумели действовать правильно в любых условиях, и получили также своевременную помощь и силу всегда в соответствии с ситуации, даже тогда, когда Библия еще не была написана.

#A10B46Fi

Se elämänmuoto, johon Pyhä Henki meidät johtaa, on hyvin yksinkertainen, mutta kun olemme päässeet siitä osalliseksi, se miellyttää meitä.

Olkoon teillä se mieli (τουτο γαρ φρονεισθω εν υμιν), joka myφs Kristuksella Jeesuksella oli (ο και εν χριστω ιησου), 2:6 ja vaikka hδnellä olikin Jumalan muoto (ος εν μορφη θεου υπαρχων), ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen (ουχ αρπαγμον ηγησατο το ειναι ισα θεω), 2:7 vaan tyhjensi itsensä (αλλ εαυτον εκενωσεν) ja otti orjan muodon (μορφην δουλου λαβων), tuli ihmisten kaltaiseksi (εν ομοιωματι ανθρωπων γενομενος), 2:8 ja hδnet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen (και σχηματι ευρεθεις ως ανθρωπος), nφyryytti itsensä (εταπεινωσεν εαυτον) ja oli kuuliainen kuolemaan asti (γενομενος υπηκοος μεχρι θανατου), hamaan ristin kuolemaan asti (θανατου δε σταυρου). (Fil 2:5-8)

Тот образ жизни, в которую Святой Дух вводит нас, очень прост, но когда мы уже присвоили его, он нравится нам.

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 2:6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 2:7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 2:8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. (Флп 2:5-8)

#A10B47Fi

Omalla esimerkillään Jeesus nosti tavis-elämän kunniaan. Hän osoitti, että ihmisen ei tarvitse hankkia mitään loistokkuutta ollakseen suuri. Hänellä ei ollut mitään sellaista, mitä ihmiset tässä maailmassa tavoittelevat, ja hänen vihollisensa yrittivät vielä varmistaa, ettei hänellä tulisi mitään olemaankaan, eikä kukaan koskaan tietäisi hänestä mitään. Mutta jotakin hänellä silti oli, koska hänellä vihollisen raivoisasta vastustuksesta huolimatta on enemmän fänejä, kuin kenelläkään muulla on koskaan ollut eikä siinä kaikki: Hän on ensimmäinen kaikessa, mikä hyvää on.

Своим примером Иисус восстановил честь простой жизни. Он показал, что человеку не нужна роскошь, чтобы быть великим. У него не было ничего из того, к чему стремятся люди этого мира и его враги делали все, что и в дальнейшем он не мог иметь ничего, и чтобы никто о нем не знал. Но что-то было, потому что у него больше друзей, чем кто-нибудь когда-нибудь имел. Но это еще не все: Он первый во всем, что хорошо.

#A10B48Fi

Jeesus ei pyrkinyt poliittisen, taloudellisen, uskonnollisen, sotilaallisen tai kulttuurielämän huipulle, mutta Jumalan silmissä se olisikin ollut hulluutta hullumpaa, tai kuten hän itse sanoi eräästä sen ilmentymästä:

Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus. (Kts. Lk 16:15)

Иисус не стремился на вершины политической, экономической, религиозной, военной или культурной жизни, потому что именно это было бы глупее глупых, или как он сам сказал об одном проявлении подобного рода:

Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. (Лк 16:15)

#A10B49Fi

Meidät luotiin "Jumalan kuvaksi Jumalan kuvassa" ja tämä Jumalan kuva on Kristus. Ja sitten tuli se lankeemus, josta hän nyt on meidät lunastanut, että me lopultakin tulisimme hänen kaltaisiksensa, ja että hän voisi esitellä meidät Isälle pojaksi asettamista varten:

Hänessä meillä on lunastus (εν ω εχομεν την απολυτρωσιν) hδnen verensä kautta (δια του αιματος αυτου), syntien anteeksisaaminen (την αφεσιν των αμαρτιων), 1:15 ja hδn on (ος εστιν) nδkymättömän Jumalan kuva (εικων του θεου του αορατου), esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa (πρωτοτοκος πασης κτισεως). 1:16 Sillδ (οτι) hδnessä luotiin kaikki (εν αυτω εκτισθη τα παντα), mikδ taivaissa ja mikä maan päällä on (τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης), nδkyväiset ja näkymättömät (τα ορατα και τα αορατα), olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja (ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι), kaikki on luotu hδnen kauttansa ja häneen (τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται). (Kol 1:14-17)

Мы были сотворены в образе Бога в образ Бога, то есть, мы были сотворены во Христе в образ Христа. И потом случилось то грехопадение, от которого он сейчас искупил нас, чтобы мы наконец стали подобными ему, и чтобы он смог представить нас перед Отцом для усыновления.

В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 1:15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 1:16 ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 1:17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. (Кол 1:14-17)

#A10B50Fi

Jeesuksen tehtävänä maan päällä oli palauttaa Isän ja hänen ikuisuudessa luotujen lastensa suhteet ennalleen:

Ja hän on ruumiin, se on: ekklesian, pää (και αυτος εστιν η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας); hδn, joka on alku (ος εστιν αρχη), esikoinen kuolleista nousseitten joukossa (πρωτοτοκος εκ των νεκρων), että hän olisi kaikessa ensimmäinen (ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων). 1:19 Sillδ Jumala (-) katsoi hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi (οτι εν αυτω ευδοκησεν παν το πληρωμα κατοικησαι) 1:20 ja ettδ hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan jälleen sovittaisi itsensä kanssa kaikki (και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου αυτου), hδnen kauttaan (δι αυτου) kaikki sekδ maan päällä että taivaissa (ειτε τα επι της γης ειτε τα εν τοις ουρανοις). 1:21 Teidδtkin (και υμας), jotka ennen olitte vieraantuneet (ποτε οντας απηλλοτριωμενους) ja mieleltδnne hänen vihamiehiänsä (και εχθρους τη διανοια) pahoissa teoissanne (εν τοις εργοις τοις πονηροις), hδn nyt on sovittanut takaisin (νυνι δε αποκατηλλαξεν) 1:22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta (εν τω σωματι της σαρκος αυτου δια του θανατου), asettaakseen teidät (παραστησαι υμας) pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä (αγιους και αμωμους και ανεγκλητους κατενωπιον αυτου), 1:23 jos te vain pysytte uskossa (ειγε επιμενετε τη πιστει), siihen perustuneina ja siinδ lujina (τεθεμελιωμενοι και εδραιοι), horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta (και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου), jonka olette kuulleet (ου ηκουσατε), jota on julistettu (του κηρυχθεντος), kaikessa luomakunnassa taivaan alla (εν παση τη κτισει τη υπο τον ουρανον) ja jonka palvelijaksi minδ, Paavali, olen tullut (ου εγενομην εγω παυλος διακονος). (Kol 1:18-23)

Заданием Иисуса на земле было восстановление отношения Отца Бога и сотворенных в вечности детей Его в порядок, которое имело место до грехопадения:

И Он есть глава тела Церкви (της εκκλησιας - Экклесии); Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, 1:19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 1:20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все (και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον - вновь примирить с Собою все), умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 1:21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 1:22 ныне примирил (νυνι δε αποκατηλλαξεν - ныне вновь примирил) в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 1:23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. (Кол 1:18-23)

#A10B51Fi

Hengen hedelmät ovat Jumalan Hengen hedelmiä, ei meidän nokkeluutemme tuotteita. Herra meitä sellaiselta varjelkoon! Kun me uskoon tultuamme saamme armon, se tarkoittaa sitä, että Jumalan armo meissä saa aikaan ne työt ja ratkaisut, joita meitä rakastava isä haluaa meidän tekevän, koska vain Jumalan tahto on hyvä tahto ja hänen lapsillensa hyväksi, kunniaksi hänelle, joka pystyy savesta tekemään ihmeitä ja liejusta nostamaan kurjan kunniaan. Paavali kirjoittaa:

Mutta Jumalan armosta (χαριτι δε θεου) minδ olen se, mikä olen (ειμι ο ειμι), eikδ hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha (και η χαρις αυτου η εις εμε ου κενη εγενηθη), vaan enemmδn kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt (αλλα περισσοτερον αυτων παντων εκοπιασα), en kuitenkaan minä (ουκ εγω δε), vaan Jumalan armo (αλλ η χαρις του θεου), joka on minun kanssani (η συν εμοι). (1.Kor 15:10)

Плоды Божьего Духа это Плоды, которые Христос производит в нас, а не продукты нашей хитрой головой. Когда мы получили благодать после того, когда уверовали, то именно благодать Бога во Христе в нас производит те дела и решения, которых от нас ожидает любящий нас отец, потому что те дела и их плоды хороши для его детей, и на славу ему, кто из глины может сотворить чудеса и из грязи поднять нищего во славу. Павел пишет:

Но благодатию Божиею (χαριτι δε θεου) есмь то, что есмь (ειμι ο ειμι); и благодать Его во мне не была тщетна (και η χαρις αυτου η εις εμε ου κενη εγενηθη), но я более всех их потрудился (αλλα περισσοτερον αυτων παντων εκοπιασα): не я, впрочем (ουκ εγω δε), а благодать Божия (αλλ η χαρις του θεου), которая со мною (η συν εμοι). (1.Кор 15:10)

#A10B52Fi

Niin kauan, kun ihminen on vailla Jumalan henkeä, pääsee liha vallitsemaan sielua ja tulokset ovat silloin lihan hedelmiä:

Mutta lihan teot ovat ilmeiset (φανερα δε εστιν τα εργα της σαρκος), ja ne ovat (ατινα εστιν): aviorikokset (μοιχεια), huoruus (πορνεια), saastaisuus (ακαθαρσια), irstaus (ασελγεια), 5:20 epδjumalanpalvelus (ειδωλολατρεια), noituus (φαρμακεια), vihamielisyys (εχθραι), riita (ερεις), kiihko (ζηλοι), vihat (θυμοι), juonet (εριθειαι), eriseurat (διχοστασιαι), puolueet (αιρεσεις), 5:21 kateus (φθονοι), murhat (φονοι), juopottelu (μεθαι), ylensyφnti (κωμοι) ja muut senkaltaiset (και τα ομοια), joista teille edeltδpäin sanon (τουτοις α προλεγω υμιν), niinkuin jo ennenkin olen sanonut (καθως και προειπον), ettδ ne, jotka semmoista harjoittavat (τι οι τα τοιαυτα πρασσοντες), eivδt peri Jumalan valtakuntaa (ο βασιλειαν θεου ου κληρονομησουσιν). (Gal 5:19-21)

Пока дух человека мертв, плоть берет вверх души, в результате чего человек производит плоды плоти:

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 5:20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 5:21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. (Гал 5:19-21)

#A10B53Fi

Olisi paha virhe luulla, että pidättäytyminen lihan teoista olisi lopullinen voitto, jolla päästään taivaaseen. Luettelo lihan hedelmistä on pelkkä varoitus, ettei synti saastuttaisi omaatuntoamme, eikä Pyhän Hengen työ meissä sen takia estyisi. Asia on siis sama kuin "itsensä" kieltämisestä tai mielenmuutoksessa.

Была бы грубая ошибка думать, что воздержания от плотских дел достаточно для того, чтобы попасть в небеса. Перечень о плодах плоти просто предупреждение, чтобы грех не осквернял нашу совесть, и следовательно, не было препятствий для работы Духа в нас. Вопрос, таким образом, то же самое как слово об отречения от себя, или о перемены мышления.

#A10B54Fi

Pyhän Hengen lahjoistakin löydämme luettelon, jopa useita, mutta armon paras mittapuu on Jeesus Kristus. Korinton ekklesia oli kaukana normin mukaisesta (normi on Jeesus), mutta siitä huolimatta armoituksista ei ollut puutetta:

Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta (ευχαριστω τω θεω μου παντοτε περι υμων επι τη χαριτι του θεου), joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa (τη δοθειση υμιν εν χριστω ιησου), 1:5 ettδ kaikessa olette rikastuneet hänessä (οτι εν παντι επλουτισθητε εν αυτω), kaikessa puheessa ja kaikessa tuntemisessa (εν παντι λογω και παση γνωσει), 1:6 sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissδ vahvistettu (καθως το μαρτυριον του χριστου εβεβαιωθη εν υμιν), 1:7 niin ettei teiltδ mitään puutu missään armolahjassa (ωστε υμας μη υστερεισθαι εν μηδενι χαρισματι), teidδn odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen paljastumista (απεκδεχομενους την αποκαλυψιν του κυριου ημων ιησου χριστου). 1:8 Hδn on myös vahvistava teitä loppuun asti (ος και βεβαιωσει υμας εως τελους), niin ettδ te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä (ανεγκλητους εν τη ημερα του κυριου ημων ιησου χριστου). (1.Kor 1:4-8)

Также о духовных дарах мы в Библии находим перечень, даже несколько таких, но лучшим мерилом для благодати Бога является сам Иисус Христос. Экклесия в г. Коринф была далеко от идеальной, но тем не менее не испытывала нехватки в духовных дарах:

Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, 1:5 потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, 1:6 ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, 1:7 так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании (εν μηδενι χαρισματι), ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, 1:8 Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. (1.Кор 1:4-8)

#A10B55Fi

Armossa on hyvä kasvaa. Aikuisen ihmisen merkkinä pidetäänkin, että hän tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Ja sanotaanhan myös, että on autuaampi antaa kuin ottaa. Kun tämä meille selvenee, me huomaamme, että armo onkin väline Jumalaa palvelemiseksi:

Sentähden (διο), koska me saamme valtakunnan, joka ei järky (βασιλειαν ασαλευτον παραλαμβανοντες), pitäkäämme kiinni armosta (εχωμεν χαριν) palvellaksemme sillä Jumalaa hänelle mielihyväksi (δι ης λατρευωμεν ευαρεστως τω θεω), nφyrästi ja pyhällä arkuudella (μετα αιδους και ευλαβειας); 12:29 sillδ meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli (και γαρ ο θεος ημων πυρ καταναλισκον). (Hebr 12:28-29)

В благодати хорошо расти. Признаком взрослого человека читают, что он производит больше, чем потребляет. Говорят также, что блаженнее дать чем брать. Когда это нам откроется, мы замечаем, что благодать в самом деле средство для служения Богу:

Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу (δι ης λατρευωμεν ευαρεστως τω θεω), с благоговением и страхом, 12:29 потому что Бог наш есть огонь поядающий. (Евр 12:28-29)

#A10B56Fi

Korinton ekklesia ei ollut mikään kehno ekklesia. Se oli vain kehittymätön. Se iloitsi kuin lapsi lahjoistaan, vaikka ei edes osannut käyttää niitä. Se tarvitsi opettajia ja ohjausta. Kun Paavali kirjoittaa samoista asioista Timoteukselle, hän neuvoo, miten hoidella vastaavia tilanteita:

Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista (εαν ουν τις εκκαθαρη εαυτον απο τουτων), tulee hδnestä pyhitetty astia jaloa käyttöä varten ja isännälleen hyödyllinen (εσται σκευος εις τιμην ηγιασμενον και ευχρηστον τω δεσποτη), kaikkiin hyviin tekoihin valmistettu (εις παν εργον αγαθον ητοιμασμενον). (2.Tim 2:21)

Экклесия в Коринфе не была плохой общиной. Она была просто неразвита. Она радовалась как ребенок за свои игрушки, хотя даже пользоваться ими не умела. Она пользовалась Божьей любовью, но ей нужны были учителя и руководители. Когда Павел пишет о подобных вопросах Тимофею, он дает советы, как действовать в таких ситуациях.

Итак, кто будет чист от сего (εαν ουν τις εκκαθαρη εαυτον απο τουτων - кто очистит себя от этого), тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело (εις παν εργον αγαθον ητοιμασμενον). (2.Тим 2:21)

#A10B57Fi

Hengen lahjat - armoitukset eli karismat - ovat morsiuslahjoja joita Pyhä Henki jakaa niille, jotka ovat solmineet liiton Jeesuksen kanssa, mutta hedelmät tästä liitosta tulevat esiin vasta hengellisen kasvun myötä, ja silloinkin uskon kautta. Hengen lahjat ovat myös ansiottomia lahjoja, jotka Pyhä Henki jakaa niin, ettei kukaan jää lahjattomaksi. Ihmisen luontaisia taipumuksia ne eivät kuitenkaan paranna. Hengen hedelmät sitä vastoin vaativat uskovan ihmisen yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa, ja ehkä juuri siksi niitä näkee harvemmin, ja kun niitä näkee, ne ilmenevätkin aivan erilaisissa ihmisissä, kuin mitä arvata saattaa ja ehkä eri tavalla, kuin mitä luullaan.

Дары Духа - гр. харизмата - получить просто и быстро, но они не плоды, а дары, которые Отец дает невесте Своего сына. Святой Дух раздает эти дары как только человек уверует и заключает с Господом союз, но плоды появляются только по мере духовного роста, да и тогда в зависимости от меры веры. Дары Духа незаслуженные дары, и они раздаются каждому, без дар ни одни из верующих не останется. Натуральные пороки человека они, однако, не лечат. Совсем по другому обстоит дело с плодами Духа. Они незаметны, а может быть их просто так мало, что их не очень часто увидишь, а когда все-таки увидишь, то они проявляются совсем не в таких людях, как предполагалось, и проявляются они не так, как думают.

#A10B58Fi

On tärkeä ymmärtää oikea marssijärjestys. Maailma on Jumalan viljelysmaa, jonne Jumalan luoma ihminen karkoitettiin hänen Jumalan puutarhassa osoittamansa epäuskon takia, jonka Jumalasta itsenäiseksi pyrkinyt henkiolento oli kylvänyt hänen mieleensä. Vasta kun Jeesus oli kukistanut tämän henkiolennon, Synnin, vallan, saattoi maa tuottaa sitä satoa, jota Jumala luomakunnaltaan odottaa. Jeesus on ensimmäinen uutislyhde, jonka Jumala on viljelyksiltään saanut. Jeesuksen symboli Kirjoituksissa on ohra. Hänen kylvöstään syntyi se ydinjoukko, joka helluntaina sai Pyhän Hengen, ja pystyi jatkamaan Jeesuksen aloittamaa kylvötyötä. Tämän kansan symboli Kirjoituksissa on nisu eli vehnä. Mutta kun nisu tulee oraalle, sillä ei vielä ole hedelmää kuin geeneissään. Samoin tapahtuu kristityn elämässä. Kun hän Pyhän Hengen vaikutuksesta kasvaa hengellistä kasvua, hän tuottaa Hengen hedelmiä, joita myös vanhurskauden hedelmiksi sanotaan. Hengellisen kylvötyön hedelmät Jeesus hakee Isän Jumalan siunattavaksi ja aikakauden lopussa Jumalan enkelit suorittavat sadonkorjuun koko maailmassa: hyvät hedelmät kerätään talteen ja huonot hävitetään.

Важно понимать маршрутный порядок. Мир - Божье поле, куда созданный Богом человек был сослан из Божьего сада из за непослушания к предостережению Бога. Только после победы Иисуса над Грехом, вызванным у человека недоверие к Богу стала земля произрастать тот урожай, которого Бог со своих владении ожидает. Иисус был первый, в символистике "ячменный" сноп с урожая земли, который Бог получил от своих владении. От его посева родился новый урожай, началом которого был те его последователи, которые в день пятидесятницы после его воскрешения были исполнены Святым Духом так, что они могли продолжать начатый Иисусом посев. Символом этого народа является пшеница. Но когда пшеница прорастает, плод ее только в ее генах. Такое же происходит в жизни христианина: по мере роста под воздействием Святого Духа появится и плоды Духа, которые также плодами Праведности называются. Плоды Иисусова посева Иисус будет забирать сам и представит их перед Отцом, который в Небесах, а в конце века ангелы производят уборку плодов всей земли: Хорошие плоды собираются в небесные житница, а плохие будут уничтожены огнем.

#A10B59Fi

Johannes kirjoittaa kreikkalaisista, joiden kanssa Jeesus ei ristiinnaulitsemisensa edellä ryhtynyt keskustelemaan, kts. Joh 12:20-28, mutta antaa kuitenkin ymmärtää, että heidän vuoronsa tulee, kun Hän itse on noussut kunniaansa, eli käännöksen mukaan "kirkastettu". Jos kreikkalaiset (tekstin "nisunjyvä") evankeliumin tähden suostuvat kuolemaan itselleen tullakseen Kristuksen omiksi, hekin tulevat tuottamaan paljon hedelmää sen lisäksi, että he kuolemalla tälle maailmalle perivät iankaikkisen elämän:

Mutta Jeesus vastasi heille sanoen (ο δε ιησους απεκρινατο αυτοις λεγων): "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan* (εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθη ο υιος του ανθρωπου). 12:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille (αμην αμην λεγω υμιν): jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin (εαν μη ο κοκκος του σιτου πεσων εις την γην αποθανη αυτος μονος μενει); mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää (εαν δε αποθανη πολυν καρπον φερει). 12:25 Joka sieluansa rakastaa (ο φιλων την ψυχην αυτου), kadottaa sen (απολεσει αυτην); mutta joka vihaa sieluansa tässä maailmassa (και ο μισων την ψυχην αυτου εν τω κοσμω τουτω), hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään (εις ζωην αιωνιον φυλαξει αυτην). 12:26 Jos joku minua palvelee (εαν εμοι διακονη τις), seuratkoon hän minua (εμοι ακολουθειτω); ja missä minä olen (και οπου ειμι εγω), siellä on myös minun palvelijani oleva (εκει και ο διακονος ο εμος εσται). Ja jos joku minua palvelee (και εαν τις εμοι διακονη), niin Isä on kunnioittava häntä (τιμησει αυτον ο πατηρ). (Joh 12:23-26)

Перед распятием Иисус не стал говорил с греками, см. Иоанн 12:20-28, но намекает, что их очередь будет после того, когда он сам возвышен будет в свою славу. Если греки ("пшеничное зерно") согласятся умереть для себя за Евангелие, чтобы принадлежать только Христу, также и они будут приносить много плода, а умерши для этого мира еще и наследуют другую, вечную жизнь, которая в Иисусе Христе:

Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 12:24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода (εαν δε αποθανη πολυν καρπον φερει). 12:25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 12:26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой. (Иоанн 12:23-26)

#A10B60Fi

Älä ohita lausetta "Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä" siihen sisältyvän periaatteellisen ilmoituksen takia: Jumala kunnioittaa sinua toteuttamalla sinun sanasi, kunhan vain sinä maltat olla voimaton. Huomaa kuitenkin, että tämän valtakirjan huolimaton käyttö voi tuottaa vahinkoa, jonka takia sinun on erittäin huolellisesti valvottava sitä, mitä sinä puhut:

Hyvä ihminen tuo hyvän sydämensä runsaudesta esille hyvää (ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας εκβαλλει τα αγαθα), ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa (και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα). 12:36 Mutta minä sanon teille (λεγω δε υμιν): jokaisesta turhasta sanasta (οτι παν ρημα αργον), minkä ihmiset puhuvat (ο εαν TSBλαλησωσιν οι ανθρωποι), pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä (αποδωσουσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως). 12:37 Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi (εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση), ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi (και εκ των λογων σου καταδικασθηση)." (Mt 12:35-37)

Не пропускай фразы "и кто Мне служит, того почтит Отец Мой" без внимания, потому что эта фраза содержит принципиальное сообщение: Бог чтить тебя выполняя твои слова, если только ты воздержишься от применения своих сил. Заметь, однако, что небрежное применение этих полномочий может причинять вред, и поэтому ты должен весьма внимательно следить за то, что ты говоришь:

Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. 12:36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 12:37 ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. (Мф 12:35-37)

#A10B61Fi

Jumalan on ainut vanhurskas, mutta hän vanhurskauttaa ihmisen, joka uskoo Jeesukseen. Kun ihmisestäkin näin tulee vanhurskas, hän tekee vanhurskauden tekoja. Uudessa Testamentissa puhutaan ensin vanhurskauttamisen teoriaa, erityisesti Roomalaiskirjeessä ja sitten Galatalaiskirjeessä siellä syntyneiden ongelmien vuoksi, mutta Efesolaiskirjeessä Hengen hedelmistä sanotaan:

Ennen te olitte pimeys (ητε γαρ ποτε σκοτος), mutta nyt te olette valkeus Herrassa (νυν δε φως εν κυριω). Vaeltakaa valkeuden lapsina (ως τεκνα φωτος περιπατειτε) 5:9 - sillδ kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on Hengen hedelmä (ο γαρ καρπος του πνευματος εν παση αγαθωσυνη και δικαιοσυνη και αληθεια) - 5:10 tutkien, mikä on otollista Herralle (δοκιμαζοντες τι εστιν ευαρεστον τω κυριω); 5:11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin (και μη συγκοινωνειτε τοις εργοις τοις ακαρποις του σκοτους), vaan pδinvastoin nuhdelkaakin niistä (μαλλον δε και ελεγχετε). (Ef 5:8-11)

Бог - единственный, кто праведный, но он оправдывает человека, который верит в Иисусе. Как только человек, таким образом, будет праведен, он делает праведность, правильные дела. В Библии, и особенно в послании римлянам изложена теория о том, как Бог оправдывает человека в Иисусе, а в послании галатам рассматриваются проблемы, возникшие в связи с ложными учениями об оправдании человека. А в послании эфесянам говориться:

Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света, 5:9 потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. 5:10 Испытывайте, что благоугодно Богу, 5:11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы (και μη συγκοινωνειτε τοις εργοις τοις ακαρποις του σκοτους), но и обличайте. (Еф 5:8-11)

#A10B62Fi

Filippiläisille Paavali kirjoitti samasta asiasta:

Ja sitä minä rukoilen (και τουτο προσευχομαι), ettδ teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi (ινα η αγαπη υμων ετι μαλλον και μαλλον περισσευη) tuntemisessa ja kaikessa tunnossa (εν επιγνωσει και παση αισθησει), 1:10 voidaksenne tutkia, mikä paras on (εις το δοκιμαζειν υμας τα διαφεροντα), ettδ te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi (ινα ητε ειλικρινεις και απροσκοποι εις ημεραν χριστου), 1:11 tδynnä vanhurskauden hedelmiä (πεπληρωμενοι καρπων δικαιοσυνης), jotka Jeesus Kristus saa aikaan (των δια ιησου χριστου), Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi (εις δοξαν και επαινον θεου). (Fil 1:9-11)

Фидиппийцам Павел написал о том же:

И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 1:10 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 1:11 исполнены плодов праведности (πεπληρωμενοι καρπων δικαιοσυνης) Иисусом Христом (των δια ιησου χριστου), в славу и похвалу Божию (των δια ιησου χριστου). (Флп 1:9-11)

#A10B63Fi

Hengen hedelmät syntyvät meissä vain sisäisen muuttumisen tuloksena siitä yhteydestä, joka meillä on Jeesukseen Pyhässä Hengessä. Tämän lisäksi on meidät Jumalan työmiehinä ja taloudenhoitajina lähetetty kylvämään sitä siementä, joka synnyttää uutta elämää. Raamatussa tästä käytetään viljakasvien symboliikkaa:

Kun paljon kansaa kokoontui (συνιοντος δε οχλου πολλου) ja ihmisiδ kulki joka kaupungista hänen tykönsä (και των κατα πολιν επιπορευομενων προς αυτον), puhui hδn vertauksella (ειπεν δια παραβολης: 8:5 "Kylväjä meni kylvämään siementänsä (εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι τον σπορον αυτου). Ja hänen kylväessään (και εν τω σπειρειν αυτον) putosi osa tien oheen ja tallautui (ο μεν επεσεν παρα την οδον και κατεπατηθη), ja taivaan linnut söivät sen (και τα πετεινα του ουρανου κατεφαγεν αυτο). 8:6 Ja osa putosi kalliolle (και ετερον επεσεν επι την πετραν), ja oraalle noustuaan se kuivettui (και φυεν εξηρανθη), kun sillä ei ollut kosteutta (δια το μη εχειν ικμαδα). 8:7 Ja osa putosi orjantappurain sekaan (και ετερον επεσεν εν μεσω των ακανθων), ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen (και συμφυεισαι αι ακανθαι απεπνιξαν αυτο). 8:8 Ja osa putosi hyvälle maalle (και ετερον επεσεν επι την γην την αγαθην), kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän (και φυεν εποιησεν καρπον εκατονταπλασιονα)." Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon (ταυτα λεγων εφωνει ο εχων ωτα ακουειν ακουετω)". (Lk 8:4-8)

Плоды Духа в нас появляются только по мере внутреннего изменения от того общения, которое мы имеем с Христом. Но к тому же как рабы, послы и домоправители Бога мы должны посеять то семя, которое рождает новую жизнь. Об этом в Библии используют символику злачных культур.

Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею: 8:5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; 8:6 а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; 8:7 а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; 8:8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Лука 8:4-8)

#A10B64Fi

Jeesus selittää kylväjä-vertaukseen sisältyvää kuvakieltä oppilailleen:

Vertaus on tämä (εστιν δε αυτη η παραβολη): siemen on Jumalan sana (ο σπορος εστιν ο λογος του θεου). 8:12 Mitkä tien oheen putosivat (οι δε παρα την οδον), ovat ne, jotka kuulevat (εισιν οι ακουοντες), mutta sitten perkele tulee (ειτα ερχεται ο διαβολος) ja ottaa sanan pois heidän sydämestään (και αιρει τον λογον απο της καρδιας αυτων), etteivät he uskoisi ja pelastuisi (ινα μη πιστευσαντες σωθωσιν). 8:13 Ja mitkä kalliolle putosivat (οι δε επι της πετρας), ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan (οι οταν ακουσωσιν μετα χαρας δεχονται τον λογον), mutta joilla ei ole juurta (και ουτοι ριζαν ουκ εχουσιν): ainoastaan ajaksi he uskovat (οι προς καιρον πιστευουσιν) ja kiusauksen hetkellä luopuvat (και εν καιρω πειρασμου αφιστανται). 8:14 Mikä taas orjantappuroihin putosi (το δε εις τας ακανθας πεσον), ne ovat ne, jotka kuulevat (ουτοι εισιν οι ακουσαντες), mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin (και υπο μεριμνων και πλουτου και ηδονων του βιου πορευομενοι συμπνιγονται), eivätkä tuota kypsää hedelmää (και ου τελεσφορουσιν). 8:15 Mutta mikä hyvään maahan putosi (το δε εν τη καλη γη), ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä (ουτοι εισιν οιτινες εν καρδια καλη και αγαθη ακουσαντες τον λογον κατεχουσιν) ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä (και καρποφορουσιν εν υπομονη). (Lk 8:11-15)

Своим ученикам Иисус объясняет притчу о сеятеле:

Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 8:13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; 8:14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода (και ου τελεσφορουσιν); 8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении (και καρποφορουσιν εν υπομονη). Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Лука 8:11-15)

#A10B65Fi

Siemen tuottaa hedelmää vain, jos se kuolee itselleen. Jeesuskin kuoli, ja siksi hän on se ohranjyvä, jonka työn hedelmistä mekin nyt iloitsemme:

Jeesus sanoi heille (λεγει αυτοις ο ιησους): "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon (εμον βρωμα εστιν ινα ποιω το θελημα του πεμψαντος με) ja täytän hänen tekonsa (και τελειωσω αυτου το εργον). 4:35 Ettekö sano (ουχ υμεις λεγετε οτι): "Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu (ετι τετραμηνον εστιν και ο θερισμος ερχεται)"? Katso, minä sanon teille (ιδου λεγω υμιν): nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita (επαρατε τους οφθαλμους υμων και θεασασθε τας χωρας), kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi (οτι λευκαι εισιν προς θερισμον ηδη). 4:36 Jo nyt saa leikkaaja palkan (και ο θεριζων μισθον λαμβανει) ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään (και συναγει καρπον εις ζωην αιωνιον), että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita (ινα και ο σπειρων ομου χαιρη και ο θεριζων). 4:37 Sillä tässä on se sana tosi (εν γαρ τουτω ο λογος εστιν ο αληθινος), että toinen on kylväjä, ja leikkaaja toinen (οτι αλλος εστιν ο σπειρων και αλλος ο θεριζων). 4:38 Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet (εγω απεστειλα υμας θεριζειν ο ουχ υμεις κεκοπιακατε); toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän työhönsä (αλλοι κεκοπιακασιν και υμεις εις τον κοπον αυτων εισεληλυθατε)." (Joh 4:34-38)

Семя приносить плоды только, если оно сам умрет. Иисус умер, как ячменное зерно, и поэтому он есть тот, к плоды трудов которого и мы приобщались к его радости:

Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 4:35 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. 4:36 Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, 4:37 ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. 4:38 Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их. (Иоанн 4:34-38)

#A10B66Fi

Roomalaiskirjeessä Paavali kertoo palvelutehtävästään kansojen keskuudessa. Roomalaiskirje on kirjoitettu vuonna 57 Korintossa, kun Paavalin kokemus tästä työstä oli jo melkoinen. Rooman ekklesiat siihen aikaan koostuivat suurelta osalta juutalaiskristityistä, joiden näkemistä Paavali odotti. Mutta vaikka hän oli maailman kuuluisin kristitty, hän huolehti köyhistä veljistään. Hän kirjoittaa:

Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa (εχω ουν καυχησιν εν χριστω ιησου τα προς τον θεον); 15:18 sillδ minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä (ου γαρ τολμησω λαλειν τι ων), mitδ Kristus, saattaakseen kansat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla (ου κατειργασατο χριστος δι εμου εις υπακοην εθνων λογω και εργω), 15:19 tunnustekojen ja ihmeiden voimassa, Jumalan Hengen voimassa (εν δυναμει σημειων και τερατων εν δυναμει πνευματος θεου), niin ettδ minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen (ωστε με απο ιερουσαλημ και κυκλω μεχρι του ιλλυρικου πεπληρωκεναι το ευαγγελιον του χριστου), 15:20 ja sillδ tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu ουτως (δε φιλοτιμουμενον ευαγγελιζεσθαι ουχ οπου ωνομασθη χριστος), etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle (ινα μη επ αλλοτριον θεμελιον οικοδομω), 15:21 vaan niinkuin kirjoitettu on (αλλα καθως γεγραπται): "Ne, joille ei ole julistettu hänestä (οις ουκ ανηγγελη περι αυτου), saavat hδnet nähdä (οψονται), ja jotka eivδt ole kuulleet (και οι ουκ ακηκοασιν), ne ymmδrtävät (συνησουσιν)". 15:22 Sentδhden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän tykönne (διο και ενεκοπτομην τα πολλα του ελθειν προς υμας). 15:23 Mutta koska minulla nyt ei enδä ole tilaa näissä paikkakunnissa (νυνι δε μηκετι τοπον εχων εν τοις κλιμασιν τουτοις) ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidδn tykönne (επιποθιαν δε εχων του ελθειν προς υμας απο πολλων ετων), 15:24 niin minδ, jos milloin Hispaniaan matkustan (ως εαν πορευωμαι εις την σπανιαν), tulen luoksenne (ελευσομαι προς υμας), sillδ minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät (ελπιζω γαρ διαπορευομενος θεασασθαι υμας) ja teidδn avullanne pääseväni sinne (και υφ υμων προπεμφθηναι εκει), kunhan ensin olen vδhän saanut iloita teidän seurastanne (εαν υμων πρωτον απο μερους εμπλησθω). 15:25 Mutta nyt minδ matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta (νυνι δε πορευομαι εις ιερουσαλημ διακονων τοις αγιοις). 15:26 Sillδ Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan (ευδοκησαν γαρ μακεδονια και αχαια κοινωνιαν τινα ποιησασθαι) niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä (εις τους πτωχους των αγιων των εν ιερουσαλημ). 15:27 Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa (ευδοκησαν γαρ και οφειλεται αυτων εισιν); sillδ jos kansat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan (ει γαρ τοις πνευματικοις αυτων εκοινωνησαν), niin ovat kansat myφs palvelemaan heitä maallisissa (τα εθνη οφειλουσιν και εν τοις σαρκικοις λειτουργησαι αυτοις). 15:28 Kun olen tehtδväni suorittanut (τουτο ουν επιτελεσας) ja heille tδmän hedelmän perille vienyt (και σφραγισαμενος αυτοις τον καρπον τουτον), lδhden teidän kauttanne Hispaniaan (απελευσομαι δι υμων εις την σπανιαν); 15:29 ja minδ tiedän (οιδα δε), ettδ tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani (οτι ερχομενος προς υμας εν πληρωματι ευλογιας του ευαγγελιου του χριστου ελευσομαι). 15:30 Mutta minä kehoitan teitä, veljet (παρακαλω δε υμας αδελφοι), Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta (δια του κυριου ημων ιησου χριστου) ja Hengen rakkauden kautta (και δια της αγαπης του πνευματος) auttamaan minua taistelussani (συναγωνισασθαι μοι), rukoilemalla minun puolestani Jumalaa (εν ταις προσευχαις υπερ εμου προς τον θεον), 15:31 ettδ minä pelastuisin joutumasta Juudean uskottomien käsiin (ινα ρυσθω απο των απειθουντων εν τη ιουδαια) ja ettδ Jerusalemia varten tuomani avustus olisi pyhille otollinen (και ινα η διακονια μου η εις ιερουσαλημ ευπροσδεκτος γενηται τοις αγιοις), 15:32 niin ettδ minä, jos Jumala niin tahtoo, ilolla saapuisin teidän tykönne (ινα εν χαρα ελθω προς υμας δια θεληματος θεου) ja virkistyisin teidδn seurassanne (και συναναπαυσωμαι υμιν). 15:33 Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne (ο δε θεος της ειρηνης μετα παντων υμων). Amen (αμην). (Rm 15:17-33)

В письме Римлянам апостол Павел рассказывает о своем служении среди народов. Письмо Римлянам написано в 57 году в Коринфе, когда Павел уже имел богатый опыт как свидетель Иисуса Христа среди народов. Римская община, однако, в главным образом состоялся из христианских иудеев, увидеть которых Павел уже давно ожидал. Но Павел, который был самый известный христианин, позаботился о бедных братьев, что видно из его повести:

Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что [относится] к Богу, 15:18 ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников [вере], словом и делом, 15:19 силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. 15:20 Притом я старался благовествовать не там, где [уже] было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, 15:21 но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают. 15:22 Сие-то много раз и препятствовало мне придти к вам. 15:23 Ныне же, не имея [такого] места в сих странах, а с давних лет имея желание придти к вам, 15:24 как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь [общением] с вами, хотя отчасти. 15:25 А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, 15:26 ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. 15:27 Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. 15:28 Исполнив это и верно доставив им сей плод [усердия], я отправлюсь через ваши [места] в Испанию, 15:29 и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. 15:30 Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу, 15:31 чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, 15:32 дабы мне в радости, если Богу угодно, придти к вам и успокоиться с вами. 15:33 Бог же мира да будет со всеми вами, аминь. (Рим 15:17-33)

#A10B67Fi

Noin vuotta aiemmin Troaassa kirjoittamassa kirjeessään Paavali oli kirjoittanut korinttolaisille

Sillä meidän kerskauksemme on tämä (η γαρ καυχησις ημων αυτη εστιν): meidδn omantuntomme todistus siitä (το μαρτυριον της συνειδησεως ημων), ettδ me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa (οτι εν απλοτητι και ειλικρινεια θεου ουκ εν σοφια σαρκικη αλλ εν χαριτι θεου ανεστραφημεν εν τω κοσμω περισσοτερως δε προς υμας). (2.Kor 1:12)

Примерно в год раньше Павел был в Троаде, где он писал ученикам в Коринфе:

Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. (2.Кор 1:12)

#A10B68Fi

Johannekselle tärkeitä aiheita ovat totuus, rakkaus, totuus, elämä, Jumalan tunteminen ja hänen lastensa keskinäinen yhteys. Johannes ei puhu Hengen hedelmistä, mutta koska Hengen hedelmä on rakkaus, ei Johanneksen opetus poikkea Paavalin tai Pietarin opetuksesta tässäkään asiassa:

Rakkaani (αγαπητοι), rakastakaamme toinen toistamme (αγαπωμεν αλληλους), sillδ rakkaus on Jumalasta (οτι η αγαπη εκ του θεου εστιν); ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt (και πας ο αγαπων εκ του θεου γεγεννηται) ja tuntee Jumalan (και γινωσκει τον θεον). 4:8 Joka ei rakasta (ο μη αγαπων), se ei tunne Jumalaa (ουκ εγνω τον θεον), sillδ Jumala on rakkaus (οτι ο θεος αγαπη εστιν). 4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus (εν τουτω εφανερωθη η αγαπη του θεου εν ημιν), ettδ Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan (οτι τον υιον αυτου τον μονογενη απεσταλκεν ο θεος εις τον κοσμον), ettδ me alkaisimme elää hänen kauttansa (ινα ζησωμεν δι αυτου). 4:10 Siinä on rakkaus (εν τουτω εστιν η αγαπη) - ei siinδ, että me rakastimme Jumalaa (ουχ οτι ημεις ηγαπησαμεν τον θεον), vaan siinä, että hän rakasti meitä (αλλ οτι αυτος ηγαπησεν ημας) ja lδhetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi (και απεστειλεν τον υιον αυτου ιλασμον περι των αμαρτιων ημων). 4:11 Rakkaani (αγαπητοι), jos Jumala on nδin meitä rakastanut (ει ουτως ο θεος ηγαπησεν ημας), niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme (και ημεις οφειλομεν αλληλους αγαπαν). 4:12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt (θεον ουδεις πωποτε τεθεαται). Jos me rakastamme toinen toistamme (εαν αγαπωμεν αλληλους), niin Jumala pysyy meissδ (ο θεος εν ημιν μενει), ja hδnen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä (και η αγαπη αυτου τετελειωμενη εστιν εν ημιν). 4:13 Siitδ me tunnemme pysyvämme hänessä (εν τουτω γινωσκομεν οτι εν αυτω μενομεν) ja hδnen pysyvän meissä (και αυτος εν ημιν), ettδ hän on antanut meille Henkeänsä (οτι εκ του πνευματος αυτου δεδωκεν ημιν). 4:14 Ja me olemme nδhneet ja todistamme (και ημεις τεθεαμεθα και μαρτυρουμεν), ettδ Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi (οτι ο πατηρ απεσταλκεν τον υιον σωτηρα του κοσμου). 4:15 Joka tunnustaa (ος αν ομολογηση), ettδ Jeesus on Jumalan Poika (οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου), hδnessä Jumala pysyy (ο θεος εν αυτω μενει), ja hδn Jumalassa (και αυτος εν τω θεω). 4:16 Ja me olemme tulleet tuntemaan ja uskomaan sen rakkauden (και ημεις εγνωκαμεν και πεπιστευκαμεν την αγαπην), mikδ Jumalalla on meihin (ην εχει ο θεος εν ημιν). Jumala on rakkaus (ο θεος αγαπη εστιν), ja joka pysyy rakkaudessa (και ο μενων εν τη αγαπη), se pysyy Jumalassa (εν τω θεω μενει), ja Jumala pysyy hδnessä (και ο θεος εν αυτω). 4:17 Nδin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä (εν τουτω τετελειωται η αγαπη μεθ ημων), ettδ meillä olisi turva tuomiopäivänä (ινα παρρησιαν εχωμεν εν τη ημερα της κρισεως); sillδ sellainen kuin hän on (οτι καθως εκεινος εστιν), sellaisia mekin olemme tδssä maailmassa (και ημεις εσμεν εν τω κοσμω τουτω). 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole (φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη), vaan tδydellinen rakkaus karkoittaa pelon (αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον), sillδ pelossa on rangaistusta οτι (ο φοβος κολασιν εχει); ja joka pelkδä (ο δε φοβουμενος), se ei ole pδässyt täydelliseksi rakkaudessa (ου τετελειωται εν τη αγαπη). 4:19 Me rakastamme hδntä (ημεις αγαπωμεν αυτον), sillδ hän on ensin rakastanut meitä (οτι αυτος πρωτος ηγαπησεν ημας). 4:20 Jos joku sanoo (εαν τις ειπη οτι): "Minδ rakastan Jumalaa (αγαπω τον θεον)", mutta vihaa veljeδnsä (και τον αδελφον αυτου μιση), niin hδn on valhettelija (ψευστης εστιν). Sillδ joka ei rakasta veljeänsä (ο γαρ μη αγαπων τον αδελφον αυτου), jonka hδn on nähnyt (ον εωρακεν), kuinka hδn voisi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt (τον θεον ον ουχ εωρακεν πως δυναται αγαπαν). 4:21 Ja tδmä käsky meillä on häneltä (και ταυτην την εντολην εχομεν απ αυτου), ettδ joka rakastaa Jumalaa (ινα ο αγαπων τον θεον), se rakastakoon myφs veljeänsä (αγαπα και τον αδελφον αυτου). (Joh 4:7-21)

В учении Иоанна важное место занимает любовь, истина, жизнь, познание Бога и коинония - взаимное общение его детей. Он не говорит о плодах Духа, но поскольку любовь является плодом Духа, учение Иоанны не расходится с учением Павла или Петра:

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. 4:8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 4:9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 4:10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 4:11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 4:12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. 4:13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. 4:14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 4:15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 4:16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 4:17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. 4:18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 4:19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 4:20 Кто говорит: `я люблю Бога', а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? 4:21 И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. (1.Иоанн 4:7-21)

#A10B69Fi

Sielullinen rakkaus on itsekästä ja tunteellista, mutta hengellinen rakkaus voittaa pahan eikä aiheuta surua. Roomalaiskirjeen luvussa 12 Paavali uskaltautuu jopa antamaan tehtäväluettelon, kts. jakeet 4-21, mutta jos se pilkottaisiin osiin, voitaisiin jaetta 13 pitää osuustoimintaliikkeen ohjenuorana:

Pitäkää pyhien tarpeet ominanne (ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες); harrastakaa vieraanvaraisuutta (την φιλοξενιαν διωκοντες). (Rm 12:13)

Любовь душевная эгоистична и эмоциональна, но любовь духовная побеждает зло и печали не приносит. В двенадцатой главе Павел осмеливается дать даже перечень работ, см. стихи 4 по 21, но если мы могли разделить ее в куски, на базе 13-стиха мы могли бы создать христианский кооператив:

В нуждах святых принимайте участие (ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες); ревнуйте о странноприимстве. (Рм 12:13)

#A10B70Fi

Jumala on Rakkaus, Totuus ja Elämä eivätkä hänen orjansa työt eivät voi olla ristiriidassa hänen tahtonsa kanssa. Tietenkin orja voi rikkoa isäntänsä tahdon, mutta siitä hän joutuu vastaamaan isännälleen. Jumala orjana on hyvä olla myös siksi, hän antaa orjilleen kaiken, mitä elämään (τα προς ζωην) ja jumalisuuteen (και ευσεβειαν) tarvitaan, ja pyydettδessä lisää. Jeesus päättää Öljymäen puheensa ohjeisiin siitä, mitä meidän pitää tehdä siihen asti, kun hän tulee takaisin kunniassaan ja kirkkaudessaan:

Katsokaa (βλεπετε), (valvokaa αγρυπνειτε) ja rukoilkaa (και προσευχεσθε), sillδ ette tiedä, milloin se aika tulee (ουκ οιδατε γαρ ποτε ο καιρος εστιν). 13:34 On niinkuin muille maille matkustaneen miehen (ως ανθρωπος αποδημος): kun hδn jätti talonsa αφεις την οικιαν αυτου) ja antoi orjilleen vallan (και δους τοις δουλοις αυτου την εξουσιαν), kullekin oman tehtävänsä (και εκαστω το εργον αυτου), kδski hän myös ovenvartijan valvoa (και τω θυρωρω ενετειλατο ινα γρηγορη). 13:35 Valvokaa siis (γρηγορειτε ουν), sillδ ette tiedä ουκ οιδατε γαρ), milloin talon herra tulee (ποτε ο κυριος της οικιας ερχεται), iltamyφhälläkö (οψε) vai yφsydännä (η μεσονυκτιου) vai kukonlaulun aikaan (η αλεκτοροφωνιας) vai varhain aamulla (η πρωι), 13:36 ettei hδn, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta (μη ελθων εξαιφνης ευρη υμας καθευδοντας). 13:37 Mutta minkδ minä teille sanon (α δε υμιν λεγω), sen minδ sanon kaikille (πασιν λεγω): valvokaa (γρηγορειτε)." (Mrk 13:33-37)

Поскольку Бог есть Любовь, Истина и Жизнь, дела его рабов не могут быть противоречивые с волей Бога. Раб, конечно, может нарушать волю Бога, но за это ему придется отвечать своему Господу. Быть рабом Бога - честь для человека, и хорошо, поскольку Бог своим рабам дает все, что для жизни и благочестия требуется, а по молитвам и того больше. Свою речь на масличной горе Иисус заканчивает указаниями о том, чем мы должны заниматься до тех пор, как он придет обратно со своими святыми ангелами во славе великом:

Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. 13:34 Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим (τοις δουλοις αυτου - своим рабам) власть (την εξουσιαν) и каждому свое дело (και εκαστω το εργον αυτου), и приказал привратнику бодрствовать. 13:35 Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; 13:36 чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 13:37 А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте. (Марк 13:33-37)

#A10B71Fi

Elonkorjuu on Raamatun symboliikassa tämän aikakauden loppunäytös, ja puimisella ja erityisesti puimatantereella tarkoitetaan loppusotaa Hyvän ja Pahan välillä. Ihmiset ehkä luulevat vielä, että maailma jatkuu tällaisenaan vielä "miljardeja vuosia", mutta Jumala on päättänyt asian ja tiedottanut siitä omalla tavallaan. Jumalan ohjelma on myös kätketty Vanhan Liiton seitsemään, vuosittain toistuvaan juhlapäivään. Kaikki juhlat ovat sadonkorjuun juhlia, mutta kaikki alkaa siitä uhrista, joka uhrattiin syntien sovittamiseksi Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä. Vasta seuraava päivä oli juhlapäivä, ensimmäinen ilman hapatetta leivotun leivän päivä:

Kolme kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni. 23:15 Pidä happamattoman leivän juhla (et-chag ha-mmatsot): seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää (matsot), niinkuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana aviv-kuussa, sillä siinä kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä; mutta tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen. 23:16 Ja vietä elonkorjuun uutisten juhlaa siitä työstä, jonka olet tehnyt (Ve-chag ha-katsir bikurei ma'aseka), jonka olet kylvänyt vainioon (asher tizra ba-sade), ja korjuujuhla (ve-chag ha-asif) vuoden lopussa (be-tset ha-shshana), kerättyäsi sen, minkä olet tehnyt kedoltasi (be-ospekaa et-aseka min-ha-ssade). 23:17 Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, Herran, (ha-Adon Jehovah) kasvojen eteen. (2.Ms 23:14-17)

Жатва в Библии символизирует завершающего этапа настоящего века, а молотьба, и особенно гумно используется для описания последнего боя между Добром и Злом. Люды, может быть, еще думают, что настоящий век продолжается без изменении еще "миллиарды лет", но Бог решил вопрос сам и сообщил о своем решении разными способами, один из которых спрятан в семи ежегодных праздниках Ветхого Завета. Все праздники являются праздниками уборки плодов растительного мира, но никакие праздники не начинаются раньше приношения жертвы за грех в четырнадцатый день первого месяца. Потом уже следующий день был праздничным, первый день выпеченного без закваски хлеба.

Три раза в году празднуй Мне: 23:15 наблюдай праздник опресноков (et-chag ha-mmatsot): семь дней ешь пресный хлеб (matsot), как Я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми [руками]; 23:16 [наблюдай] и праздник жатвы первых плодов труда твоего (Ve-chag ha-katsir bikurei ma'aseka), какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов (ve-chag ha-asif) в конце года, когда уберешь с поля работу твою (be-ospekaa et-aseka min-ha-ssade). 23:17 Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа (ha-Adon Jehovah). (Исход 23:14-17)

#A10B72Fi

Uskon kautta Kristukseen Jumala antaa uskoville niin suuren voiman, kuin voittoon tarvitaan. Jos paholainen laittaa kaikki palvelijansa Jumalan vastaiseen sotaan, sen tappio on sitäkin näyttävämpi. Siksi Paavali saattoi kirjoittaa:

Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta (τις ημας χωρισει απο της αγαπης του χριστου)? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino (θλιψις η στενοχωρια η διωγμος), vai nδlkä (η λιμος), vai alastomuus (η γυμνοτης), vai vaara (η κινδυνος), vai miekka (η μαχαιρα)? 8:36 Niinkuin kirjoitettu on (καθως γεγραπται οτι): "Sinun tδhtesi meitä surmataan kaiken päivää (ενεκα σου θανατουμεθα ολην την ημεραν); meitδ pidetään teuraslampaina (ελογισθημεν ως προβατα σφαγης)". 8:37 Mutta nδissä kaikissa me saamme jalon voiton (αλλ εν τουτοις πασιν υπερνικωμεν) hδnen kauttansa, joka meitä on rakastanut (δια του αγαπησαντος ημας). (Rm 8:35-37)

Посредством веры в Христа Бог дает своим детям силу, достаточную для победы. Если Злой мобилизует всех своих служителей на войну против Бога, его поражение будет примечательным. Поэтому Павел смог написать:

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: 8:36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. 8:37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. (Рм 8:35-37)

#A10B73Fi

Kristittyjen vainot eivät ole koskaan päättyneet, vaikka "suuri ahdistus" on vasta valmisteilla. Ne samat demoniset voimat, joiden tahdosta Jeesus naulittiin ristille, haluavat hävittää hänen muistonsakin maan päältä. Hanke on suuri. Jo Venäjän juutalaishallinnon aikana tapettiin melkein kaikki uskovat miehet, ehkä kaksi tai kolme miljoonaa miestä, ja lisäksi 50 miljoonaa muuta, joita epäiltiin sympatioista Jeesuksen Kristuksen suuntaan. Jeesus muistutti meitä siitä, että oppilaalle riittää sama, kuin opettajallekin. Hänkin joutui sen kansanosan hyljeksimäksi, joita pelastamaan hän oli tullut.

Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa (οταν δε διωκωσιν υμας εν τη πολει ταυτη), paetkaa toiseen (φευγετε εις την αλλην); sillä totisesti minä sanon teille (αμην γαρ λεγω υμιν): te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja (ου μη τελεσητε τας πολεις του ισραηλ), ennenkuin Ihmisen Poika tulee (εως αν ελθη ο υιος του ανθρωπου). 10:24 Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi (ουκ εστιν μαθητης υπερ τον διδασκαλον), eikä orja parempi isäntäänsä (ουδε δουλος υπερ τον κυριον αυτου). 10:25 Opetuslapselle riittää (αρκετον τω μαθητη), että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen (ινα γενηται ως ο διδασκαλος αυτου), ja orjalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen (και ο δουλος ως ο κυριος αυτου). Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi (ει τον οικοδεσποτην βεελζεβουλ εκαλεσαν), kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään (ποσω μαλλον τους οικιακους αυτου)! (Mt 10:23-25)

Преследования христиан никогда не кончились, и уже идет подготовка "большой скорби". Те же демонические силы, по воле которых Иисус был распят к кресту, хотят уничтожить любое воспоминание о Нем на земле. Предприятие крупное. Уже во время еврейской оккупации России были убиты почты все верующие мужчины, человек два или три миллиона, и еще более 50 миллионов таких, которые могли иметь какие либо симпатии в сторону Иисуса Христа. Нам он говорит:

Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. 10:24 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: 10:25 довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его? (Мф 10:23-25)

#A10B74Fi

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja - mahdollisesti Paavali Rooman vankeutensa aikana - on hengessään päätynyt kirjoittamaan kehoituksen sanan:

Älkää siis heittäkö pois uskallustanne (μη αποβαλητε ουν την παρρησιαν υμων), jonka palkka on suuri (ητις εχει μισθαποδοσιαν μεγαλην). 10:36 Sillδ te tarvitsette kestäväisyyttä (υπομονης γαρ εχετε χρειαν), tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on (ινα το θελημα του θεου ποιησαντες κομισησθε την επαγγελιαν). 10:37 Sillδ "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele (ετι γαρ μικρον οσον οσον ο ερχομενος ηξει και ου χρονιει); 10:38 mutta vanhurskas on elδvä uskosta (ο δε δικαιος εκ πιστεως ζησεται), ja jos hδn vetäytyy pois (και εαν υποστειληται), ei minun sieluni mielisty hδneen (ουκ ευδοκει η ψυχη μου εν αυτω)". (Hebr 10:35-38)

Автор Послания евреям, который, возможно, был тот же самый Павел, будучи в заключении в Риме, в своем духе решил написать слово поощрения:

Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 10:36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 10:37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. 10:38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 10:39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души. (Евр 10:35-39)

#A10B75Fi

Kristikunnan lahkot, puolueet ja kirkot kiistelevät siitä, pelastuuko ihminen yksin armosta vai ovatko myös teot pelastuksen ehto. Kiistan ratkaisemiseksi riittää tieto, että me pelastumme sisälle Jumalan valtakuntaan noudattamalla Pietarin helluntaisaarnan ohjeita, kts. Apt 2:37-38, mutta kun olemme tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan laillisesti, sen oven kautta, joka on Kristus, meidän on vielä kuljettava koko erämaataival, kaita tie Jumalan armossa ja voimassa kunnes Kristus tulee ja kutsuu omansa taivaisiin. Jos me hänen tullessaan olemme valmiit, hän itse esittelee meidät Isälle, ja me näemme hänet kasvoista kasvoihin.

Секты, партии и церкви спорят о том, спасается ли человек одной только благодатью или являются дела условием для спасения. Для решения спора достаточно знать, что мы спасаемся от мира в Царство Бога соблюдая инструкции, которые Петр дал после своей проповеди в день пятидесятницы, см. Деяния 2:37-38, но после того, как мы вошли в Царство Бога в законном порядке, через ту дверь, который есть Христос, нам предстоит переход через пустыню, узкий путь, пока не придет Христос и заберет своих избранных в небеса. Если мы при его пришествии будем готовы, он сам представит нас Отцу и мы увидим его лицом к лицу во славе.

#A10B76Fi

Meidät on siirretty Jumalan valtakuntaan armosta, joka on Kristuksessa - ei ainoastaan siirretyt valtakuntaan, vaan myös asetettu ylitaivaallisiin Jeesuksessa Kristuksessa jo silloin, kun olemme tajunneet mikä on mielenmuutos, ja toimineet sen mukaan:

Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne (και υμας οντας νεκρους τοις παραπτωμασιν και ταις αμαρτιαις), 2:2 joissa te ennen vaelsitte (εν αις ποτε περιεπατησατε) tδmän maailman menon mukaan (κατα τον αιωνα του κοσμου τουτου), ilmavallan hallitsijan (κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος), sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee tyφtään tottelemattomuuden lapsissa (του πνευματος του νυν ενεργουντος εν τοις υιοις της απειθειας), 2:3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme (εν οις και ημεις παντες ανεστραφημεν ποτε) lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja (εν ταις επιθυμιαις της σαρκος και των διανοιων), ja olimme luonnostamme vihan lapsia (και ημεν τεκνα φυσει οργης) niinkuin muutkin (και οι λοιποι); 2:4 mutta Jumala (ο δε θεος), joka on laupeudesta rikas (πλουσιος ων εν ελεει), suuren rakkautensa tδhden (δια την πολλην αγαπην αυτου), jolla hδn on meitä rakastanut (ην ηγαπησεν ημας), 2:5 on meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme (και οντας ημας νεκρους τοις παραπτωμασιν), tehnyt eläviksi Kristuksen kanssa (συνεζωοποιησεν τω χριστω) - armosta te olette pelastetut (χαριτι εστε σεσωσμενοι) - 2:6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut (και συνηγειρεν και συνεκαθισεν) meidδt taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa (εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου), 2:7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina (ινα ενδειξηται εν τοις αιωσιν τοις επερχομενοις) armonsa ylenpalttista rikkautta (τον υπερβαλλοντα πλουτον της χαριτος αυτου), hyvyydessδän meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa (εν χρηστοτητι εφ ημας εν χριστω ιησου). (Ef 2:1-7)

Мы перенесены в Царство Бога по благодати, которая в Иисусе, и не только перенесены но и установлены в наднебесные в Иисусе Христе, если только мы пережили перемену мышления и находимся в Нем. В этом тексте еще раз об этом жизненно важном шаге:

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2:2 в которых вы некогда жили (περιεπατησατε - ходили), по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 2:3 между которыми и мы все жили (ημεις παντες ανεστραφημεν - мы все обращались) некогда по нашим плотским похотям (εν οις και ημεις παντες ανεστραφημεν ποτε), исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 2:4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 2:5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - 2:6 и воскресил с Ним, и посадил (και συνηγειρεν και συνεκαθισεν) на небесах во Христе Иисусе (εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου - в наднебесных во Христе Иисусе), 2:7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. (Еф 2:1-7)

#A10B77Fi

Kaikki tämä hyvä on siis määritelty niin, että meillä ei ole mitään kaikesta tästä hyvästä, jollemme ole Kristuksen kanssa ja jollei meillä ole sitä uskoa, jonka evankeliumi synnyttää. Mutta viimeistään sen, mikä on sanottu jakeessa 2:10, pitäisi muuttaa meidän käsityksemme elämästä:

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta (τη γαρ χαριτι εστε σεσωσμενοι δια της πιστεως), ette itsenne kautta (και τουτο ουκ εξ υμων) - se on Jumalan lahja (θεου το δωρον) - 2:9 ette tekojen kautta (ουκ εξ εργων), ettei kukaan kerskaisi (ινα μη τις καυχησηται), 2:10 Sillδ me olemme hänen tekonsa (αυτου γαρ εσμεν ποιημα), luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten (κτισθεντες εν χριστω ιησου επι εργοις αγαθοις), jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut (οις προητοιμασεν ο θεος), että me niissä vaeltaisimme (ινα εν αυτοις περιπατησωμεν). (Ef 2:8-10).

Все это добро, значит, определено так, что мы не имеет ничего из всего этого, если мы не с Христом и если у нас не той веры, которая от слышания проповеди Евангелия. Но то, что сказано в стихе 2:10 должен изменить наше представление о нашей жизни. Это настолько радикально, что переводчик пошел на интеллектуальную неправду, которую мы должны исправить:

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 2:9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 2:10 Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять (οις προητοιμασεν ο θεος которые Бог предварительно приготовил, ινα εν αυτοις περιπατησωμεν - чтобы мы в них ходили). (Еф 2:8-10)

#A10B78Fi

Koska meidät on luotu Kristukseen Jeesukseen (κτισθεντες εν χριστω ιησου) hyviδ töitä varten, jotka Jumala on jo edeltäpäin valmistanut, ei meidän tarvitse muuta kuin vaeltaa Pyhän Hengen reaaliaikaisessa ohjauksessa, niin Jumala työt meissä jo täyttyvät sitä mukaa kuin matka takaisin Jumalan luo etenee. Kaikki on siis jo valmiina, mutta jos poikkeamme pois, emmekä siis myöskään tee niitä Jumalan tarkoittamia hyviä töitä, jotka hän on meidän reittimme varrelle täytettäväksi varannut, emme saavu voittajina maaliin, tai pitäisikö sanoa, että siinä jää omatkin häät näkemättä.

Поскольку мы сотворены во Христе Иисусе (κτισθεντες εν χριστω ιησου), для добрых дел, которые Бог предварительно приготовил, так что нам просто нужно ходить в ежеминутном согласии Святого Духа, и эти дела уже исполняются по мере того, как продвигается наша дорога обратно к Отцу, который в небесах. Все готово, но если мы отступаем от воли его, и поэтому и не делаем предназначенные Богом хорошие дела, мы не доходим к цели как победители, или надо ли сказать, что мы даже свою собственную свадьбу не увидим.

#A10B79Fi

Kun me teemme jotakin Jumalan tahdosta ja Jumalan voimassa ja Jumalan armossa, me emme voi ottaa näistä teoista kunniaa itsellemme:

Mutta Jumalan armosta (χαριτι δε θεου) minδ olen se, mikä olen (ειμι ο ειμι), eikδ hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha (και η χαρις αυτου η εις εμε ου κενη εγενηθη), vaan enemmδn kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt (αλλα περισσοτερον αυτων παντων εκοπιασα), en kuitenkaan minδ (ουκ εγω δε), vaan Jumalan armo (αλλ η χαρις του θεου), joka on minun kanssani (η συν εμοι). (1.Kor 15:10)

Когда мы делаем что-нибудь по воле Бога, в силе Бога, и в благодати Бога, мы не можем приписывать себе честь за эти Божие дела.

Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. (1.Кор 15:10)

#A10B80Fi

Arkielämässä me saatamme pärjätä aika hyvin tietämättä hitustakaan siitä, mitä tapahtuu linnunradan tuolla puolen, kunhan me tiedämme Jumalan tahdon niissä asioissa, joiden parissa me askartelemme. En ainakaan minä uskalla nousta vuoteesta, ennen kuin olen pyytänyt Jumalaa osoittamaan armoansa niin, että vaeltaisin hänen tahdossaan "askele askeleelta". Ja hän kuulee, ja hän sanoo mitä tehdä, ja antaa siihen työhön tarvittavan voiman:

Siis, rakkaani (ωστε αγαπητοι μου), samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset (καθως παντοτε υπηκουσατε), niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minδ olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte (μη ως εν τη παρουσια μου μονον αλλα νυν πολλω μαλλον εν τη απουσια μου μετα φοβου και τρομου την εαυτων σωτηριαν κατεργαζεσθε); 2:13 sillä Jumala on se (ο θεος γαρ εστιν), joka teissδ vaikuttaa (ο ενεργων εν υμιν) sekä tahtomisen että tekemisen (και το θελειν και το ενεργειν), että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi (υπερ της ευδοκιας). (Fil 2:12-13)

В будничной жизни мы можем справляться весьма нормально, хотя не чуть ознакомлены с тем, что происходит на той стороне млечного пути, если только знаем волю Бога в тех вопросах, с которым мы сами в данный момент занимается. В крайней мере я не хочу подняться с постели, пока не просил Бога, чтобы он руководил меня весь день, шаг за шагом. Он услышит, он подскажет и он даст силу и исполнение:

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 2:13 потому что Бог производит в вас (ο θεος γαρ εστιν ο ενεργων εν υμιν) и хотение и действие (και το θελειν και το ενεργειν) по [Своему] благоволению (υπερ της ευδοκιας). (Флп 2:12-13)

#A10B81Fi

Korkein Jumala itse istuu maailmankaikkeuden komentopaikalla ja johtaa kaikkea. Meidän tehtävämme on kulkea niissä askelissa, jotka hän on ikuisuudessa meidän kuljettavaksemme tehnyt. Jumala ei salaa meiltä omaa tahtoaan, mutta se, mitä meidän päähämme mahtuu ja tarpeisiimme tarvitaan, ilmoitetaan meille, kun sitä hengessä ja rukouksessa etsimme.

Высший Бог сидит на командном посте вселенной и управляет всем. Наше задание принять те шаги, которые он в вечности нам предусмотрел для исполнения. Бог не скрывает своей воли от нас, а сообщает нам то, что поместится в нашу голову и даст, что для успешного исполнения его задач надо, если мы того ищем в духе и молитве.

#A10B82Fi

Hebrealaiskirjeen kuudennen luvun alussa mainitaan sellainenkin tekojen laji kuin "kuolleet työt". Kuollut työ ei välttämättä näytä pahalta, se on vain teko, joka tehdään Jumalan suunnitelman ulkopuolella. Jos muistat vertauksen laupiaasta samarialaisesta, niin siinähän ei menty gangstereita auttamaan, vaan Jeesus kehoitti tekemään samoin, kuin tuo "laupias" samarialainen, eli piti auttaa sitä, jonka gangsterit olivat pahoinpidelleet ja ryöstäneet. Vaikka esimerkki on kärjistetty, niin juuri samankaltaisissa tapauksissa maailman ihmiset tekevät suurimmat pahantekonsa. Ollaan muka tekevinänsä jotakin "hyvää", mutta kyse on vain pahan auttamisesta. Vain hyvin toimiva omatunto voi varoittaa omavaltaisesta, ilman uskoa tehdystä "auttamisesta", joten luetaan tämä kristinopin alkeisiin kuuluvat sana:

Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet (διο αφεντες τον της αρχης του χριστου λογον) ja pyrkikδämme täydellisyyteen (επι την τελειοτητα φερωμεθα), ryhtymδttä taas uudestaan laskemaan perustusta (μη παλιν θεμελιον καταβαλλομενοι): mielenmuutosta kuolleista tφistä (μετανοιας απο νεκρων εργων) ja uskoa Jumalaan (και πιστεως επι θεον), oppia kasteista (βαπτισμων διδαχης) ja kδtten päällepanemisesta (επιθεσεως τε χειρων), kuolleitten ylösnousemisesta (αναστασεως τε νεκρων) ja iankaikkisesta tuomiosta (και κριματος αιωνιου). (Hebr 6:1-2)

В начале шестой главы послания к евреям названа интересная категория работ: "мертвые дела". Мертвое дело не обязательно выглядит плохо, она просто дело, которое исполняется вне Божьего плана. Если помнишь притчу о добром самаряне, заметь, что Иисус никого не послал «помогать» гангстеров, а сказал своему собеседнику, что делай ты то же самое, как тот самарянин, который помог пострадавшему от гангстеров. Хотя этот пример обостренный, тем не менее именно в подобных случаях человечество делает свои самые крупные злодеяния. Вроде хотят делать свой "добрые дела", хотя в самом деле только помогают тем, которые и без того делают много зла. Только действующая совесть в душе искреннего человека может предупреждать о самовольный делах, которые делается без веры, так что давай читаем это слово из азбуки христианства:

Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел (μετανοιας απο νεκρων εργων - перемены мышления от мертвых дел) и вере в Бога, 6:2 учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. (Евр 6:1-2)

#A10B83Fi

Kreikankielisen Raamatun teksteissä esiintyy paljon etuliitteellä "syn" alkavia sanoja. Tällä etuliitteellä voidaan kätevästi ilmoittaa, mitä tehdään "yhdessä" jonkun kanssa. Syn-ergo tarkoittaa tehdä yhdessä työtä, sym-patheo kärsiä yhdessä jne. Paavali jopa käytti tätä kielen sallimaa keinoa muodostaakseen uudissanoja, joita tarvittiin kerrottaessa Kristuksen ja Kristityn yhteisistä hankkeista. Ja hedelmien kantaminen, jos mikä on sellainen hanke. Markuksen evankeliumin viimeinen lause kertoo juuri tällaisesta synergiasta:

Mutta he lähtivät (εκεινοι δε εξελθοντες) ja saarnasivat kaikkialla (εκηρυξαν πανταχου), ja Herra teki yhteistyφtä heidän kanssansa (του κυριου συνεργουντος) ja varmisti sanan sitδ seuraavien merkkien kautta (και τον λογον βεβαιουντος δια των επακολουθουντων σημειων) Aamen. (αμην). (Mark 16:20)

В текстах греческого Нового Завета часто встречаются слова, начинающиеся с приставки "συν". При помощи данной приставки можно удобно показать, что делается "вместе" с кем-нибудь. Слово συνεργέω означает совместную работу, συμπαθέω - страдать вместе и так далее. Павел даже использовал это грамматическое средство, чтобы создать новые слова, которые были нужны когда он рассказ о совместных работах Христа и Христианина. А приношение плода как раз такое дело. Последняя фраза из Евангелия от Марка рассказывает как раз о таком синенергии:

А они пошли (εκεινοι δε εξελθοντες) и проповедывали везде (εκηρυξαν πανταχου), при Господнем содействии (του κυριου συνεργουντος) и подкреплении слова последующими знамениями (και τον λογον βεβαιουντος δια των επακολουθουντων σημειων). Аминь (αμην). (Марк 16:20)

#A10B84Fi

Evankeliumin, saarnan ja Jumalan salaisuuksien julkistamisen ja ekklesian kaiken rakennustyön tarkoitus on tehdä Jumala niin tunnetuksi, että jokainen kuulija Jumalan tuntemisen kautta pelastuisi tästä pahasta maailmanajasta Jumalan valtakuntaan, muuttuisi synnin ihmisestä armon ihmiseksi, tulisi täyteen Jumalan rakkautta sekä pääsisi osalliseksi tulevan maailmanajan voimista ja Kristuksen suunnattomista rikkauksista, saavuttaen sen, minkä Jumalan on hänelle perinnöksi valmistanut jo ennen maailman esilletuomista - ja tuottaisi rakkauden hedelmiä Kristukselle. Ehkä näky taivaasta auttaisi meitä paremmin ymmärtämään tätäkin asiaa:

Ja hän näytti minulle elämän veden puhtaan virran (και εδειξεν μοι καθαρον ποταμον υδατος ζωης), joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta (λαμπρον ως κρυσταλλον εκπορευομενον εκ του θρονου του θεου και του αρνιου). 22:2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu (εν μεσω της πλατειας αυτης και του ποταμου εντευθεν και εντευθεν ξυλον ζωης), joka kantoi kahdettoista hedelmät (ποιουν καρπους δωδεκα), antaen joka kuukausi hedelmänsä (κατα μηνα ενα εκαστον αποδιδουν τον καρπον αυτου), ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi (και τα φυλλα του ξυλου εις θεραπειαν των εθνων). 22:3 Eikδ mitään kirousta ole enää oleva (και παν καταναθεμα ουκ εσται ετι). Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellδ oleva (και ο θρονος του θεου και του αρνιου εν αυτη εσται), ja hδnen orjansa palvelevat häntä (και οι δουλοι αυτου λατρευσουσιν αυτω) 22:4 ja nδkevät hänen kasvonsa (και οψονται το προσωπον αυτου), ja hδnen nimensä on heidän otsissansa (και το ονομα αυτου επι των μετωπων αυτων). 22:5 Eikδ yötä ole siellä oleva (και νυξ ουκ εσται εκει), eivδtkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa (και χρειαν ουκ εχουσιν λυχνου και φωτος ηλιου), sillδ Herra Jumala on valaiseva heitä (οτι κυριος ο θεος φωτιζει αυτους), ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti (και βασιλευσουσιν εις τους αιωνας των αιωνων). (Ilm 22:1-5)

Цель Провозглашения благой вести и проповеди тех семи пунктов, которые нужны для возникновения веры, обнародования тайн Бога и постройки духовного храма - делать Бога, известным так, что каждый, кто услышит и принимает это через познание Бога была спасена из этого осужденного века в Царство Бога, преобразовался из человека греха в человек благодати, был переполнен Божьей любовью и приобщался к силам будущего века и стал участником огромного наследства, которое в Иисусе Христе, достигая того, что Бог ему приготовил уже до представления мира для нашего созерцания - и приносила плоды любви Христу. Может быть видение с небес помогает нам лучше понимать и эту вещь:

И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 22:2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов. 22:3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. 22:4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. 22:5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков. (Откр 22:1-5)

#A10B85Fi

Sivulle 11: Täydellisyys

#A10B85Ru

На страницу 11: Совершенство