Evankeliumin riisutussa halpaversiossa asiakkaalle kerrotaan, että Jeesus on kuollut koko maailman syntien sovitukseksi ja luetaan sen päälle "pienoisevankeliumi" Joh 3:16, ikään kuin muuta ei olisikaan. Evankeliumin täysversioon kuuluu myös Jeesuksen seuraajan samaistuminen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen ja paljon muuta. Meidän luomisemme toteutuu vain ja ainoastaan yhdessä Jeesuksen kanssa.

 

Osmo Pöysti

ETULIITTEELLÄ syn (συν) muodostetut UT kreikan sanat

Alku: 2010-03-10

Uus alku: 2014-03-13

jatkoa 2014-10-23

Kreikan kielessä on prepositio "syn", jota käytetään myös nominien ja verbien etuliitteenä. Sana tarkoittaa "yhdessä, jonkun kanssa". Tällä etuliitteellä muodostettuja sanoja Uuden Testamentin sanakirjasta löytyy noin 175. Näin muodostetut sanat ovat erittäin käyttökelpoisia ilmaisemaan sitä, että me pelastumme vain ja ainoastaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Paavali jopa luo uudissanoja ilmaisemaan sellaisia käsitteitä, kuin kanssaperillinen (συγκληρονόμος), yhtδ ruumista (σύσσωμος) ja osallinen (συμμέτοχος) johonkin, esimerkiksi lupaukseen ilmaistakseen sen, ettδ meidän pelastuksemme ja luomisemme tapahtuu kokonaan Jeesuksessa Kristuksessa. Esimerkki etuliitteellä syn muodostettujen sanojen käytöstä on Efesolaiskirjeestä:

Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni - olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta (tin oikonomian tis haritos tou Theou), mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus (to mistirion) on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen (en to mistirion tou Hristou), jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille: että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä (sig'klironoma) ja yhtä ruumista (sis'soma) ja osallisia lupaukseen (sim'metoha tis epaggelias) Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta (dia tou eu'anggeliou), jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta (kata tin dorean tou haritos tou Theou), joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta (kata tin energeian tis dynameos autou). (Ef 3:1-7)

Koska ihminen ei voi synnin takia lähestyä Jumalaa, lähestyy Jumala ihmistä Jeesuksessa, ja synnyttää hänet uudesti ylhäältä, kasvattaa hänet ja tulee hakemaan täysikasvuisen Jumalan lapsen viedäkseen hänet mukanaan - siis yhdessä kanssaan - isän Jumalan tykö taivaisiin. Tätä Jumalan suunnitelman keskeistä vaihetta sanotaan Kristuksen salaisuudeksi. Molemmat termit - prothesis ja mysterion - löytyvät Efesolaiskirjeen kolmannesta luvusta:

Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito (tai: i koinonia tou mistirion - salaisuuden osallisuus), joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti (κατα προθεσιν), jonka hδn oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa (ην εποιησεν εν χριστω ιησου), meidδn Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. (Ef 3:8-12)

Sanaa "syn", käytetään sekä itsenäisesti, että etuliitteenä ja suffiksina. Etuliitteenä käytettäessä se saattaa mukautua pääsanansa etukirjaimen vaikutuksesta niin, että konsonantti "-n" joko muuttuu tai katoaa kokonaan. Sanan "syn" merkityksestä tarkemmin Juuso Hedbergin sanakirjan sivuilla 517, 518 ja 519.

Etuliitteellä "syn" muodostettuja sanoja kreikkalaisessa Uudessa testamentissa on paljon. Löydät ne Juuson sanakirjan sivuilta 510-529, osoitteesta http://www.opsti.net/juuso/510.htm ja niin edelleen sivuilta 511; 512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528 ja 529.

Jos haet jotakin tiettyä syn-alkuista UT kreikan sanaa, voit hakea sen allaolevasta luettelosta, joka on paitsi hakemisto, myös linkkisivu, josta varsinaiset tekstisivut aukeavat. Luettelon numerointi vastaa mahdollisimman pitkälle Strongin sanakirjan numerointia. Esimerkiksi sana syggeneia (sukulaisuus, suku) löytyy osoitteesta http://www.opsti.net/syn/4772.htm. Jos tiedät hakemasi sanan Strongin numeron, voi siirtyä suoraan tekstisivulle korvaamalla numeron 4772 etsimäsi sanan Strongin numerolla.

"Kehityksen tässä vaiheessa" (2014-10-13) tilanne näyttää seuraavalta:

Hae sivu 510 tästä tai etsittävä sana luettelosta:

στυγητός, ή, όν,

- inhottava

4767

στυγνάζω

- synkistyä; olla synkkä

4768

στυλος, ου, ο,

- pylväs

4769

Στωικός

- stoalainen

4770

σύ

- sinä

4771

συγγένεια

- sukulaisuus; suku

4772

συγγενής

- sukulainen, omainen

4773

 

Hae sivu 511 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

 

συγγνενις, ίδος, η,

- sukulainen (fem.)

- 4773

συγγνώμη, ης, ή,

- myönnytys

- 4774

συγκάθημαι

- istua yhdessä jnkn kanssa

 

συγκαθίζω

- asettaa istumaan jnkn kanssa; asettua..

 

συγκακοπαθέω

- kärsiä vaivaa yhdessä jnkn kanssa

 

συγκακουχέωμαι

- saada osakseen kärsimystä jnkn kanssa

 

συγκαλέω

- kutsua luokseen

 

συγκαλύπτω

- kätkeä, salata,

 

συγκάμπτω

- kumarruttaa kokoon

συγκαταβαίνω

- tulla t. mennä alas yhdessä jnkn k.

συγκατάθεσις, εως, ή

- suostumus

- 4783

συγκατανεύω

- sopia, suostua

- ei Strongin sanak.

συγκατατίθημι

- asettaa alas jnkn k., äänestää yhdessä

- 4784

συγκαταψηφίζω

- lukea jku jhnkin joukkoon, tuomita

- ei ?

συγκαταψηφίζωμαι

-

- 4785

σύγκειμαι

-

- katso 4873

συγκεράννυμι

- sekoittaa, liittää yhteen

- 4786

συγκινέω

- panna liikkeelle yhdessä, yllyttää

- 4787

Hae sivu 512 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συγκλείω

-

4788

συγκληρονόμος, ον, ο, η,

- kanssaperillinen

4789

συγκοινωνέω

- ottaa osaa, tulla osalliseksi

4790

συγκοινωνός, ου, ο,

- osallinen jhnkin

4791

συνκομίζω

- kantaa, koota yhteen

4792

συγκρίνω

- liittää jnkin yhteyteen, verrata

4793

συγκύπτω

- olla kumarruksissa

4794

συγκυρία, ας, η,

- tulla, osua yhteen, kohdata

4795

συγχαίρω

- iloita jnkin kanssa

4796

συγχέω

- vuodattaa yhteen, hämmentää

4797

συγχράομαι

- pitää yhteyttä, seuraa

4798

συγχύνω

- kts. synheo, 4797

4797

σύγχυσις, εως, η,

- yhteen kaataminen, hämmennys, meteli

4799

συζάω

- elää yhdessä

4800

Hae sivu 513 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συζεύγνυμι

- valjastaa yhteen

4801

συζητέω

- tutkia yhdessä, kinastella

4802

συζήτησις, εως, ή,

- kiistakysymys; kiista

4803

συζητητής, ου, ό,

- kiistakumppani

4894

σύζυγος, ου, ό,

- kumppani, työtoveri

4805

συζωοποιέω

- tehdä eläväksi jnkn k. yhdessä

4806

συκάμινος, ου, ή,

- silkkiäispuu, metsäviikunapuu

4807

συκή, ής, η,

- viikunapuu

4806

συκομορέα, ας, ή,

- sykomori

4809

συκον, ου, τό,

- viikuna

4810

συκοφαντέω

- antaa ilmi, kannella, kiristää

4811

Hae sivu 514 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συλαγωγέω

- ottaa saaliikseen

4812

συλάω

- ryöstää

4813

συλλαλέω

- keskustella, jutella

4814

συλλαμβάνω

- ottaa kiinni, tarttua, tulla raskaaksi, siittää

4815

συλλέγω

- kerätä, poimia

4816

συλλογίζομαι

- miettiä, puntaroida

4817

συλλυπέω

- surra yhdessä jnkn kanssa

4818

συμβαίνω

- astua yhdessä, tapahtua

4819

συμβάλλω

- neuvotella ym.

4820

 

Hae sivu 515 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συμβασιλεύω

- yhdessä olla kuninkaana

4821

συμβιβάζω -

- yhteensovittaa, liittää

4922

συμβουλεύω

- neuvoa, neuvotella

4823

συμβούλιον, ου, τό,

- neuvo; neuvosto

4824

σύμβουλος, ου, ό,

- neuvonantaja

4825

Συμεών, ο,

- Simeon

4826

συμμαθητής, ου, ο,

- koulutoveri

4827

συμμαρτυρέω

- todistaa yhdessä t. lisäksi

4828

συμμερίζω

- jakaa jnkn kanssa

4829

συμμέτοχος, ον,

- osallinen jnkin kanssa

4830

συμμιμητής, ου, ο,

- yhdessä jnkin k. matkia

4831

συμμοργίζω

- tehdä samanmuotoiseksi

4832

 

Hae sivu 516 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

σύμμορφος, ον,

- samanmuotoinen, yhtäläinen

4832

συμμορφόω

-

4833

συμπαθέω

-

4834

συμπαθής, ές

-

4835

συμπαραγίνομαι

-

4836

συμπαρακαλέω

-

4837

συμπαραλαμβάνω

-

4838

συμπαραμένω

-

4839

συμπάρειμι

-

4840

συμπάσχω

-

4841

συμπέμπω

-

4842

συμπεριέχω

- olla ympärillä, kts.1996

-

συμπεριλαμβάνω

- tarttua ympäri yhdessä, syleillä

συμπίνω

- juoda yhdessä

συμπίπτω

- luhistua, kaatua kasaan, kts. πίπτω, 4098, Lk 6:49 Tishch

-

συμπληρόω

- täyttää kokonaan, täyttyä

4845

συμπνίγω

- tukahduttaa

4846

συμπολίτης, ου, ο,

- samaa kansalaisuutta oleva

4847

συμπορεύομαι

- tehdä matkaa yhdessä

4848

συμποσία, ας, ή,

- ruokailijoiden ryhmä

4849

συμπόσιον, ίου, τό,

- yhteinen ruokailu, kemut

4849

συμπρεσβύτερος, ου, ο,

- vanhin (muiden samanlaisten joukossa)

4850

συμφάγω

katso συνεσθίω, 4906

 

Hae sivu 517 tästä tai etsittävä sana luettelosta:

συμφέρω

-

4851

σύμφημι

-

4852

σύμφορος, ον,

-

4851

συμφορτίζω

-

4833

συμφυλέτης, ου, ο,

-

4853

σύμφυτος, ον,

-

4854

συμφύω

-

4855

συμφονέω

-

4856

συμφώνησις, εως, ή,

-

συμφωνία, ας, η,

-

σύμφονος, ον,

-

συμψηφίζω -

 

σύμψυχος, ον,

-

 

σύν

-

 

Hae sivu 518 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

σύν 518-1 4862

Hae sivu 519 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συνάγω -

συναγωγή, ης, η, -

συνάγω 519-1 4863

συναγωγή, ης, η, 519-2 4864

Hae sivu 520 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συναγωνίζομαι 520-1 4865

συναθλέω 520-2 4866

συναθροίζω 520-3 4867

συναίρω 520-4 4868

συναιχμάλωτος 520-5 4869

συνακολουθέω 520-6 4870

συναλίζω 520-7 4871

συναλίσκομαι 520-7 4871

συναλλάσσω 520-8 4900

 

Hae sivu 521 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συναναβαίνω - 4872

συνανάκειμαι - 4873

συναναμέιγνυμι - 4874

συνανπαύομαι - 4875

συναντάω - 4876

συνάντησις - 4877

συναντιλαμβάνομαι - 4878

συναπάγω - 4879

συναποθνήσκω - 4880

συναπόλλυμι - 4881

συναποστέλλω - 4882

* συναρμολογέω - 4883

συναρπάζω - 4884

αυναυλίζομαι - -

συναυξάνω - 4885

συνβ…, - katso συμβ…

σύνδεςμος - 4886

 

Hae sivu 522 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συνδέω - 4887

συνδοξάζω - 4888

σύνδουλος - 4889

συνδρομή - 4890

συνεγείρω - yhdessδ herättää, nousta 4891

συνέδριον, ίου, τό - 4892

συνείδησις, εως, η - 4893

Hae sivu 523 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συνειδον - ymmärtää, tajuta 4894

σύνειμι - 4895

σύνειμι - 4896

συνεισέρχομαι - 4897

συνέκδημος - 4898

συνεκλεκτός - 4899

συνελαύνω - 4900

συνεκπορευομαι - mennδ yhdessä ulos /lisäys…

συνεπιμαρτυρέω - 4900

Hae sivu 524 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συνεπιτίθημι - 4901

συνέπομαι - 4902

συνεργέω - 4903

συνεργός, όν - 4904

συνέρχομαι - 4905

συνεσθίω - 4906

σύνεσις, εως, η - 4907

συνετός, ή, όν - 4908

συνευδοκέω - 4909

συνευωχέω - 4910

Hae sivu 525 tästä tai etsittävä sana luettelosta:

συνέφαγον - katso συνεσθίω 4906

συνεφίστημι - 4911

συνέχω - 4912

συνζ…. - katso συζ…

συνήδομαι, ας, η - 4913

συνήθεια, ας, η - 4914

συνηλικιώτης, ου, ο - ikätoveri, samanikäinen 4915

συνθάπτω - 4916

συνθλάω - 4917

συνθλίβω - 4918

συνθρύπτω - 4919

συνιέω - katso συνίημι 4920

συνίημι - 4920

Hae sivu 526 tästä tai etsittävä sana luettelosta:

συνιστάνω - 4921

συνίστημι - συνιστάνω, συνιστάω 4921

συνκ… - katso συγκ…

συνλ… - katso συλλ…

συνμ… - katso συμμ…

συνοδεύω - 4922

σύνοδία, ας, η - 4923

σύνοιδα - katso συνειδον 4894

συνοικέω - 4924

συνοικοδομέω - 4925

συνομιλέω - 4926

συνομορέω - 4927

συνοράω - συνιδειν 4894

συνορία, ας, η - naapurimaa, seutu /lisäys…

συνοχή, ης, η - 4928

συνπ… - katso συμπ…

συνστ… - katso συστ…

συνταράσσω - katso συσπαράσσω 4952 /lisδys..

συντάσσω - 4929

συντέλεια, ας, η - 4930

Hae sivu 527 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συντελέω - 4931

συντέμνω - 4932

συντηρέω - 4933

συντίθημι -

συντόμως -

συντρέχω -

συντρίβω -

σύντριμμα, τος, το

σύντροφος, ου, ο -

συντυγχάνω -

Συντύχη, ης η -

συνυποκρίνομαι -

συνυπουργέω -

συνφ… - συμφ…

συνχ… - συγχ…

συνωδίνω -

Hae sivu 528 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συνωμοσία -

Σύρα -

Συράκουσαι -

Συρία -

Σύρος -

Συροφοίνισσα - Συραφοινίκισσα

Σύρτις -

σύρω -

συσπαράσσω -

σύσσημον -

σύσσωμος -

συστασιαστής -

συστατικός -

Hae sivu 529 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

συσταυρόω -

συστέλλω -

συστενάζω -

συστοιχέω -

συστρατιώτης -

συστρέχω -

συστροφή -

συσχημαατίζω -

Συχάρ - Σιχάρ

Hae sivu 530 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

Συχέμ -

σφαγή -

σφάγιον -

σφάγω - σφάττω

σφόδρα -

σφοδρως -

σφραγίζω -

σφραγίς -

σφυδρόν - σφυδόν

σφυρίς - σπυρίς

σφυδρόν -

σχελόν -

Hae sivu 531 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

σχημα -

σχιζω -

σχισμα -

σχοινιον -

σχολαζω -

σχολη -

σώζω -

σωμα -

Hae sivu 532 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

σωματικός -

σωματικως -

Σώπατρος -

σωρείω -

Σωσθένης -

Σωσθένης -

Hae sivu 533 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

Ζωσίπατρος -

σωτήρ -

σωτηρία -

σωτήριος -

Hae sivu 534 tästä tai etsittävä sana sivun sanaluettelosta:

σωφρωνέω -

σωφρονίζω -

σωφρονισμός -

σωφρόνως -

σωφροσύνη -

σώφρων -

 

Takaisin Osmon kotisivulle