(586)

#587

χαίρω,

impf. εχαιρον,

fut. χαρήσομαι ja χαρω,

aor. 2 pass. εχάρην,

iloita, riemuita, olla iloissaan, riemuissaan, iloinen

- a) vars. ja ahtaammassa merkityksessä Luuk. 15:5. 19:6. 37. Joh 4:36. 8:56. Apt 5:41. 8:39. 2.Kor 7:7. 13:9. 11. Fil 2:17. 28. Kol. 2:5. 1.Thess 5:16. 1.Piet 4:13. 3.Joh 3. y. m.;

vastak. κλαίειν Rm 12:15. 1.Kor 7:30;

vastak. κλαίειν και θρηνειν Joh 16:20;

vastak. λύπην εχειν Joh 16:22;

χαίρειν εν κυρίω iloita Herrassa Fil 3:1. 4:4. 10;

χαραν μεγάλην iloita suuresti, ihastua suurella ilolla Matth. 2:10;

sam. χαρα χαίρειν Joh 3:29;

η χαρα η χαίρομεν ilo, jolla me iloitsemme 1.Thess 3:9;

χαίρειν επί τινι jatakin Matth. 18:13. Lk 1:14. 13:17. Apt 15:31. 1.Kor 13:6. 16:17. 2.Kor 7:13.

Ilm 11:10;

διά τι jstakin Joh 3:29;

διά τινα jkn tähden, puolesta Joh 11:15. 1.Thess 3:9;

εν τούτω siitä Fil 1:18;

c. acc. obj. το αυτο και χαίρετε siitδhän tekin iloitsette Fil 2:18; χαίρω το εφ υμιν olen iloissani teidän olostanne, jossa toinen lukuparsi on εφ υμιν teistδ Rm 16:19;

από τινος saada iloa jklta 2.Kor 2:3;

οτι Joh 14:28. 2.Kor 7:9. 16;

εν τούτω οτι siitä että Luuk. 10:20;

c. dat. causae, τη ελπίδι χαίροντες toivosta iloisia Rm 12:12;- b) laveammassa merkityksessä, voida hyvin, olla hyvässä voinnissa, olla terve, tervehdyksissä, imp. χαιρε terve! Matth. 26:49. 27:29. Mark. 15:18. Luuk. 1:28. Joh 19:8;

plur. χαίρετε terve teille! Matth. 28:

-------

#587

9; kirjeiden alkusanoissa inf. χαιρειν scil. λεγει tahi κελευει toivottaa terveyttä Apt 15:23. 23:26. Jaak 1:1;

täydellisesti, χαιρειν λεγω sanoa: terve tultuasi! 2.Joh 10. Katso Liite I.χάλαζα, ης, η,

(χαλάω)

rae Ilm 8:7. 11:19. 16:21.

χαλάω, sup. ω,

fut. -άσω,

aor. 1 εχάλασα,aor. 1 pass. εχαλάσθην,

- 1) höllittää, löyhentää;

- 2) laskea, päästää alas, τί Mark. 2:4. Apt 27:17. 30;

τινα εν σπυρίδι, Apt 9:25;

pass. 2.Kor 11:33;

laskea, heittää ulos, verkkoa Luuk. 5:4. 5.

Χαλδαιος, ου, ο,

(hepr. דסכ Kesed, Abrahamin veljen, Nahorin poika, plur. םידשכ)

Kaldealainen, VT:ssa Babylonin ja Babylonian valtakunnan asukas, Kaldealaisten maa,VT:n γη Χαλδαίων, muutamien mukaan Armenian eteläinen osa, toisten mukaan Mesopotamian itäinen osa Apt 7:4, vert. 1.Ms 11:28. 31. 15:7. *

χαλεπός, ή, όν,

(χαλέπτω painaa, ahdistaa, vaivata)

vaikea,

- a) vaikea tehdä, pidellä, lähestyä;

- b) vaikea kärsiä, vaivalloinen, kova, paha, καιροί 2.Tim 3:1;

ihmisistä, hirmuinen, tuima, väkivaltainen, raivoisa Matth. 8:28.

χαλιναγωγέω, sup. ω,

aor. 1 inf. χαλιναγωγησαι,

(χαλινός, αγω)

suitsilla l. ohjaksilla hallita, ohjata, suunnata, suistaa, hillitä, την γλωσσαν Jaak. 1:26;

το σωμα Jaak. 3:2.

χαλινός, ου, ο,

(χαλάω)

suitset, ohjakset Jaak 3:3. Ilm 14:20.

χάλκεος, εα, εον, sup. ους, η, ουν,

(χαλκός)

vaskinen, vaskesta tehty, vaski- Ilm 9:20. *

χαλκεύς, εως, ο,

(χαλκός)

vaskiseppä, rautaseppä, seppä. 2.Tim 4:14. - Koska, vaski keksittiin ennen rautaa, käytettiin alussa χαλκευς merkitsemaan myös rautaseppää ja oli sittemminkin rautasepän nimitys, vaikka sitä käsitettä oikeastaan ilmoittaa sana αιδηρευς. *

χαλκηδών,

kalkedon, eräs jalokivi, muutamien mukaan punainen, toisten mukaan sininen Ilm 21:19,

jossa toinen lukuparsi on καρχηδών. *

χαλκίον, ου, το,

(dem. sanasta χαλκός)

vaskiastia. Mark 7:4. *

χαλκολίβανον, ου, το, ja χαλκολιβανος, ου, η,

muutamien mukaan sanoista χαλκος ja ןבל valkoinen, siis valkoinen l. kiiltävä vaski;

toisten mukaan sanoista χαλκος ja λιβανος, siis vaskipihka, jolla tarkoitettaisiin jotakin suitsutusainetta. Mutta jos ne Ilmestysraamatun paikat, joissa tämä sana tavataan, asetetaan yhteyteen Dan. 10:6 ja Hes 1:7 kanssa, joita Ilmestysraamatun kirjoittaja näkyy mielessä pitäneen, tuntuu luonnollisemmalta otaksua tällä sanalla tarkoitettavan jotakin kullan tapaista tahi vielä kalliimpaa metalliainetta. Vulg. aurichalcum l. orichalcum; Lutherus: Messing. Koska silminnähtävästi tässä aineessa tahdotaan huomauttaa sen näköä, tuntuu myöskin otaksuttavalta selitys: valkoinen l. kiiltävä vaski, s. o. valantovaski, sulatettu vaski Ilm 1:15. 2:18.

χαλκός, ου, ο,

vaski 1.Kor 13:1. Ilm 18:12;

vaskiraha, raha Matth. 10:9. Mark. 6:8. 12:41.

χαλκους, η, ουν, katso χάλκεος

χαμαί, adv. humi,

- a) maassa;

- b) = χαμάζε, maahan Joh 9:6. 18:6.

Χαναάν, η, taipum.

(ןענכ Kanaan, Hamin poika)

Kanaan,

γη Kanaan maa, ahtaammassa merkityksessä Jordanin itäpuolella oleva Palestiinan osa Apt 7:11;

laajemmassa merkityksessä koko Palestiina Apt 13:19.