#544

βατον sabbatia, s. o. sabbatikäskyä Joh 9:16;

τας εντολάς Matth. 19:17. Joh 14:15. 21. 15:10. 1.Joh 2:8. 4. 3:22. 24. 5:3. Ilm 12:17. 14:12;

τον λόγον Joh 8:51. 52. 55. 14:23. 15:20. 17:6. 1.Joh 2:5. Ilm 3:8. y.m.;

τα έργα μου Ilm 2:26;

τα εν τη προφητεία γεγραμμένα Ilm 1:3;

- d) jtakin tarkoitusta varten pitää, säilyttää, tallentaa, pitää tallella, τί Joh 2:10. 12:7;

τινα εις τι jkta jllekin, jtakin varten, jtakin kärsimään 2.Piet 2:4. Jud. 6;

τινα εις ημέραν κρίσεως jkta tuomiopäivään saakka 2.Piet 2:9;

sam. 2.Piet 3:7;

τι εις τινα jtakin jkta varten, jkn saatavaksi, pass. 1.Piet 1:4;

τί τινι, jtakin jklle, jkn rangaistukseksi, pass. 2.Piet 2:17. Jud. 13.

τήρησις, εως, η

(τηρέω)

- a) vartioitseminen; vankihuone, vankila Apt 4:3. 5:18;

- b) pitäminen, täyttäminen, noudattaminen, totteleminen, των εντολων 1.Kor 7:19.

Τιβεριάς, αδος, η,

(Τιβέριος)

Tiberias, kaupunki Galileassa Genesaretin lounaisrannalla, jonka Herodes Antipas rakennutti ja antoi sille nimen keisari Tiberiuksen kunniaksi. Josefuksen kertomuksen mukaan oli Tiberias 30 stadiota, 5,344 km. Hipposta, 60 stadiota, 10,688 km. Gadarasta ja 120 stadiota, 21,376 km. Skytopolista; nykyään Tubariyeh, jossa on noin 3,000 asukasta, η θάλασσα της Τιβεριάδος Tiberiaan meri, s. o. Genesaret Joh 6:1. 23. 21:1.

Τιβέριος, ιου, ο,

Tiberius, Roman toinen keisari, Livian poika ja Augustuksen poikapuoli, hallitsi v. 14-37 jKr. Hänen aikanansa vaikuttivat Jesus ja Johannes Kastaja Luuk. 3:1. *

τιθέω, katso τίθημι

τίθημι,

3 p. plur. τιθέασιν,

impf. 3 p. sing. ετίθει muodosta τιθέω,

3 p. plur. ετίθουν,

fut. θήσω,

aor. 1 έθηκα

aor. 2 έθην,

konj. θω

inf. θειναι

part. θείς,

pf. τέθεικα

pf. pass. τέθειμαι,

aor. 1 pass. ετέθην

aor. 2 med. εθέμην, 2 p. sing. έθου

(runko θέω)

-1) panna,

- a) panna, aseteltaa, laskea, θεμέλιον Luuk. 14:29, 1.Kor 3:10. 11;

λίθον Rom 9:38. 1.Piet 2:6;

τινι πρόσκομμα Rom 14:13;

τι εις τι jtakin jhnkin Luuk. 11:33;

τινα που, οπου, εκει, kuolleista, jotka jhnkin ovat haudatut Mark. 15:47. 16:6. Joh 11:34. 19:42. 20:2, 13. 15;

εν c. dat. loci Matth. 27:60. Mark. 6:29. Luuk. 23:53. Joh 19:41. Apt 7:16. 9:37;

εις μνημειον Apt 13:29. Ilm 11:9;

τι tahi τινα επι τινος Apt 5:15. Joh 19:19;

επί τι 2.Kor 3:13. Ilm 10:2;

επί τινα panna jkn pδälle, τας χειρας Mark. 10:16;

τι υπό τι Matth. 5:15. Mark. 4:21. Luuk. 11:33;

υποκάτο τινός Luuk. 8:16;

τινα υπο τους πόδας 1.Kor 15:25;

τι παρα τους πόδας τινός Apt 4:35. 37. 5:2;

τινα ενωπιόν τινος Luuk. 5:18;

kuv. επί τινα του πνευμα Matth. 12:18;

med. antaa l. käskeä panna, asettaa, laskea, panettaa, τινα εις φυλακήν Apt 12:4;

εν φιλακη Matth. 14:3. Apt 5:25;

εις τήρησιν Apt 4:3;

εν τηρήσει Apt 5:18;

panna itsellensä, βουλήν, katso βουλή Apt 27:12;

asettaa, järjestää, τα μέλη 1.Kor 12:18;

εις τα ωτα panna jtakin korviinsa Luuk. 9:44;

εις την καρδίαν panna sydämeensä, inf. kera Luuk. 21:14;

sam. τι εν τη καρδία Luuk. 1:66, panna l. päästää sydämeen, päättää Apt 5:4;

sam. εν τω πνεύματι, inf. kera Apt 19:21;

θέμενος εν υμιν τον λόγον της καταλλαγης kun on meidän mieliimme pannut sovinnon sanan, scil. muille julistettavaksi 2.Kor 5:19;