#530

Συχέμ, ο, taipum.

(םכש olkapää)

Sykem l. Sikem,

- 1) Eräs Kananealainen, Emmorin poika, Sikemin kaupungin ruhtinas, joka raiskasi Jakobin ja Lean tyttären Dinan ja jonka siitä syystä Dinan veljet surmasivat Apt 7:16.

-2) Samarian kaupunki, = Συχάρ , joksi sen nimi myöhemmin luullaan muutetun Apt 7:16.

σφαγή, ης, η,

(σφάζω)

teurastaminen, teurastus Apt 8:32;

πρόβατα σφαγης teurastuslampaat Rom 8:36;

ημέρα σφαγης teurastuksen päivä Jak. 5:5.

σφάγιον, ου, τό,

(σφαγή)

teuras, teuraseläin, teurasuhri Apt 7:42. *

σφάγω, attice σφάττω,

aor. 1 εσφαξα

pf. pass. εσφαγμαι,

part. εσφαγμένος

aor. 2 pass. εσφάγης,

teurastaa, tappaa, surmata, murhata,

αρνίον Ilm 5:6. 12. 13:8;

τινά teurastaa, s. o. julmalla tavalla surmata 1.Joh 3:12. Ilm 5:9. 6:4. 9. 18:24;

κεφαλη εσφαγμένη εις θάνατον kuolonhaavan saanut pää Ilm. 13:3.

σφόδρα, adv.

(neutr. plur. sanasta σφόδρος ankara, kova)

ankarasti, kovasti, kovin, suuresti, kauheasti, väkivaltaisesti, katkerasti, sangen, varsin, paljon, adj. kera Matth. 2:10. Mark. 16:4. Luuk. 18:28. Ilm 16:21;

verbin kera Matth. 17:6. 23. 18:31. 19:25. 26:22. 27:54. Apt 6:7.

σφοδρως, adv.

(σφοδρός = σφόδρος, katso σφόδρα)

= σφόδρα Apt 27:18. *

σφραγίζω,

aor. 1 εσφράγισα,

aor. 1 med. εσφραγισάμην,

part. σφραγισάμενος,

pf. pass. εσφράγισμαι,

part. εσφραγισμένος,

aor. 1 pass. εσφραγίσθην,

(σφραγίς)

panna sinettiä, sinetillä merkitä, leimata, sulkea, lukita,

- a) τί sinetillä lukita jtakin Matth. 27:66;

επάνω αυτου scil. την αβυσσον lukitsi sinetillδ syvyyden s. o. saatanan yläpuolella Ilm 20:3;

- b) lukita, s. o. äänettömyydellä peittää, olla mainitsematta, salata, koska sinetillä suljetut asiat usein ovat salatut, τί Ilm 10:4. 22:10;

- c) leimata, merkitä sinetillä, δούλους θεου επι των μετώπων αυτων Jumalan palvelijoita heidän otsaansa, jolla ilmoitetaan, että he, tulevista kärsimisistä huolimatta, pysyvät Jumalallensa uskollisina palvelijoina Ilm 7:3;

sam. οι εσφραγισμένοι leimatut, merkityt Ilm. 7:4-8;

- d) lukita, vahvistaa, tehdä epäiltämättömäksi, τινά jkta, s. o. todistaa, että jku on se, joksi hän itsensä ilmoittaa Joh 6:27;

οτι Joh 3:33;

med. τινά 2.Kor 1:22;

pass. τω πνεύματι αγίω Pyhällä Hengellä, Messiaan valtakunnan perillisiksi Ef 1:13;

sam. εν τω πνεύματι αγίω Pyhässä Hengessä Ef 4:30;

σφαγισάμενος ευτοις τον καρπον τουτον kun olen heille turvannut tämän hedelmän, s. o. kun olen heille vakuuttanut, että tämä rahasumma todellakin on heille tuleva Rom 15:28.

σφραγίς, ιδος, η,

(sukua on σφράσσω)

sinetti,

- a) sinetti, jolla kirjoja, kirjeitä y. m. suljetaan Ilm 5:1. 2. 5. 9. 6:1. 3. 5. 7. 9. 12. 8:1;

- b) sinetti, templasin, leimasin Ilm 7:2;

- c) sinetti, s. o. sinetillä painettu kuva l. kirjoitus 2.Tim 2:19. Ilm 9:4;

- d) sinetti, merkki, s. o. se, josta jtakin tunnetaan ja oikeaksi tiedetään Rom 4:11. 1.Kor 9:2.

σφυδρόν, ου, τό, = σφυδόν Apt 3:7 Tisch. *

σφυρίς, ίδος, η, = σπυρίς Matth. 16:10. Mark. 8:8 Lachm.

σφυδρόν, ου, τό, kanta, kantapää Apt 3:7. *

σχεδόν, adv.

(εχω, σχειν)

- 1) lähellä;

- 2) lähes, likimaille, milt'ei, melkein Apt 13:44. 19:26. Hepr. 9:22.