#527

συντελέω,

sup. ω,

fut. -έσω,

aor. 1 συνετέλεσα,

aor. 1 pass. συνετελέσθην,

part. συντελεσθείς,

(συν, τελεω)

- 1) samalla l. yhdessä päättää;

- 2) kokonaan päättää, päättää, lopettaa τους λογους Matth. 7:28;

ο πειρασμός pass. Luuk. 4:13;

ajasta, päättyä, kulua loppuun Luuk. 4:2. Apt 21:27;

- 3) päättää, täyttää, toteuttaa, τον λόγον Rom 9:28;

pass. käydä täytäntöön, toteutua Mark. 13:4;

- 4) panna toimeen, saada aikaan, toimittaa, tehdä, διαθήκην Hepr. 8:8;

- 5) lopettaa, saattaa loppumaan, pass. loppua, οινος Joh 2:3 Tisch.

συντέμνω,

pf. pass. συντέτμημαι,

part. συντετμημένος,

(σύν, τέμνω leikata)

- 1) leikata rikki, palasiksi;

- 2) leikata poikki;

kuv. saattaa lyhykäiseen päätökseen, λόγον Rom 9:28;

λόγος συντετμημένος lyhykδiseen päätökseen saatettu sana Rom 9:28.

συντηρέω,

sup. ω,

impf. 3 p. sing. συνετήρει,

(συν, τηρεω)

- a) vartioida, säilyttää, varjella, suojella, τινα Mark. 6:20;

pass. säilyä Matth. 9:17. Luuk. 5:38;

- b) mielessään säilyttää, kätkeä Luuk. 2:19.

συντίθημι,

aor. 2 med. συνεθέμην,

plqpf. pass. συνεθεθείμην,

(σύν, τίθημι)

asettaa yhteen, samaan paikkaan, yhdistää;

med.

- a) mielessään asettaa, päättää, määrätä;

tehdä päätöstä l. sopimusta, keskenänsä päättää, sopia, ινα Joh 9:22;

του inf. kera Apt 23:20;

luvata, inf. kera Luuk. 22:5;

- b) yhtyä jhnkin, kannattaa jtakin Apt 24:9, jossa toinen lukuparsi on συνεπέθεντο.

συντόμως, adv.

(συντέμνω)

poikki leikatusti;

lyhyesti Apt 24:4. *

συντρέχω,

aor. 2 συνέδραμον,

(συν, τρεχω)

- l) juosta yhteen, juosta kokoon, εκει Mark. 6:33;

πρός τινα jkn tykφ Apt 3:11;

- 2) yhdessä muiden kanssa juosta, syöstä, heittäytyä, εις τι 1.Piet 4:4,

συντρίβω,

fut. -ψω,

aor. 1 συνέτριψα,

pf. pass. συντέτριμμαι,

inf. συντετρίφθαι,

part. συντετριμμένος,

fut. 2 pass. συντριβήσομαι

(σύν, τρίβο tero, hangata),

hangata rikki;

murtaa, särkeä, κάλαμον Matt. 12:20;

τό αλάβαστρον Mark. 14:3;

pass. Mark. 5:4. Ilm 2:27;

ruhjota, pass. Joh 19:36;

polkea rikki, tallaamalla ruhjota, τον σαταναν Rom 16:20;

raadella, runnella, τινά Luuk. 9:39 ;

οι συντετριμμένοι την καρδίαν = οι εχοντες την καρδίαν συντετριμμένην sydämeltään särjetyt Luuk. 4:18, vert. Jes. 61:1.

σύντριμμα, τος, το,

(συντρίβω)

- l) mikä on särjetty, muserrettu;

- 2) muserrus, surma, hävitys Rom 3:16. *

σύντροφος, ου, ο,

(συντρέφω yhdessδ elättää, kasvattaa)

rintaveli, imiveli;

kasvatuskumppani, seurakumppani Apt 13:1. *

συντυγχάνω,

aor. 2 συνέτυχον,

inf. συντυχειν,

(σύν, τυγχάνω)

sattua, tulla yhteen, tavata, τινί Luuk. 8:19. *

Συντύχη, ης, ja -ή, ης, η,

Syntyke,

eräs kristitty vaimo Filippin seurakunnassa Fil 4:2. *

συνυποκρίνομαι,

aor. 1 pass. συνυπεκρίθην

(σύν, υποκρίνομαι)

yhdessä olla ulkokullattu l. ulkokullailla, τινί jkn kanssa Gal 2:18. *

συνυπουργέω,

sup. ω,

(σύν, υπουργέω auttaa, υπουργός auttaja, υπό, ΕΡΓΩ)

yhdessä muiden kanssa olla avullinen, vaikuttaa, τινί jllakin 2.Kor 1:11. *

συνφ . . ., katso συμφ

συνχ . . ., katso συγχ .. .

συνφ . . ., katso συμφ

συνωδίνω,

(σύν, ωδίνω)

yhdessä tuntea l. kärsiä synnytyskipuja, yhdessä tuntea tuskaa, tuskaantua, vaivaantua Rom 8:22. *