#523

συνείδησις, εως, η

(συνειδον)

conscientia, yhdessä tietäminen, yhdystietämys,

- a) tunto, c. gen. obj. των αμαρτιων syntien tunto, tunto synneistδ Hepr. 10:2;

- b) omatunto, se ihmisen henkinen kyky, jolla hän yhdessä Jumalan kanssa tietää, mikä on oikeata, mikä on väärää, c. gen. subj. η συνείδησίς τινος jkn omatunto Rom 2:15. 9:1. 1.Kor 8:7. 10. 12. 10:29. 2.Kor 1:12. 4:2. 5:11. Hepr. 9:14;

η ιδία συνειδησις 1.Tim 4:2;

αλλη συνείδηισις = αλλου τινος συνείδησις toisen omatunto 1.Kor 10:29;

δια την συνείδησιν omantunnon tähden, s. o. sentähden, että omatunto sitä vaatii Rom 18:5;

sam. ett'ei toisen omaatuntoa loukattaisi 1.Kor 10:28;

μηδεν ανακρίνειν δια την συνείδησιν mitään huolimatta omastatunnosta, omantunnon tähden 1.Kor 10:25. 27;

δια συνείδησιν θεου omantunnon tähden Jumalaa kohtaan, s. o. Jumalasta ja Hänen pyhästä tahdostansa todistavan omantunnon tähden 1.Piet 2:19;

η συνείδησις του ειδώλου epäjumalan hallussa oleva omatunto, s. o. omatunto, joka luulee epäjumalan olemassaolon ja vallan todelliseksi ja jota tämä luulo hallitsee 1.Kor 8:7;

τελειωσαί τινα κατά την συνείδησιν tehdä jkta täydelliseksi hänen omantuntonsa puolesta Hepr. 9:9

ελέγχεσθαι υπο της συνειδήσεως, katso ελέγχω, 2, Joh 8:9;

omatunto sanotaan μαρτυρειν todistavan Rom 9:1, συμμαρτυρειν Rom 9:15;

το μαρτύριον της συνειδήσεως omantunnon todistus 2.Kor 1:12;

ασθενής heikko omatunto, joka ei tarkkaan kykene erottamaan, mikä kristityn on luvallista, mikä luvatonta 1.Kor 8:7, vert. v. 10;

αγαθή hyvä, s. o. Jumalan kanssa sovitettu 1.Piet 3:21, rikoksia tietämätön Apt 23:1. 1.Tim 1:5;

εχειν συείδησιν αγαθήν 1.Tim 1:19. 1.Piet 3:16;

sam. καλήν Hepr. 13:18;

καθαρά puhdas, rikoksia tietämätön 1.Tim 3:9. 2.Tim 1:3;

απρόσκοπος Apt 24:16;

πονηρά paha, joka tietää tehneensä rikoksia Hepr. 10:22;

καθαρίζεται puhdistetaan Hepr. 9:14;

μολύνεται 1.Kor 8:7;

μιαίνεται Tit 1:15,

συνειδον,

(aor. 2 käyttäm. συνείδω tietää yhdessä, σύν, είδω)

part. συνιδών,

pf. σύνοιδα,

part. fem. gen. συνειδυίης Tisch.,

- I) aor. 2,

- 1) yhdessä muiden kanssa olla nähneenä;

- 2) mielessään olla nähneenä, s. o. olla ymmärtäneenä, huomanneena, havainneena, συνιδών havaittuansa. Apt 12:12. 14:6;

- ΙΙ) pf.,

- 1) toisen kanssa tietää, συνειδυίας γυναικός vaimonsa tiedolla l. tieten Apt 5:2;

- 2) mielessään, tunnossaan tietää, ουδεν εμαυτω σύνοιδα en tiedä mitään tunnossani 1.Kor 4:4.

σύνειμι,

impf. 3 p. plur. συνησαν,

(σύν, ειμί)

olla yhdessä, τινί jkn kanssa Luuk. 9:18. Apt 22:11.

σύνειμι

part. συνίων,

(σύν, ειμί)

tulla kokoon, kokoontua Luuk. 8:4, *

συνεισέρχομαι,

aor. 2 συνεισηλθον,

(σύν, εισέρχομαι)

yhdessä mennä l. astua sisään, τινι εις c. acc. loci jkn kanssa jhnkin Joh. 6:22. 18:15.

συνέκδημος, ου, ο, η,

(σύν, εκδημος kansastansa poissa oleva, εκ, δημος)

ulkomailla toisen kanssa oleva l. matkustava, matkakumppani Apt 19:29. 2.Kor 8:19.

* συνεκλεκτός, ή, όν,

(σύν, εκλεκτός)

muiden kanssa valittu, η εκλεκτός scil. εκκλησία 1.Piet 5:13. *

συνελαύνω,

aor. 1 συνήλασα,

(σύν, ελαύνω)

ajaa yhteen;

saattaa τινα εις ειρήνην Apt 7:26, jossa toinen lukuparsi on συνήλλασσεν *

συνεπιμαρτυρέω,

sup. ω,

(σύν, επιμαρτυρέω)

yhdessä todistaa, lisäksi todistaa Hepr. 2:4. *