#515

συμβασιλεύω,

fut. -εύσω,

aor. 1 συνεβασίλευσα,

(σύν, βασιλεύω)

yhdessä olla kuninkaana, yhdessä hallita, τινί jkn kanssa, Messiaan valtakunnassa 1.Kor 4:8;

absol. Kristuksen kanssa 2.Tim 2:12.

συμβιβάζω,

aor. 1 συνεβίβασα,

aor. 1 pass. συνεβιβάσθην,

part. συμβιβασθείς,

(σύν, βιβαζω antaa astua)

- 1) antaa astua yhteen, yhdistää, liittää, panna kokoon l. yhteen, pass. ihmisruumiista, joka on eri osista kokoon liitetty Ef. 4:16. Kol 2:19;

yhdistää mielet, sovittaa, pass. Kol 2:2;

- 2) mielessä panna kokoon, verrata, vertaamisesta tehdä johtopäätöstä, päättää, ότι Apt 16:10;

- 3) taivuttaa, suostuttaa jhnkin mielipiteeseen; osoittaa, näyttää toteen, todistaa, ότι Apt 9:22;

c. acc. pers. opettaa jkta 1.Kor 2:16;

yhdessä vetää esiin, τινα Apt 19:33, jossa silminnähtävästi oikeampi lukuparsi on προεβίβασαν.

συμβουλεύω,

aor. 1 συνεβούλευσα,aor. 1 med. συνεβουλευσάμην,

(σύν, βουλέυω)

- 1) olla neuvonantaja, antaa neuvoja, neuvoa, τινί jklle Joh 18:14;

inf. kera Ilm 3:18;

- 2) med.

pitää neuvottelua, neuvotella, Matth. 26:4. Joh 11:53;

inf. kera Apt 9:23.

συμβούλιον, ίον, τό,

(συμβούλος)

- 1) consilium, neuvo, λαμβάνειν pitää neuvottelua, neuvotella Matth. 27:7. 28:12;

όπως katso οπως, II, 2, Matth. 12:14. 22:15;

κατά τινος jkta vastaan Matth. 12:14. 27:1;

sam. ποιειν Mark. 3:6. 15:1;

- 2) concilium, neuvoskunta, neuvosto, neuvosten l. neuvonantajien kokous, joka maaherroilla oli ja jonka jäsenten nimitys oli consiliarii, joilta hän kysyi neuvoa, ennenkuin antoi päätöksensä Apt 25:12.

σύμβουλος, ου, ο

(σύν, βουλή)

neuvonantaja Rm 11:84. *

Συμεών, ο, taipum.

(katso Σίμων)

Simeon,

- 1) Jakobin toinen poika, jonka äiti oli Lea Ilm 7:7;

- 2) Eräs Kristuksen esi-isistä Luuk. 3:30;

- 3) Eräs hurskas mies, joka tarun mukaan olisi ollut Gamalielin isä ja Hillelin poika ja joka piti Jesuksen sylissään Luuk. 2:25. 34;

- 4) Eräs Antiokian seurakunnan opettaja, jolla oli lisänimi Niger Apt 13:1;

- 5) Apostoli Pietari Apt 15:14. 2.Piet 1:1, katso Σίμων ja Πέτρος.

συμμαθητης, ου, ο,

(σύν, μαθητής)oppilaskumppani, kumppani Joh 11:16. *

συμμαρτυρέω, sup. ω,

(σύν, μαρτυρέω)

todistaa yhdessä, todistaa jkn kanssa, συμμαρτυρούσης αυτων της συνειδήσεως kun heidän omatuntonsakin todistaa Rm 2:15;

οτι Rm 9:1;

τω πνεύματι ημων meidän henkemme kanssa Rom 8:16;

med. συμμαρτυρουμαι - lisδksi todistan, s.o. paitsi mitä tässä kirjassa jo olen puhunut Ilm 22:18, jossa toinen lukuparsi on μαρτυρω εγώ.

συμμερίζω,

(σύν, μερίζω)

jakaa yhdessä, jakaa jkn kanssa;

med. jakaa jkn kanssa niin, että siitä osansa saapi, saada osansa, τινί jnkin kanssa 1.Kor 9:13. *

συμμέτοχος, ον,

(σύν, μέτοχος)

jkn kanssa osallinen, τινός jstakin Ef 3:6. 5:7.

* συμμιμητής, ου, ο,

(συμμιμέομαι yhdessä jkn kanssa matkia, σύν, μιμέομαι)

muiden kanssa matkija, tavoittaja, τινός jkn Fil 3:17. *

* συμμορφίζω,

(σύμμορφος)

tehdä samanmuotoiseksi, muodostaa samanlaiseksi;

pass. tulla, samanmuotoiseksi, samankaltaiseksi, τινί Fil 3:10. *