#470

οντες εν εχθρα προς εαυτούς he olivat ennen olleet keskenänsä vihamiehiä Luuk. 23:12. Katso Liite I.

πρόφασις, εως, η,

(προφαίνω antaa näkyä edellä)

edeltä näyttäminen;

tekosyy, valhesyy, valhepuolustus, veruke, verho, varjo, kaunistus, muoto, πρόφασιν ουκ εχουσι περι της αμαρτίας heillä ei ole mitään, millä he syntinsä verhoovat Joh 15:22;

προφάσει tekosyyllä, s, o. esittäen syyksi Apt 27:30, muodon vuoksi Matth. 23:14. Mark. 12:40. Luuk. 20:47, nimeksi Fil 1:18;

ουκ εγενήθημεν εν προφάσει πλεονεξίας emme ilmestyneet ahneuden varjolla, s. o. emme

ilmestyneet siten, että evankeliumin saarna olisi ollut tekosyy, jonka varjolla olisimme tahtoneet ahneuttamme tyydyttää 1.Thess 2:5.

προφέρω,

(πρό, φέρω)

tuoda esiin, esittää, τι εκ τινος Luuk. 6:45.

προφητεία, ας, η,

(προφητεύω)

- a) profetia, ennustus Matth. 13:14. 2.Piet 1:20. 21. Ilm 11:6. 22:19;

το πνευμα της προφητείας ennustuksen Henki Ilm 19:10;

οι λόγοι της προφητείας ennustuksen sanat Ilm 1:8. 22:7. 10. 18;

- b) profetia, ennustus, s. o. profetian l. ennustuksen lahja Rom 12:6. 1.Kor 12:10. 18:2. 14:6. 22. 1.Tim 4:14;

plur. 1.Kor 13:8. 1.Thess 5:20. 1.Tim 1:18.

προφητεύω,

impf. προφήτευον ja επροφήτευον,

aor. 1 προεφήτευσα ja επροφήτευσα,

(προφήτης)

olla profeetta, toimittaa profeetan tehtävät, ennustaa,

- a) yl. Matth. 7:22;

- b) ilmoittaa tulevia, Jumalan valtakuntaan kuuluvia asioita Matth. 11:18. Apt 2:17. 18. 21:9;

περί τινος jksta Matth. 15:7. Mark. 7:6. 1.Piet 1:10;

επί τινι jksta Ilm 10:11;

λέγων Jud. 14;

οτι Joh 11:51;

- c) ennustaa, s. o. ilmoittaa, mitä ainoastaan jumalallisen ennustajalahjan nojalla on ilmoitettavissa Matth. 26:68. Mark. 14:65. Luuk. 22:64 vert. Luuk. 7:39. Joh 4:19;

- d) ennustaa, s. o. Hengen vaikutuksesta puhua yleviä sanoja Jumalan kunniaksi Luuk. 1:67. Apt 19:6;

sam. opettaa, muistuttaa, lohduttaa muita 1.Kor 11:4. 5. 13:9. 14:1. 3. 4. 5;

- e) toimittaa profeetan virkaa Ilm 11:3.

προφήτης, ου, ο,

(πρόφημι edeltäpäin sanoa, ennustaa)

I) Kreikkalaisissa,

- 1) orakelin lausuntojen selittäjä, jolla oli toimenaan ilmoittaa, mitä haltioissaan oleva μάντις lausui;

- 2) vates, ennustaja, tietäjä;

- II) UT:ssa,

- 1) joka ihmisille ilmoittaa Jumalan tahtoa ja ennustaa tulevia, vars. Jumalan valtakuntaan kuuluvia ja ihmisten autuutta koskevia asioita, profeetta, ennustaja,

- a) V.T:n profeetoista, kun tarkoitetaan heidän ikäänsä, elämäänsä, vaikutustansa Matth. 5:12. 12:39. Mark. 6:15. Luuk. 4:27. 10:24. Joh 8:52. 53. Apt 3:25. Rom. 11:3. 1.Thess 2:15. Hepr. 11:32. Jak. 5:10. y. m.;

kun tarkoitetaan heidän Messiaan ennustuksiansa Matth. 1:22. Luuk. 1:70. Joh 1:23. 46. Apt 2:16. Rm 1:2. Hepr. 1:1. 1.Piet 1:10. 2.Piet 3:2. Ilm 10:7. y. m.;

Davidista Apt 2:30;

Bileamista 2.Piet 2:16;

per meton. προφηται pro heidän kirjansa Luuk. 24:44. Apt 8:28. 13:15. 24:28:23;

sam. heidän opistansa Matth. 5:17. 7:12. 22:40. Luuk. 16:29. 13 31. Apt 26:27;

- b) Johannes Kastajasta Matth. 11:9. 10. 11. 14. Mark. 6:15. Luuk. 1:76. y. m.;

- c) profeetta, joka Juutalaisten luulon mukaan oli ilmestyvä ennen Messiasta;

Joh 1:21. 25. 7:40;

- d) Messias Apt 3:22, 23. 7:37. vert. 5