#372

14;

της ελπίδος toivon tunnustus Hepr. 10:23;

εις το ευαγγέλιον του Χηιστου tunnustus Kristuksen evankeliumiin 2.Kor 9:13.

ομολογουμένως, adv.

(ομολογέω)

tunnustettavasti, kieltämättä, 1.Tim 3:16. *

ομότεχνος, ον,

(ομός sama, τέχνη)

samanlainen, ammattikumppani Apt 18:3. *

ομου, adv.

(ομός sama)

samalla, yhdessä Joh 4:36. 20:4;

ειναι ομου olla yhdessä Joh 21:2, koossa Apt 2:1.

ομόω, katso ομνύω.

ομόφρων, ον,

(ομός sama, φρήν)

samanmielinen, yksimielinen 1.Piet 3:8. *

ομως, adv.

(ομός sama)

yhtähyvin, kuitenkin, kumminkin, sittenkin, όμως τα αψυχα φωνην διδόντα, εαν διαστολην μη δω, πως j. n. e.

p r o τα αψυχα, καίπερ φωνην διδόντα, ομως, εαν διαστολήν μη δω, πως j. n. e. hengettömät kalut, vaikka ne äänen itsestänsä antavat, kuitenkin, jos eivät erotusta anna, kuinka j. n. e.? 1.Kor 14:7;

ομως ανθρωπου κεκυρωμένην διαθήκην ουδεις αδετει p r o ανθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην, καίπερ ανθρώπου λυσαν, ομως ουδεις αθετει eihän kukaan pura ihmisen tekemää testamenttia, vaikka se onkin ihmisen tekemä Gal 3:15;

ομως μέντοι, vaan kuitenkin Joh 12:42. Katso Liite I.

οναρ, τό, taipum.

(ain. nom. ja akk. ovat käytännössä; muut kasussijat muodostetaan ονειρός sanasta)

uni, κατ΄οναρ unessa Matth. 1:20. 2:12. 13. 19. 22. 27:19.

ονάριον, ίου, τό,

(dem. sanasta ονος)

pieni aasi, aasin varsa Joh 12:14. *

ονειδίζω,

impf. ωνείδιζον,

aor. 1 ωνείδισα,

(ονειδος)

moittia, soimata, parjata, τινα, οτι, Matth. 11:20;

τι, οτι Mark. 16:14;

vääryydellä soimata, parjata, häväistä, pilkata, τινά Matth. 5:11. 27:44. Mark. 15:32. Luuk. 6:22. Rom 15:3;

pass. 1.Piet 4:14;

οτι 1.Tim 4:10;

absol. Jak. 1:5.

ονειδιμός, ου, ο,

(ονειδίζω)

moite, soimaus, parjaus, häväistys, pilkka, panetus Rom 15:8. 1.Tim 8:7. Hepr. 10:33;

του Χριστου Kristuksen pilkka l. häväistys, jommoista Kristus on kärsinyt ja jota kärsitään Hänen palveluksessansa Hepr. 11:26. 13:13. Katso Liite I.

ονειδος, εος, τό,

(ονομαι soimata)

soimaus, parjaus, häpeä Luuk. 1:25. *

Όνήσιμος, ου, ο,

(ονησις hyöty, ονίνημι)

Onesimus, Kolossaissa asuvan Filemonin orja, joka jonkun rikoksen rangaistuksen pelosta pakeni isäntänsä luota Caesareaan Paavalin luokse, joka käänsi hänet kristinuskoon. Paavali lähetti hänet takaisin Filemonin luokse ja kirjoitti samalla Filemonille kirjeen, jonka Onesimus vei mennessään. Tarun mukaan tuli Onesimus sittemmin Beroean piispaksi ja kuoli marttiirakuoleman Romassa. Kirjeessään v. 11 ja 20 viittaa Paavali hänen nimensä merkitykseen Kol. 4:9. Filem. 10.

'Ονησίφορος, ου, ο,

Onesiforus, eräs kristitty Efesossa, joka osoitti Paavalille suurta ystävyyttä ja hänen vankeutensa aikana kävi hänen luonansa Romassa 2.Tim 1:16. 4:19.

* ονικός, ή, όν,

(ονος)

aasiin kuuluva, aasin, aasin vedettävä Matth. 18:6. Mark. 9:42. Luuk. 17:2;

katso μύλος.

ονίνημι,

med. ονίναμαι,

aor. 2 ωνήμην ja ωνάμην, opt. οναίμην hyödyttää, auttaa, olla, hyödyllinen;

med. hyötyä, saada hyötyä, saada iloa, τινος jksta Filem. 20. *

ονομα, τος, τό,

(ΝΟΜ, josta lat. nomen)

nimi, jolla jkta nimitetään ja

Sivulle 373