#310 λογιζωμαιλογικος

Rm 4:8;

sam. τα παραπτωματα 2.Kor 5:19;

hepr. ל בשחנ mukaan,

λογιζεται τι tahi τι εις τι jkin l. jku luetaan jksikin, s. o. jkin l jku katsotaan siksi, että jstakin käy Rm 2:26. 9:8;

η πιστις εις δικαιοσυνην usko luetaan vanhurskaudeksi Rm 4:8. 5, 9. 10. 11. 22. 28. 24. Gal 8:6. Jak. 2:28;

εις ουδεν ei minäkään pidetä, ei miksikään katsota Apt 19:27;

- b) lukea yhteen, lukea jkn joukkoon, μετα τινων, pass. Mark. 15:28. Luuk. 22:37;

- c) pitää jnakin, τινα ως τι, pass. Rom. 8:36;

- 2) mielessään laskea lukua, arvella, ajatella, aprikoida, προς εαυτους keskenänsä, kukin kääntyneenä toisen puoleen Mark. 11:81;

- 3) tutkia, tarkastaa, harkita, ajatella, τι 2.Kor 10:7. Fil. 4:8;

τι εις τινα υπερ (τουτο) ο ajatella jtakin jksta sen yli kuin .... 2.Kor 12:6;

τουτο, οτι 2.Kor 10:11;

katsoa jksikin, päättää, τι 2.Kor 3:5;

οτι Rm 3:28. 8:18. Hepr. 11:19;

ως λογιζομαι niinkuin päätän 1.Piet 5:12;

arvata l. katsoa jksikin, pitää jnakin Rm 14:14. 1.Kor 4:1. Fil 3:13;

τινα ως τινα pitää jkta jnakin 2.Kor 10:2;

arvella, luulla Rm 2:8. 2.Kor 10:2;

tehdä laskuja, olla jonkinlainen ajatuskyvyltään 1.Kor 13:11.

λογικος, η, ον,

(λογος)

järkeen kuuluva, järjen mukainen, järkeä noudattava, järjellinen, λατρεια järjellinen jumalanpalvelus, s. o. UT:n jumalanpalvelus, joka ymmärryksellä ja mielellä on toimitettava Rm 12:1;

hengellinen, το λογικον γαλα 1.Piet 2:2, katso γαλα

λογιον, ου, το,

(dem. sanasta λογος)

sananen, sanelma;

orakelilausunto, orakelivastaus; UT:ssa, Jumalan lausunto, ilmoitus, sana, ennustus, Moseksen laista Apt 7:38;

του θεου Jumalan sanat, VT:sta ja Messiaan ennustuksista Rm 3:2;

kristinuskosta, Hepr. 5:12;

Jumalan sanoista, jotka kristinuskon opettajat julistavat 1.Piet 4:11.

λογιος, ον

(λογος)

- 1) oppinut;

- 2) kaunopuhelias Apt 18:24. *

λογισμος, ου, ο, (λογιζομαι)

- 1) miete, johdelma 2.Kor 10:4;

- 2) ajatus Rm 2:15.

λογομαχεω, sup. ω,

(λογομαχος sanankiistäjä, λογος, μαχομαι)

riidellä l. kiistellä sanoista, harjoittaa sanakiistaa, käydä sanasotaa 2.Tim 2:14. *

λογομαχια, ας, η,

(λογομαχεω)

sanariita, sanakiista, sanasota 1.Tim 6:4. *

λογος, ου, ο,

(λεγω)

kokoileminen, yhdistäminen, liittäminen, sekä puhumisen että ajattelemisen, josta johtuu kaksi merkitystä,

- I) puhumisen, verbum,

- 1) sana Matth. 22:46. Luuk. 7:7. 1.Kor 14;19. Hepr. 12:19. y. m.;

ειπειν λογον κατα τινος jkta vastaan Matth. 12:32;

sam. εις τινα Luuk. 12:10;

- 2) se, mitä jku puhuu, sana, lause, lausunto, puhe,

a) yl. Matth. 19:22. Mark. 5:36. Luuk. 1:29. Joh. 2:22. Apt 7:29. y. m.;

ο λογος ουτος tämä (kansan) lause Luuk. 7:17;

παγιδευειν τινα εν λογω solmia jkta puheessa Matth. 22:15;

c. gen. rei Apt 13:15. Rm 9:9. Hepr. 7:28. Ilm 12:11. y. m.;

ο λογος προφητικος profeetallinen sana, VT:n ennustuksista 2.Piet 1:19;

opettajien sanoista, ο λογοι τινος jkn sanat, s. o. jkn lausunnot, käskyt, lupaukset y. m. Matth. 10:14. Mark. 8:88. Luuk. 9:44. Joh 14:24. y. m.;

- b) Jumalan lausunnoista,

- a) sana, s. o. päätös, käsky Joh 10:85. Rom. 9:28;

του θεου 2.Piet 3:5. 7.

- β) Jumalan kas-