#296

τινα απο προσώπου τινος kätkeä jkta jkn kasvoilta Ilm 6:16;

εκρύβη απ' αυτων lymyi heiltä Joh 12:36;

kuv. τι από τινος jtakin jklta Matth. 11:25;

κεκρυμμένος salaa Joh 19:38;

κεκρυμμένα jotka ovat olleet salatut Matth. 13:35;

απ' οφθαλμων τινος jka silmiltä Luuk. 19:42.

*κρυσταλλίζω,

(κρύσταλλος) kiiltδä kristallin tavalla, olla kristallikirkas Ilm 21:11. *

κρύσταλλος, ου, ο,

(κρύος, τό, jääkylmä, jää)

mikä on jäätynyt, jääkristalli, vuorikristalli, kristalli, eräs jalokivi Ilm 4:6. 22:1.

κρυφαιος, αία, αιον,

(κρύπτω)

salattu, salainen Matth. 6:18 Tisch.

κρυφη ja κρυφη, adv.

(κρύπτω)

salassa, salaa Ef. 5:12. *

κταόμαι, sup. ωμαι,

fut. κτησομαι,

aor. 1 εκτησαμην,

(pf. κέκτημαι omistaa, ei ole UT:ssa),

hankkia, ansaita, saada, valmistaa, varastaa, ottaa, tuottaa itsellensä, τί Matth. 10:9. Apt 8:20;

οσα κτωμαι kaikki tuloni Luuk. 18:12;

c. gen. pretii, πολλου κεφαλαίου suuresta rahasummasta Apt 22:28;

εκ c. gen. pretii Apt 1:18;

το εαυτου σκευος εν αγιασμω και τιμη ottaa itsellensä oman astiansa pyhityksessä ja kunnianosoituksessa, s. o. ottaa itselleen laillisen aviovaimon, vastak. siveetön aviottomuus 1.Thess 4:4;

εν τη υπομονη υμων κτήσεσθε τας ψυχας υμων kärsivällisyydellänne tulee teidän voittaa sielunne, s. o. ijankaikkinen elämä Luuk. 21:19.

Katso Liite I.

κτημα, τος, τό,

(κτάομαι)

mikä on hankittu, omaisuus, tavara Matth. 19:22. Mark. 10:22. Apt 5:1;

tilus (vastak. υπαρξις) Apt 2:45.

κτηνος, εος, τό

(κτάομαι)

tavara, omaisuus;

vars. juhta Luuk. 10:34;

plur. Apt 23 24. Ilm 18:13

lintujen ja kalojen vastakohtana, nelijalkaiset eläimet, kotieläimet 1.Kor 15:39.

κτήτωρ, ορος, ο

(κτάομαι)

omistaja Apt 4:34. *

κτίζω,

aor. 1 έκτισα,

pf. pass. έκτισμαι

aor. 1 pass. εκτίσθην, tehdδ asuttavaksi, asuttaa, kansoittaa, paikkaa, seutua, saarta y. m.; siitä,

perustaa, kaupunkia, uutisasutusta y.m.;

UT:ssa, luoda.

Jumalasta Mark. 13:19. 1.Kor 11:9. Kol 1:16. 1.Tim 4:3. y. m.;

absol. ο κτίσας Luoja Rom 1:25;

kuv. heng. merk. κτισθέντες επι εργοις αγαθοις luodut hyviä töitä varten Ef. 2:10;

ινα τους δύο εις ενα καινον ανθρωπον että Hän loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, s. o. Juutalaiset ja pakanat, joista molemmista Kristus on luonut yhden ainoan uuden ihmisen, sillä he eivät ole enään Juutalaisia eikä pakanoita, vaan ovat hyljänneet entiset menonsa ja kristillisen uskonsa kautta saaneet uuden luonnon Ef. 2:15;

κατα θεόν luotu Jumalan mukaan Ef. 4:24.

κτίσις, εως, η,

(κτίζω)

- 1) luominen, s. o. luomisen toimittaminen, του κόσμου Rom 1:20;

- 2) = κτίσμα luotu, luoma, luomus, luontokappale,

- a) eri kappaleista Rom 1:25. Hepr. 4:13;

τις κτίσις jkin luoma Rom 8:39;

καινη κτίσις uusi luomus l. luontokappale 2.Kor 5:17 Gal 6:15;

- b) luominen, luomakunta, luodut, luomat, kaikkien luotujen yhteys Ilm 3:14;

πασα κτίσις kaikki luomakunta Kol 1:15;

απ' αρχης κτίσεως luomisen alusta saakka Mark. 10:6. 13:19. 2.Piet 3:4;

ου ταύτης της κτίσεως ei tätä luomista oleva Hepr. 9:11;

- c) jstakin luomakunnan eri luokasta, luodut, luomakunta, ihmiskunnasta Mark. 16:15. Kol 1:9