#212

Ζαχαρίας, ου, ο,

(הירכד ja יהירכז jota Jehova muistaa)

Sakaria,

- 1) pappi, Johannes Kastajan isä, Abian sukua, Elisabetin mies Luuk. 1:5. y. m.,

-2) Barakian poika, jota 2.Aik 24:20, 21 sanotaan Jojadan pojaksi; luultavinta on, että ylimmäisen papin Jojadan nimi myös on ollut Barakia. Tämä Sakaria oli viimeinen V. T:n surmatuista vanhurskaista, kuten Abel oli ensimmäinen. Mahdotonta on muutamien Raamatun selittäjien mukaan ymmärtää tätä Sakariaa siksi, joka Josefuksen mukaan vähän aikaa ennen Jerusalemin hävitystä surmattiin εν μέσω τω ιερω, koska Vapahtaja puhuu esi-isien rikoksista Matth. 23:35. Luuk. 11:51.

ζάω, sup. ω, ζης, ζη,

inf. ζην, part. ζων,

impf. εζων ja εζην,

fut. ζήσω,

fut. med. ζήσομαι,

aor. 1 εζησα,

(ζέω)

- 1) olla hengissä, elää Apt 20:12. Rom 7:1--3. 1.Kor 7:39. 2.Kor 1:8. 4:11. 1.Thess 4:15. 17. Ilm 19:20. y. m.;

ψυχή ζωσα 1.Kor 15:45;

δια παντος του ζην kaiken ikänsä Hepr. 2:15;

ετι ζων hän vielä eli, eläessänsä Matth. 27:63;

ο δε νυν ζω εν σαρκί jota nyt elän lihassa Gal. 2:20;

εν αυτω ζωμεν Hänessä (Jumalassa) elämme, s. o. Jumalassa on voima, jonka nojalla elämme Apt 17:28;

ζωσα τέθνηκε hän on elävänä kuollut 1.Tim 5:6;

εμοι το ζην Χριστός Kristus on minulle elämä, s. o. Kristus on elämäni tarkoitus, elämäni on Kristukselle pyhitetty Fil. 1:21;

voimisen, kykenemisen lisätarkoituksella, ζη εν εμοι Χριστός Kristus elää minussa,

s. o. Kristuksen pyhä mieli ja voima on vallannut ja hallitsee minua Gal. 2:20;

ζησόμεθα εκ δυνάμεως θεου εις υμας elämme Jumalan voimasta teitä varten, s. o. Jumalan voimasta kykenemme elämällämme teihin vaikuttamaan 2.Kor 18:4;

ο ζων elävä, ehdottomassa tarkoituksessa Jumalasta Matth. 16:16. 57. Apt 14:15. Rom 9:26. 2.Kor 3:3. 6:16. y. m.;

ζω εγώ minä elän, s. o. elämäni kautta, niin totta kuin minä elän, jolla, lauseella Jumala vannoo itsensä kautta Rom 14:11;

yhä elää, pysyä hengissä. Jak. 4:15;

ζην εκ τινος elää, saada elatuksensa jstakin 1.Kor 9:14;

ei enään olla kuolleena, saada henkensä takaisin, virota henkiin, virota, tulla jälleen eläväksi Matth. 9:18. Apt 9:41;

sam. Jesuksesta nousemisensa jälkeen kuolleista Mark. 16:11. Luuk. 24:5. 23. Apt 1:3. 25:19. Rom 6:10. 2.Kor 13:4;

εζησα olen saanut henkeni takaisin, olen vironnut, olen jälleen l. uudestaan tullut eläväksi Rom 14:9. Ilm 13:14. 20:4;

ζην εκ νεκρων kuolleista tulla eläväksi, s. o. hengellisestä kuolemasta astua uuteen ja Jumalalle pyhitettyyn elämään Rom 6:13;

elää, ei enään olla kuolevainen Hepr. 7:8, jossa elämän vastak. on ανθρωποι αποθνήσκοντες joiden on kuoleminen;

- 2) elää, s. o. elää todellista ja elämän nimen arvoista, onnellista ja ijankaikkiseen elämään Jumalan valtakunnassa ulottuvaa elämää Luuk. 10:28. Joh 5:25. 11:25. Rom 1:17. 8:13. 14:9. Gal. 3:12. Hepr. 12:9. y. m.;

εκ πίστεως Hepr. 10:38;

εις τον αιωνα Joh 6:51. 58;

συν Χριστω Kristuksen yhteydessä 1.Thess 5:10;

δια τον πατέρα Joh 6:57;

δι' αυτον Joh 6:57;

δι' αυτου 1.Joh 4:9;

dat. kera, πνεύματι hengessä 1.Piet 4:6;

ονομα εχεις, οτι ζης, και νεκρος ει Sinulla on nimi, että elät ja olet kuollut Ilm 8:1;

elää, viettää elämää, elämän laadusta ja tavasta, c. acc. temporis, μετα άν-