#201

23:23; ετοιμασμένος εις τι valmistettu, valmis, s.o. sopiva jhnkin 2.Tim 2:21. Ilm 9:7. 15;

Jumalasta, valmistaa, s.o. määrätä, τί Luuk. 2:31;

τινί τι Matth. 20:23. Mark. 10:40. Hepr. 11:16.ετοιμασία, ας, η,

(ετοιμάζω)

- 1) valmistaminen;

- 2) valmius, kerkeys, valmis l. rohkea mieli, urhollisuus,

εν ετοιμασία του ευαγγελίου evankeliumin vaikuttamassa valmiissa mielessä Ef. 6:15. Katso Liite I. *

έτοιμος, ον, myös ος, η, ον, vanhemmassa kielessδ ετοιμος,

(sukua on ετός, ειμί)

olemassa oleva, saatavilla oleva, varalla oleva, valmistettu, valmis,

- a) asioista Matth. 22:4. 8. Mark. 14:15. 2.Kor 9:5;

τα έτοιμα mikä on valmiina 2.Kor 10:16;

σωτηρία ετοίμη αποκαλυφθηναι pelastus, joka on valmis ilmestymään 1.Piet 1:5;

ο καιρός valmis, s. o. sopiva aika Joh 7:6;

- b) henkilöistä Matth. 24:44. Luuk. 12:40. Apt 28:21;

πρός τι, jhnkin, jtakin tekemään Tiit. 8:1. 1.Piet 3:15;

inf. kera Luuk. 22:33;

του inf. kera Apt 23:15;

εν ετοίμω εχειν olla valmis, inf. kera 2.Kor 10:6. Katso Liite I.

ετοίμως, adv.

(ετοιμος)

valmiisti, varalla, ετοίμως έχειν olla valmis, inf. kera Apt 21:13. 2.Kor 12:14. 1.Piet 4:5.

έτος, εος, τό,

vuosi, ajastaika Luuk. 3:1, Apt 7:30. Hepr. 1:12. 2.Piet 3:8. y. m.;

έχειν έτη πεντήκοντα olla viisikymmentä vuotta täyttäneenä Joh 8:57;

ειναι, γίνεσθαι γεγονέται ετων esim. δώδεκα olla kahdentoista vuoden vanha Mark. 5:42. Luuk. 2:42. 3:28. 8:42. Apt 4:22;

μη ελαττον ετων εξήκοντα joka ei ole alle kuudenkymmenen vuoden 1.Tim 5:9;

dat. plur. ajasta, jonka sisässä jtakin on tapahtunut Joh 2:20. Apt 18:20;

akk. vastaa kysymykseen: kuinka kauvan? Matth. 9:20. Mark. 5:25. Luuk. 2:36. Apt 7:6. Hepr. 3:9. 17. y. m.;

από gen. kera, vastaa kysymykseen: mistä alkaen? mistä lähtien? sitten Luuk. 8:43. Rom 15:23;

sam. εκ Apt 9:33. 24:10; διά gen. kera, jälkeen, kuluttua, perästä Apt 24:17. Gal 2:1;

εις akk. kera, vuosiksi Luuk. 12:19;

επί akk. kera, minkä ajan kestäessä Apt 19:10;

μετά akk. kera, jälkeen, kuluttua, perästä Gal 1:18. 3:17;

πρό gen. kera, ennen 2.Kor 12:2; κατ΄ ετος joka vuosi, vuosittain Luuk. 2:41.ευ, adv.

(neutr. sanasta ευς hyvδ)

hyvin, hyvästi, ευ πράσσειν voida hyvin, olla onnellisissa oloissa, jkn on hyvä olla, jkn on hyvää Apt 15:29;

ευ γίνεται μοι minun käy hyvin, menestyn Ef 6:3;

ευ ποιειν τινα tehdä jklle hyvää Mark. 14:7;

kiittävässä puhuttelussa, ευ hyvin! oikein! Matth. 25:21. 23. Luuk. 19:17, joissa molemmissa viimeisissä paikoissa toinen lukuparsi on ευγε.

Ευα, ας, η,

( היה elo, העה elää)

Eva, kaikkien elävien äiti, ensimmäinen nainen, Adamin vaimo 2.Kor 11:3. 1.Tim 2:13.

ευαγγελίξω,

aor. 1 ευηγγέλισα,

aor. 1 pass. ευηγγελίσθην,

pf. part. pass. ευηγγελισμένος,

impf. med. ευηγγελιξόμην,

aor. 1 ευηγγελισάμην,

(ευάγγελος iloisten sanomain tuoja)

tuoda, saattaa iloista l. hyvää sanomaa, ilmoittaa iloisia l. hyviä sanomia, saarnata evankeliumia, UT:ssa useimmiten ilosanomaa Kristuksesta ja Hänen autuudestansa,

- 1) akt. ilmoittaa, saattaa tiedoksi, antaa tiedoksi, τινι, τινα, επι τινα, jklle Ilm 10:7. 14:6;

- 2) pass. henkilöistä, saada hyvää sanomaa, minulle saarnataan, il-