#190

επιπλήσσω,

aor. 1 επέπληξα,

(επί, πλήσσω)

lyödä;

kuv. ankarasti nuhdella, soimata, kovistella 1.Tim 5:l. *

επιποθέω, ssp. ω,

aor. 1 επεπόθησα,

(επί, ποθέω halata, πόθος halu, πείθω)

haluta, ikävöidä, jkn tekee mieli, inf. kera 2.Kor 5:2;

ιδειν τινα nähdä jkta Rom 1:11. Fil. 2:26. 1.Thess 3:6. 2.Tim 1:4;

τί jtakin 1.Piet 2:2;

τινά haluta, s. o. rakkaudella seurata jkta 2.Kor 9:14. Fil. 1:8;

absol. ikävöidä Jak. 4:5.

* επιπόθησις, εως, η,

(επιποθέω)

ikävöitseminen, ikävä, kaipuu 2.Kor 7:7. 11.

* απιπόθητος, ον, adj. verb.

(επιποθέω)

haluttu, ikävöitty, kaivattu Fil. 4:1. *

επιποθία, ας, η,

(επιποθέω)

ikävöitseminen, ikävä, kaipuu, halu Rom 15:23. *

επιπορεύομαι,

(επί, πορεύομαι)

mennä, kulkea, lähteä, rientää, πρός τινα jkn tykö Luuk. 8:4. *

* επιρράπτω, Tisch. επιράπτω,

(επί, ράπτω, neuloa, ommella)

neuloa, ommella, panna jnkin päälle l. jhnkin,

επί τινι Mark. 2:21. *

επιρρίπτω ja Tisch. επιρίπτω,

(επί, ρίπτω)

heittää, panna, τι επί τι jtakin jnkin päälle Luuk. 19:35;

kuv. την μέριμναν επι θεόν 1.Piet 5:7.

επίσημος, ον,

(επί, σημα merkki)

- 1) merkitty, leimattu;

- 2) kuv. hyvässä merkityksessä, etevä, mainio Rom 16:7;

huonossa merkityksessä, kuuluisa Matth. 27:16.

επισιτισμός, ου, ο,

(επισιτίζομαι hankkia itselleen ruokaa)

- 1) ruoan hankinta;

- 2) ruoka, ruokavarat Luuk. 9:12. *

επισκέπτομαι,

aor. 1 επεσκεψάμην,

(επί, σκέπτομαι, = σκοπέω) katsoa, katsella, silmillä tarkastaa, τινά Apt 7:23. 15:36;

käydä katsomassa, ottaa huoliksensa, sairasta Matth. 25:36. 43;

köyhää ja murheellista Jak. l:27;

hepr. mukaan, katsoa, s. o. katsoa jkn puoleen auttamista ja hyvän tekemistä varten, pitää jksta huolta, τινά Luuk. 1:68. 78. 7:16. Hepr. 2:6;

c. inf. fin. Apt 15:14;

katsoa jkta joukosta, valita, τινά Apt 6:3.

επισκευάζω,

aor. 1 med. επεσκευασάμην,

(επί, σκευάζω valmistaa, varustaa, σκευος;)

valmistaa, varustaa jhnkin, med. επισκευασάμενοι, valmistauduttuamme Apt 21:15 Tisch.,.

jossa toinen lukuparsi on αποσεκυασάμενοι,. *

επισκηνόω, sup. ω,

aor. 1 επεσκήνωσα,

(επί, σκηνόω)

asettaa telttansa, majansa, asumuksensa jhnkin, asettua asumaan, επί τινα jkhn 2.Kor 12:9. *

επισκιάζω,

fut. -άσω,

aor. 1 επεσκίασα,

(επί, σκιάζω varjostaa, σκιά)

levittää varjoa, varjostaa, varjota, τινά Matth. 17:5. Luuk. 9:34;

τινί Mark. 9:7. Apt 15:5;

kuv. Luuk. l:35.

επισκοπέω, sup. ω,

(επίσκοπος)

katsoa jnkin puoleen, olla tarkastaja, toimittaa tarkastajan virkaa, tarkastaa, pitää jstakin huolta, scil. την εκκλησίαν 1.Piet 5:2;

katsoa, varoa, μη ett'ei Hepr. 12:15.

επισκοπή, ης, η,

(επισκοπέω)

- a) katsominen jnkin puoleen, katsominen, huolenpito, καιρος της επισκοπης σου = καιρος, εν ω επεσκέψατό σε ο θεός aika, jona Jumala on katsonut sinun puoleesi (sinulle Kristuksen ansaitsemaa autuutta antaaksensa) Luuk. 19:44;

εν καιρω επισκοπης Jumalan huolenpidon aikana 1.Piet 5:6, sam. εν ημέρα επισκοπης Piet. 2:12;

- b) tarkastus, tarkastajan toimi, piispanvirka 1.Tim 3:1;

apostolin virka Apt 1:20.

επίσκοπος, ου, ο,

(επισκέπτομαι)

katsoja, tarkastaja, kaitsija, piispa, esi-