#151

εκλείπω,

fut. -ψω,

aor. 2 εξέλιπον,

(εκ, λείπω)

- 1) trans. jättää pois, sikseen;

jättää jtakin tilaa, το ζην, τον βίον, s. o. kuolla;

- 2) intr. jäädä sikseen, kadota, uupua, hälvetä, haihtua, puuttua, lakata, loppua Luuk. 22:32. Hepr. 1:12;

οταν εκλίπητε l. εκκλείπητε kun kuolette, toisten mukaan: οταν εκλίπη kun se (scil. ο μαμονας) loppuu Luuk. 16:9.

εκλεκτός, ή, όν,

(εκλέγω)

valittu,

- 1) jotka Jumala on valinnut saamaan Kristuksen ansaitsemaa autuutta, josta kristittyjä sanotaan οι εκλεκτοι του θεου Luuk. 18:7. Rom 8:33. Kol 3.12. Tit 1:1; vastakohta κλιτοί Matth. 20:16. 22:14;

γένος εκλεκτόν valittu suku 1.Piet 2:9;

κατ΄εξοχήν sanotaan Messias ο εκλεκτος του θεου Jumalan valittu Luuk. 23:35, vert. 9:35;

enkeleistä 1.Tim 5:21;

- 2) valittu, s. o. etevä, erinomainen, valio 2.Joh 13;

εν κυρίω valittu Herrassa Rom 16:13;

λίθος εκλεκτος παρα θεω kivi, joka Jumalan silmissä on valittu 1.Piet 2:4.

εκλογή, ης, η

(εκλέγω)

- a) valitseminen, valinta, vaali, σκευος εκλογης = εκλεκτόν valittu ase Apt 9:15;

η κατ΄εκλογην πρόθεσισ του θεου Jumalan valitsemisen mukainen edeltäväinen päätös Rom 9:11;

κατ΄εκλογήν χάριτος armon valitsemisen mukaan Rom 11:5;

η εκλογη υμων teidän, s. o. teidän hyväksenne tapahtunut valitseminen 1.Thess 1:4. 2.Piet 1:10;

- b) valiojoukko, valittu joukko, valitut Rom 11:7;

κατα την εκλογήν mitä valiojoukkoon l. valittuihin tulee Rom 11:28. Katso Liite I.

εκλύω,

pf. pass. εκλέκυμαι,

part. εκλελυμένος,

aor. 1 pass. εξελύθυν,

fut. 1 πass. εκλυθήσομαι,

(εκ, λύω)

- 1) lunastaa, vapahtaa;

- 2) purkaa, hajoittaa, rauennuttaa, riuduttaa, vaivuttaa, näännyttää, uuvuttaa, väsyttää;

pass. raueta, riutua, vaipua, nääntyä, uupua, väsyä,

- a) ruumiillisesti Matth. 9:36. 15:32. Mark. 8:3;

- b) hengellisesti Hepr. 12:5;

μη εκλυόμενοι jos emme näänny Gal 6:9;

ταις ψυχαις υμων εκλυόμενοι sieluissanne rauenneina Hepr. 12:3.

εκμάσσω,

impf. εξέμασσον,

aor. 1 εξέμαξα,

(εκ, μάσσω koskea)

pyyhkiä, τί τινι jtakin jllakin Luuk. 7:38. 44. Joh 11:2. 12:3. 13:5.

* εκμυκτηρίζω,

impf. εξεμυκτήριζον,

(εκ, μυκτηρίζω)

rypistää nenäänsä jklle, pilkata, ivata, τινά jkta Luuk. 16:14. 23:35.

εκνεύω,

aor. 1 εξένευσα,

(εκ, νεύω)

kääntyä sivulle päin;

mennä pois, poistua, vetäytyä pois Joh 5:13, jossa muutamien mukaan on εξέκλινε, toisten mukaan εξένευσε, sanasta εκνέω. *

εκνέω,

(εκ, νέω uida)

- 1) uida pois;

- 2) mennä pois, poistua, vetäytyä pois Joh 5:13. *

εκνήφω,

aor. 1 εξένηψα,

(εκ, νήφω)

selvitä päihtymyksestä, selvitä, herätä, kuv. 1.Kor 15:34. *

εκούσιος, ον,

(εκών)

vapaaehtoinen, κατα εκούσιος vapaaehtoisesti Filem. 14. *

εκουσίως, adv.

(εκούσιος)

vapaaehtoisesti, vapaasta tahdosta 1.Piet 5:2;

αμαρτάνειν tahallansa tehdä syntiä Hepr. 10:26.

εκπαλαι, adv.

(εκ, πάλαι)

vanhastaan 2.Piet 2:3. 3:5.

εκπειράζω,

fut. -άσω,

(εκ, πειράζω)

tutkia, koettaa, koetella, kiusata, τινά Luuk. 10:25;

τον θεόν Matth. 4:7. Luuk. 4:12;

τον Χριστόν 1.Kor 10:9.

εκπέμπω,

aor. 1 εξέπεμψα,

aor. 1 pass. εξεπέμφθην,

part. εκπεμφθείς,

(εκ, πέμπω)

lähettää pois, ulos Apt 13:4. 17:10.