#150

εκκλάω,

aor. 1 pass. εξεκλάσθην,

(εκ, κλάω)

murtaa, taittaa pois Rom 11:17. 19. 20.

εκκλείω,

aor. 1 εξέκλεισα,

inf. εκκλεισαι,

aor. 1 pass. εξεκλείσθην,

(εκ, κλείω)

sulkea pois, ulos;

pass. olla pois suljettu, s. o. ei olla olemassa, olla olematon Rom 3:27;

sulkea pois, erottaa, τινά Gal. 4:17.

εκκλησία, ας, η,

(εκκλητος kutsuttu ulos, εκκαλέω kutsua ulos)

- 1) huoneistansa julkiseen paikkaan kutsuttujen kansalaisten kokous, kansankokous Apt 19:39,

- 2) kansankokous, kokous, ihmisjoukko, kansanjoukko, joka mistä syystä hyvänsä on kokoontunut Apt 19:32. 41;

- 3) seurakunta. Israelilaisten Apt 7:38. Hepr. 2:12;

- 4) kristillisessä merkityksessä,

- a) julkiseen jumalanpalvelukseen kokoontuneiden kristittyjen kokous, seurakunta 1.Kor 14:19. 34. 35;

- b) yleinen kristillinen seurakunta Matth. 16:18. 1.Kor 12:28. Ef. l:22. Fil 3:6. Kol 1:18. 24. y. m.;

jnkin erityisen paikan seurakunta 1.Thess 1:1. Kol 4:16. y. m.;

seurakunta, tuomitsevana yhteytenä Matth. 18:17;

Seurakunta, autuaiden yhteytenä Hepr. 12:23. Katso Liite I.

εκκλίνω,

aor. 1 εξέκλινα,

(εκ, κλίνω)

kääntyä, poiketa pois (oikealta tieltä),

absol. Rom 3:12;

από τινος väistyä jkn tieltä, karttaa jkta Rom 16:17;

jtakin 1.Piet 3:11.

εκκολυμβάω, sup. ω,

aor. 1 part. εκκολυμβήσας,

(εκ, κολυμβάω)

uida pois, uimalla päästä pakoon l. karata Apt 27:42. *

εκκομίζω,

impf. pass. εξεκομιζόμην,

(εκ, κομίζω)

kantaa ulos (haudattavaksi) Luuk. 7:12. *

εκκοπή, ης, η, = εγκοπή.

εκκόπτω,

fut -ψω,

aor. 1 εξέκοψα,

imp. εκκοψον,

konj. εκκόψω,

aor. 2 pass. e'Sex6jrr)v,

fut. 2 pass. εξεκόπην,

(εκ, κόπτω)

leikata, hakata pois,

- a) puuta Matth. 3:10, Luuk. 3:9. y. m.;

jäseniä Matth. 5:30. 18:8;

pass. εκ τινος Rom 11: 22. 24;

- b) kuv. την αφορμήν leikata, s. o. ottaa pois tilaa l. tilaisuutta 2.Kor 11:12;

pass. 1.Piet 3:7, katso εγκόπτω.

εκκρέμαμαι ja εκκρέμομαι,

(med. verbistä εκκρεμάννυμι)

riippua, εξεκρέματο αυτου ακούων, ab ore ejus pendebat, riippui kuulemalla hänessä, s. o. kuunteli häntä hartaasti Luuk. 19:48. *

εκλαλέω, sup. ω,

aor. 1 inf. εκλαλησαι,

(εκ, λαλέω)

puhua, sanoa, kertoa, τινί, οτι. Apt 23:22. *

εκλάμπω,

fut. -ψω,

(εκ, λάμπω)

kiiltää, loistaa Matth. 13:43. *

εκλανθάνω,

pf. med. εκλελησμαι,

(εκ, λανθάνω)

saattaa unohtamaan;

med. unohtaa, τινός jtakin Hepr. 12:5. *

εκλέγω,

pf. pass. εκλέλεγμαι,

part. εκλελεγμένος,

impf. med. εξελεγόμην,

aor. 1 εξελεξάμην,

(εκ, λέγω)

valita;

UT:ssa, med. valita itsellensä, τί Luuk. 10:42. 14:7;

τινά Joh. 6:70. 13:18. y. m.;

από τινων jkuiden joukosta Luuk. 6:13;

εκ του κόσμου maailmasta Joh. 15:19;

εκ τινων Apt 1:24;

jhnkin toimeen Apt 15:22. 25;

ίνα 1.Kor 1:27. 28;

inf. kera, ειναι αγίους olemaan pyhiä Ef. 1:4;

kahden akk. kera Jak. 2:5;

εν ημιν (υμιν) εξελέξατο ο θεος δια του στόματός μου ακουσαι τα εθνη Jumala on meidän (teidän) seassamme hyväksi katsonut sen vaalin, että pakanat minun suustani kuulisivat Apt 15:7;

pf. part. pass. εκλελεγμένος valittu, Kristuksesta Luuk. 9:35, jossa muutamissa painoksissa on εκλεκτός, toisissa αγαπητός.