#076

βαλλω,

fut. βαλω,

pf. βεβληκα,

aor. 2 εβαλον, .

3 p. plur. εβαλον Luuk. 23:34. Apt 16:28 ja εβαλαν Apt 16:37,

pf. pass. βεβλημαι,

plqpf. εβεβλημην,

aor. 1 εβληθην,

fut. βληθησομαι, heittδä, viskata, nakata Matth. 3:10. y. m.;

βαλλειν τινα ραπισμασι lyφdä jklle korvapuusteja Mark. 14:65;

kaataa, οινον Matth. 9:17;

pudottaa, varistaa, συκη τους ολυνθους αυτους Ilm 6:13;

antaa, panna talteen, το αργυριον τινι Matth. 25:27;

κληρον heittδä arpaa Matth. 27:35;

την μαχαιραν εις την θηκην pistδä l. työntää miekka tuppeen Joh 18:11;

asettaa, σκανδαλον (vietellδ lankeemukseen) Ilm 2:14;

tuoda, saattaa, lähettää, ειρηνην, μαχαιραν Matth. 10:34;

panna, χαλινον εις το στομα Jak. 3:3;

heittää, panna, laskea, δικτυα Joh 21:6;

τινα εις κλινην Ilm 2:22;

pass. βεβλημαι επι κλινης maata vuoteella l. sairaana Matth. 9:2, ilman επι κλινης Matth. 8:6:

εις την καρδιαν antaa, lykδtä sydämeen Joh 13:2;

intr. viskautua, remahtaa, ανεμος Apt 27:14.

βαπτιζω,

fut. -ισω,

aor. 1 εβαπτισα,

impf. pass. εβαπτιζομην,

pf. part. pass. βεβαπτισμενος,

aor. 1 pass. εβαπτισθην,

fut. 1 pass. βαπτισθησομαι,

aor. 1 med. εβαπτισαμην,

(freqv. sanasta βαπτω)

- 1) pistää veteen, upottaa, kastaa, pestä;

med. ja aor. 1 pass. pestä itseänsä Mark. 7:4. Luuk. 11:38;

- 2) uskonnollisessa tarkoituksessa, kastaa, toimittaa kastetta Joh 1:25. 26. 28. 3:23. 26. y. m.;

pass. ja med. tulla kastetuksi, ottaa l. saada kastetta, kastattaa itsensä Matth. 3:13. Mark. 16:16. y. m.;

το βαπτισμα Ίωαννου Johanneksen kasteella Luuk. 7:29;

praep. kera, εις ilmoittaa aineen, johon kastetaan, εις τον 'Ιορδανην Mark. 1:9;

tarkoituksen, εις μετανοιαν mielenmuutokseen Matth. 3:11;

εις το 'Ιωαννου βαπτισμα jotta velvoitettaisiin noudattamaan Johanneksen kasteen antamia määräyksiä Apt 19:3;

εις ονομα τινος jkn nimeen, s. o. jkn yhteyteen l. jkn nimeδ tunnustamaan, jota hallitsijanansa tottelee Matth. 28:19. Apt 8:16;

εις αφεσιν αμαρτιων syntien anteeksi antamiseksi Apt 2:38;

εις τον Μοισην noudattamaan Mosesta 1.Kor 10:2;

vaikutuksen, εις εν σωμα yhdeksi ruumiiksi 1.Kor 12:13;

εις Χριστον, εις τον θανατον αυτου Kristukseen, Hδnen kuolemaansa, s. o. kastamalla tulla saatetuksi Kristuksen yhteyteen, Hänen kärsimänsä kuoleman yhteyteen, jossa yhteydessä olemme synnistä kuolleet Rom 6:3. Gal. 3:27;

εν c. dat. rei. mihin l. millä kastetaan, εν τω Ιορδανη Matth. 3:6. Mark. 1:5;

εν τω υδατι Joh 1:31;

υδατι, Luuk. 3:16;

εν πνευματι αγιω kastaa Pyhδllä Hengellä, s. o. runsaasti jklle lahjoittaa Pyhää Henkeä Matth. 3:11. Mark. 1:8. Luuk. 3:16. y. m.;

εν πυρι tulella, s. o. ijankaikkisuuden rangaistuksilla Matth. 3:11;

εν ονοματι του κυριου Herran nimessδ, s. o. rukoilemalla Herran nimeä Apt 10:48;

επι τω ονοματι 'Ιησου Χριστου turvautumalla Jesuksen Kristuksen nimeen, jolloin kaste perustuu Jesuksen tunnustamiseen Messiaaksi Apt 2:38;

υπερ των νεκρων kuolleiden hyvδksi l. tähden, s. o. ijankaikkisen autuuden ansaitsemiseksi niille, jotka kastamattomina ovat kuolleet, ja joka autuus, muka, siten olisi saavutettava, että elävät kastattavat itsensä heidän puolestansa 1.Kor 15:29.

* βαπτισμα, τος, το,

(βαπτιζω)

kaste Matth. 3:7. 21:25. Mark. 11:30. Luuk. 7. 29. y. m.;

βαπτιζειν βα-