#073

1 αφωρίσθην,

imp. 2 p. plur. αφορίθητε,

(από, ορίζω)

määrätä rajaa, rajoittaa, rajoilla erottaa, erottaa, εαυτόν Gal. 2:12;

τους μαθητάς opetuslapset niistä, jotka eivät tahtoneet evankeliumia kuulla Apt 19:9;

εκ μέσον τινων Matth. 13:49;

από τινος Matth. 25:32;

erottaa seurakunnan yhteydestä (katso αποσυνάγωγος) Luuk. 6:22;

εις τι erottaa, määrätä jhnkin Apt 13:2. Rom 1:1;

inf. fin. kera Gal. 1:15;

pass. refl. merk. 2.Kor 6:17.

αφορμή, ης, η,

(από, ορμή)

paikka, josta liikunto tapahtuu l. toiminta alkaa, lähtöpaikka, lähtökohta;

aihe, tilaisuus, tila 2.Kor 11:12;

λαμβάνειν ottaa aihetta l. tilaa Rom 7:8. 11;

διδόναι antaa aihetta l. tilaa 2.Kor 5:12. 1.Tim 5:14;

aihe, kiihoitus Gal. 5:13.

αφρίζω,

(αφρός)

vaahdota Mark. 9:18. 20.

αφρός, ου, ο,

vaahto Luuk. 9:39. *

αφροσύνη, ης, η,

(άφρων)

ymmärtämättömyys, tyhmyys 2.Kor 11:1. 17. 21;

huolettomuus, kevytmielisyys Mark. 7:22.

άφρων, ον,

priv., φρήν)

ymmärtämätön, järjetön, tyhmä, hullu, taidoton, taitamaton, tomppeli Luuk. 11:40. Rom 2:20, 1.Kor 15:36. 2.Kor 11:16. 19. y. m.

αφυπνόω, sup. ω,

aor. 1 αφύπνωσα,

(από, υπνόω nukuttaa, nukkua)

- 1) herätä;

- 2) UT:ssa = κατυπνόω, nukahtaa, nukkua Luuk. 8:23. *

αφωνος, ον

priv., φωνή)

äänetön, mykkä, epäjumalista 1.Kor 12:2;

mykkä, kieletön, puhumaton, eläimistä 2.Piet 2:16;

sanaton, s. o. merkitystä, ymmärrystä vailla 1.Kor 14:10;

ääneti Apt 8:32.

Άχας ja Αχάς, o, taipum.

(זחא omistaja)

Ahas, Jothamin poika, Judan kuningas 741-725, heikko hallitsija ja epäjumalain palvelija Matth.

1:9.

Άχαϊα, ας, η,

Akaja,

- 1) Peloponneson luoteisosa;

- 2) Vuodelta 146 e.Kr. Roman maakunta, johon kuului Hellas ja Peloponneso, siis koko Kreik-

ka. Nimen Akaja antoivat Pausaniaksen kertomuksen mukaan Romalaiset tälle maakunnalle siitä syystä, että Romalaiset voittivat Kreikkalaiset Akajalaisten avulla, jotka silloin olivat Kreikkalaisten johtajina (Akajalaisten liitto). Akaja oli alussa provincia senatoria, jolloin prokonsu-

lit sitä hallitsivat; Tiberius muutti sen keisarilliseksi, jota prokuraattorit hallitsivat, mutta Klaudius antoi sille taas provincia senatorian aseman, ja tämän aikakauden hallitusmiehiä on prokonsuli Gallio Apt 18:12. 27. Rom 15:26. 1.Kor 16:15. y. m.

Άχαϊκός, ου, ο,

(Άχαϊα)

Akaikus, eräs kristitty Korintossa 1.Kor 16:17. *

αχάριστος, ον,

(α priv., χαρίζομαι)

kiittämätön Luuk. 6:35. 2.Tim 3:2.

Άχείμ, taipum.,

Akim, Sadokin poika, eräs Kristuksen esi-isistä Matth. 1:14.

* αχειροποίητος, ον,

priv., χειροποίητος)

joka ei ole käsillä tehty, jota ei käsillä tehdä Mark. 14:58. 2.Kor 5:1. Kol. 2:11.

αχλύς, ύος, η,

pimeys, hämärä, synkeys Apt 13:11. *

αχρειος, ον,

priv., χρειος hyφdyllinen)

hyödytön, kelvoton Matth. 25:30. Luuk. 17:10.

αχρειόω, sup. ω,

aor. 1 pass. ηχρειώθην,

(αχρειος)

tehdä kelvottomaksi;

pass. tulla, käydä kelvottomaksi Rom 3:12. *

αχρηστος, ον,

priv., χρηστός, χράομαι)

hyödytön, kelvoton Filem. 11. *