##19

Armon sanoja Hebrealaiskirjeestä

op/2014-02-17

 

## Hebr 2:9


Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. (Hebr 2:9)

Hebr 2:9 vertailutekstit:

(GNT-V) τον δε βραχυ τι παρ αγγελους ηλαττωμενον βλεπομεν ιησουν δια το παθημα του θανατου δοξη και τιμη εστεφανωμενον οπως χαριτι θεου υπερ παντος γευσηται θανατου

(KJV+) But1161 we see991 Jesus,2424 who was made a little lower1642, 1024, 5100 than3844 the angels32 for1223 the3588 suffering3804 of death,2288 crowned4737 with glory1391 and2532 honor;5092 that3704 he by the grace5485 of God2316 should taste1089 death2288 for5228 every man.3956

(RST) но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех.

G3804 πάθημα pathe¯ma

From a presumed derivative of G3806; something undergone, that is, hardship or pain; subjectively an emotion or influence: - affection, affliction, motion, suffering.

G1089 γεύομαι geuomai

A primary verb; to taste; by implication to eat; figuratively to experience (good or ill): - eat, taste.

 

 

 

2:5 Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.
2:6 Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen?
2:7 Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
2:8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.
2:9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.
2:10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.
2:11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
2:12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä";
2:13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!"
2:14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,
2:15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
2:16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa.
2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. (Hebr 2:5-18)

 

##Hebr 4:15


Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. (Hebr 4:16)

Hebr 4:16 vertailutekstit:

(GNT-V) προσερχωμεθα ουν μετα παρρησιας τω θρονω της χαριτος ινα λαβωμεν Aελεος TSBελεον και χαριν ευρωμεν εις ευκαιρον βοηθειαν

(KJV+) Let us therefore3767 come4334 boldly3326, 3954 unto the3588 throne2362 of grace,5485 that2443 we may obtain2983 mercy,1656 and2532 find2147 grace5485 to help in time of need.1519, 2121, 996

(RST) Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

 

G1656 έλεος eleos el'-eh-os

Of uncertain affinity; compassion (human or divine, especially active): - (+ tender) mercy.

 

4:4 Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa";
4:5 ja tässä taas: "He eivät pääse minun lepooni".
4:6 Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden,
4:7 niin hän taas määrää päivän, "tämän päivän", sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne".
4:8 Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä.
4:9 Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva.
4:10 Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa.
4:11 Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä.
4:12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
4:13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.
4:14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
4:15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
4:16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

 

# Hebr 9:5

ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. (Hebr 9:5)

Hebr 9:5 vertailutekstit:

(GNT-V) υπερανω δε αυτης Aχερουβιν TSBχερουβιμ δοξης κατασκιαζοντα το ιλαστηριον περι ων ουκ εστιν νυν λεγειν κατα μερος

(KJV+) And1161 over5231 it846 the cherubim5502 of glory1391 shadowing2683 the3588 mercy seat;2435 of4012 which3739 we cannot2076, 3756 now3568 speak3004 particularly.2596, 3313

(RST) а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно.

А над ним - херувимы славы, осенявшие место умилостивления, о чём сейчас не время говорить подробно.

 

9:1 Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö.
9:2 Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä".
9:3 Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin";
9:4 siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut,
9:5 ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen.
9:6 Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan jumalanpalvelusta toimittamaan,
9:7 mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä.
9:8 Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
9:9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
9:10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.

Heb 9:10 vertailutekstit:

(GNT-V) μονον επι βρωμασιν και πομασιν και διαφοροις βαπτισμοις Aδικαιωματα TSBκαι TSBδικαιωμασιν σαρκος μεχρι καιρου διορθωσεως επικειμενα

(KJV+) Which stood only3440 in1909 meats1033 and2532 drinks,4188 and2532 divers1313 washings,909 and2532 carnal4561 ordinances,1345 imposed1945 on them until3360 the time2540 of reformation.1357

(RST) и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, [относящимися] до плоти, установлены были только до времени исправления.

 

G1357 διόρθωσις diortho¯sis

From a compound of G1223 and a derivative of G3717, meaning to straighten thoroughly; rectification, that is, (specifically) the Messianic restoration: - reformation.

 

 

# Hebr 10:28-29

Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: (Hebr 10:28)

Hebr 10:28 vertailutekstit:

(GNT-V) αθετησας τις νομον BAμωυσεως TSμωσεως χωρις οικτιρμων επι δυσιν η τρισιν μαρτυσιν αποθνησκει

(KJV+) He5100 that despised114 Moses'3475 law3551 died599 without5565 mercy3628 under1909 two1417 or2228 three5140 witnesses:3144

(RST) [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью,

 

# Hebr 10:29

kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! (Hebr 10:29)

Heb 10:29 vertailutekstit:

(GNT-V) ποσω δοκειτε χειρονος αξιωθησεται τιμωριας ο τον υιον του θεου καταπατησας και το αιμα της διαθηκης κοινον ηγησαμενος εν ω ηγιασθη και το πνευμα της χαριτος ενυβρισας

(KJV+) Of how much4214 sorer5501 punishment,5098 suppose1380 ye, shall he be thought worthy,515 who hath trodden under foot2662 the3588 Son5207 of God,2316 and2532 hath counted2233 the3588 blood129 of the3588 covenant,1242 wherewith1722, 3739 he was sanctified,37 an unholy thing,2839 and2532 hath done despite1796 unto the3588 Spirit4151 of grace?5485

(RST) то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?

 

10:19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
10:20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
10:21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
10:22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
10:23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;
10:24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;
10:25 älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
10:27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
10:28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:
10:29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!
10:30 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa".
10:31 Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.

 

##Hebr 12:15 ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta

 


ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, (Hebr 12:15)

Heb 12:15

(GNT-V) επισκοπουντες μη τις υστερων απο της χαριτος του θεου μη τις ριζα πικριας ανω φυουσα ενοχλη και Aδι TSBδια Aαυτης TSBταυτης μιανθωσιν πολλοι

(KJV+) Looking diligently1983 lest3361 any man5100 fail5302 of575 the3588 grace5485 of God;2316 lest3361 any5100 root4491 of bitterness4088 springing5453 up507 trouble1776 you, and2532 thereby1223, 5026 many4183 be defiled;3392

(RST) Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;

 

12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;
12:15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,
12:16 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. (Hebr 12:14)

G5302 υστερέω hustereo¯ hoos-ter-eh'-o

From G5306; to be later, that is, (by implication) to be inferior; genitively to fall short (be deficient): - come behind (short), be destitute, fall, lack, suffer need, (be in) want, be the worse.

 

 

##Hebr 13:9


Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. (Hebr 13:9)

 

Hebr 13:9 vertailutekstit:

(GNT-V) διδαχαις ποικιλαις και ξεναις μη BAπαραφερεσθε TSπεριφερεσθε καλον γαρ χαριτι βεβαιουσθαι την καρδιαν ου βρωμασιν εν οις ουκ ωφεληθησαν οι Aπεριπατουντες TSBπεριπατησαντες

(KJV+) Be not3361 carried about4064 with divers4164 and2532 strange3581 doctrines.1322 For1063 it is a good thing2570 that the3588 heart2588 be established950 with grace;5485 not3756 with meats,1033 which3739 have not3756 profited5623 them that have been occupied therein.4043

(RST) Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.

G1063 γάρ gar gar

A primary particle; properly assigning a reason (used in argument, explanation or intensification; often with other particles): - and, as, because (that), but, even, for indeed, no doubt, seeing, then, therefore, verily, what, why, yet.

 

 

13:9 Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet.
13:10 Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä.
13:11 Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin.
13:12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.
13:13 Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen;
13:14 sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.
13:15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.
13:16 Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.


##Hebr 13:25


Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. (Hebr 13:25)

 

Hebr 13:25 vertailutekstit:

(GNT-V) η χαρις μετα παντων υμων TSBαμην [Tπρος Tεβραιους Tεγραφη Tαπο Tτης Tιταλιας Tδια Tτιμοθεου]

(KJV+) Grace5485 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

(RST) Благодать со всеми вами. Аминь.

 

13:20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,
13:21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.
13:22 Minä pyydän teitä, veljet: kestäkää tämä kehoituksen sana; sillä lyhykäisesti minä olen teille kirjoittanut.
13:23 Tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi; ja jos hän pian tulee, saan minä hänen kanssaan nähdä teidät.
13:24 Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille. Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka ovat Italiasta.
13:25 Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne.

 

Hebr 13:24 vertailutekstit:

(GNT-V) ασπασασθε παντας τους ηγουμενους υμων και παντας τους αγιους ασπαζονται υμας οι απο της ιταλιας

(KJV+) Salute782 all3956 them that have the rule over2233 you,5216 and2532 all3956 the3588 saints.40 They3588 of575 Italy2482 salute782 you.5209

(RST) Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас Италийские.

G2233 ηγέομαι he¯geomai

Middle voice of a (presumed) strengthened form of G71; to lead, that is, command (with official authority); figuratively to deem, that is, consider: - account, (be) chief, count, esteem, governor, judge, have the rule over, suppose, think.

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle