##17

Armon sanoja Tiituskirjeestä

op/2014-02-17/2015-05-26

 

##Tiit 1:4

Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta! (Tiit 1:4)

Tit 1:4

(GNT-V) τιτω γνησιω τεκνω κατα κοινην πιστιν χαρις Aκαι TSBελεος ειρηνη απο θεου πατρος και TSBκυριου TSBιησου χριστου Aιησου του σωτηρος ημων

(KJV+) To Titus,5103 mine own1103 son5043 after2596 the common2839 faith:4102 Grace,5485 mercy,1656 and peace,1515 from575 God2316 the Father3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ5547 our2257 Savior.4990

(RST) Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего.


1:1 Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli (παυλος δουλος θεου αποστολος δε ιησου χριστου) Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten (κατα πιστιν εκλεκτων θεου και επιγνωσιν αληθειας), joka on jumalisuuden mukainen (της κατ ευσεβειαν),
1:2 apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella (επ ελπιδι ζωης αιωνιου), jonka Jumala, joka ei valhettele (ην επηγγειλατο ο αψευδης θεος, on luvannut ennen ikuisia aikoja (προ χρονων αιωνιων) -
1:3 mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa (εφανερωσεν δε καιροις ιδιοις τον λογον αυτου εν κηρυγματι), joka on uskottu minulle (ο επιστευθην εγω) Jumalan, meidän vapahtajamme, käskyn mukaan (κατ επιταγην του σωτηρος ημων θεου):
1:4 Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella (τιτω γνησιω τεκνω κατα κοινην πιστιν. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta (χαρις Aκαι TSBελεος ειρηνη απο θεου πατρος και TSBκυριου TSBιησου χριστου Aιησου του σωτηρος ημων - Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta meidän vapahtajaltamme)! (Tiit 1:1-4)

Paavali oli jättänyt Tiituksen Kreetan saarelle, ja tässä kirjeessä hän valtuuttaa Tiituksen valitsemaan vanhimmat niihin seurakuntiin, jotka he itse olivat perustaneet evankeliumia saarnaamalla. Mutta kirje on myös henkilökohtainen. Paavali, joka on vanhin, varoittaa nuorta miestä paikallisen kulttuurin vaaroista, ja neuvoo Tiitusta käytännön asioissa:

 

2:1 Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu:
2:2 vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet;
2:3 niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,
2:4 voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,
2:5 olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
2:6 Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi.
2:7 Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta
2:8 ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana.
2:9 Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele,
2:10 etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat.

#Tiit 2:11-15

2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
2:12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
2:13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
2:14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.
2:15 Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.

 

##Tiit 2:11


Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille (Tiit 2:11)

Sana "sillä" liittää lauseen sitä edeltävään tekstiin.

Tit 2:11

(GNT-V) επεφανη γαρ η χαρις του θεου TSBη σωτηριος πασιν ανθρωποις

(KJV+) For1063 the3588 grace5485 of God2316 that bringeth salvation4992 hath appeared2014 to all3956 men,444

(RST) Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,

 

2:1 Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu:
2:2 vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet;
2:3 niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,
2:4 voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,
2:5 olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
2:6 Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi.
2:7 Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta
2:8 ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana.
2:9 Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele,
2:10 etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat.
2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
2:12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
2:13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
2:14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.
2:15 Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.

##Tiit 3:7

että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. (Tiit 3:7)

##Tit 3:7

(GNT-V) ινα δικαιωθεντες τη εκεινου χαριτι κληρονομοι Aγενηθωμεν TSBγενωμεθα κατ ελπιδα ζωης αιωνιου

(KJV+) That2443 being justified1344 by his1565 grace,5485 we should be made1096 heirs2818 according2596 to the hope1680 of eternal166 life.2222

(RST) чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.

 

3:1 Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit,
3:2 etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.
3:3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.
3:4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
3:6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
3:7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. (Tiit 3:1-7)

Tit 3:5 vertailutekstit:

(GNT-V) ουκ εξ εργων των εν δικαιοσυνη Aα TSBων εποιησαμεν ημεις αλλα κατα Aτο TSBτον αυτου Aελεος TSBελεον εσωσεν ημας δια λουτρου παλιγγενεσιας και ανακαινωσεως πνευματος αγιου

(KJV+) Not3756 by1537 works2041 of1722 righteousness1343 which3739 we2249 have done,4160 but235 according2596 to his848 mercy1656 he saved4982 us,2248 by1223 the washing3067 of regeneration,3824 and2532 renewing342 of the Holy40 Ghost;4151

(RST) Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,


##Tiit 3:15


Tervehdyksen lähettävät sinulle kaikki, jotka ovat minun kanssani. Sano tervehdys niille, jotka pitävät meitä rakkaina uskossa. Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. (Tiit 3:15)

Tit 3:15

(GNT-V) ασπαζονται σε οι μετ εμου παντες ασπασαι τους φιλουντας ημας εν πιστει η χαρις μετα παντων υμων TSBαμην [Tπρος Tτιτον Tτης Tκρητων Tεκκλησιας Tπρωτον Tεπισκοπον Tχειροτονηθεντα Tεγραφη Tαπο Tνικοπολεως Tτης Tμακεδονιας]

(KJV+) All3956 that3588 are with3326 me1700 salute782 thee.4571 Greet782 them that love5368 us2248 in1722 the faith.4102 Grace5485 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

(RST) Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь.

 

3:12 Kun lähetän luoksesi Artemaan tai Tykikuksen, niin tule viipymättä minun tyköni Nikopoliin, sillä siellä olen päättänyt viettää talven.
3:13 Varusta huolellisesti matkalle Zeenas, lainoppinut, ja Apollos, ettei heiltä mitään puuttuisi.
3:14 Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi.
3:15 Tervehdyksen lähettävät sinulle kaikki, jotka ovat minun kanssani. Sano tervehdys niille, jotka pitävät meitä rakkaina uskossa. Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. (Tiit 3:12-15)


Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle