##14

Armon sanoja Toisesta Tessalonikalaiskirjeestä

op/2014-02-17

 

#2.Tess 1:2

Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (2.Tess 1:2)

 

2.Tess 1:2 vertailutekstit:

(GNT-V) χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος Aημων TSBημων και κυριου ιησου χριστου

(KJV+) Grace5485 unto you,5213 and2532 peace,1515 from575 God2316 our2257 Father3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

(RST) благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

 

 

 

#2.Tess 1:12


…että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. (2.Tess 1:12)

2.Tess 1:12 vertailutekstit:

(GNT-V) οπως ενδοξασθη το ονομα του κυριου ημων ιησου Bχριστου TSχριστου εν υμιν και υμεις εν αυτω κατα την χαριν του θεου ημων και κυριου ιησου χριστου

(KJV+) That3704 the3588 name3686 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 may be glorified1740 in1722 you,5213 and2532 ye5210 in1722 him,846 according2596 to the3588 grace5485 of our2257 God2316 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

(RST) да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.

 

 

1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,
1:4 niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä
1:5 ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,
1:6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,
1:7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.
1:9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
1:10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.
1:11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,
1:12 että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. (2.Tess 1:3-12)

Tekstin jatkuu siten, että ensin selostetaan maailmassa vallalla olevan laittomuuden kehittymistä täyteen mittaansa, kunnes Jumala sen pysäyttää niin, etteivät laittomuuden harjoittajat pääse hävittämään koko ihmiskuntaa. Suurta vihaa vihollinen osoittaa tietysti uskovia kohtaan, mutta meillä on toivo. Saatanan joukkojen raivotessa meillä on kuitenkin toivo, jota heillä ei ole. Kun laittomuuden salaisuus on riitävän pitkälle kehittynyt, se laittomuuden isä paljastaa itsensä, mutta ne, jotka turvaavat Jumalaan, pelastetaan maailmanhistorian viimeisen uskovien vainon keskeltä.

2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2:2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
2:3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
2:5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
2:6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
2:7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
2:8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
2:14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
2:15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
2:16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
2:17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

#2.Tess 2:15

2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
2:14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
2:15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
2:16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
2:17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

# 2.Tess 2:16


Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon και ελπιδα αγαθην εν χαριτι, (2.Tess 2:16)

2.Tess 2:16 vertailutekstit:

(GNT-V) αυτος δε ο κυριος ημων ιησους χριστος και Aο TSBο θεος Aο TSBκαι πατηρ ημων ο αγαπησας ημας και δους παρακλησιν αιωνιαν και ελπιδα αγαθην εν χαριτι

(KJV+) Now1161 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 himself,846 and2532 God,2316 even2532 our2257 Father,3962 which hath loved25 us,2248 and2532 hath given1325 us everlasting166 consolation3874 and2532 good18 hope1680 through1722 grace,5485

(RST) Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати,

G18 αγαθός agathos ag-ath-os'

A primary word; "good" (in any sense, often as noun): - benefit, good (-s, things), well. Compare G2570.

2.Tess 2:17 vertailutekstit:

(GNT-V) παρακαλεσαι υμων τας καρδιας και στηριξαι TSBυμας εν παντι TSBλογω TSBκαι εργω Aκαι Aλογω αγαθω

(KJV+) Comfort3870 your5216 hearts,2588 and2532 establish4741 you5209 in1722 every3956 good18 word3056 and2532 work.2041

(RST) да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.

 

2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
2:14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. (2.Tess 2:13-14)


2.Tess 2:13 vertailutekstit:

(GNT-V) ημεις δε οφειλομεν ευχαριστειν τω θεω παντοτε περι υμων αδελφοι ηγαπημενοι υπο κυριου οτι Aειλατο TSBειλετο υμας ο θεος Aαπαρχην TSBαπ TSBαρχης εις σωτηριαν εν αγιασμω πνευματος και πιστει αληθειας

(KJV+) But1161 we2249 are bound3784 to give thanks2168 always3842 to God2316 for4012 you,5216 brethren80 beloved25 of5259 the Lord,2962 because3754 God2316 hath from575 the beginning746 chosen138 you5209 to1519 salvation4991 through1722 sanctification38 of the Spirit4151 and2532 belief4102 of the truth:225

(RST) Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,

G138 αιρέομαι aihreomai

Probably akin to G142; to take for oneself, that is, to prefer. Some of the forms are borrowed from a cognate (ἕλλομαι hellomai), which is otherwise obsolete: - choose. Some of the forms are borrowed from a cognate hellomai, hel-lom-ahee; which is otherwise obsolete.

2.Tess 2:14 vertailutekstit:

(GNT-V) εις ο Aκαι εκαλεσεν υμας δια του ευαγγελιου ημων εις περιποιησιν δοξης του κυριου ημων ιησου χριστου

(KJV+) Whereunto1519, 3739 he called2564 you5209 by1223 our2257 gospel,2098 to1519 the obtaining4047 of the glory1391 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

(RST) к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.

 

G4047 περιποίησις peripoie¯sis

From G4046; acquisition (the act or the thing); by extension preservation: - obtain (-ing), peculiar, purchased, possession, saving.

G4046 περιποιέομαι peripoieomai

Middle voice from G4012 and G4160; to make around oneself, that is, acquire (buy): - purchase.

G4160 ποιέω poieo¯

Apparently a prolonged form of an obsolete primary; to make or do (in a very wide application, more or less direct):

 

#2.Tess 3:18


Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. (2.Tess 3:18)

2.Tess 3:18 vertailutekstit:

(GNT-V) η χαρις του κυριου ημων ιησου χριστου μετα παντων υμων TSBαμην [Tπρος Tθεσσαλονικεις Tδευτερα Tεγραφη Tαπο Tαθηνων]

(KJV+) The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

(RST) благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Toisessa Tessalonikalaiskirjeessä on kolme lukua. Viimeisessä luvussa käsitellään seurakunnan ja maailman väliseen harmaaseen vyöhykkeeseen kuuluvia asioita, kuten laiskuutta. Käännöksessä puhutaan kurittomuudesta, mutta lähdetekstin sana….kts. Juuson sivu …

 

 

3:6 Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.
3:7 Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne,
3:8 emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi;
3:9 ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme.
3:10 Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.
3:11 Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu.
3:12 Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.
3:13 Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on.
3:14 Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi.
3:15 Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niinkuin veljeä.
3:16 Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne.
3:17 Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessäni; näin minä kirjoitan.
3:18 Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne.

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle